Perusturva riittää harvoin kohtuulliseen kulutukseen

Kohtuullista toimeentuloa uhkaa pienituloisuuden lisäksi koulutuksen puute, sairaudet ja velkaantuminen.

Millä rahamäärällä ihminen tulee Suomessa toimeen? Mikä on kohtuullinen kulutuksen taso?

Muun muassa näihin kysymyksiin vastaa Kelan tutkimusosaston julkaisema artikkelikirja, joka on samalla Suomen Akatemian rahoittaman perusturvan tasoa tarkastelevan tutkimushankkeen loppuraportti.

Kohtuullisen kulutuksen taso ja sisältö samoin kuin perusturvaetuuksien riittävyys vaihtelevat kotitaloustyypeittäin.

Kuluttajatutkimuskeskuksen laskemien viitebudjettien mukaan yksin asuvan miehen taloudessa tarvitaan 260 ja nelihenkisessä pikkulapsiperheessä 365 tavaraa ja palvelua, jotka ovat välttämättömiä toimeentuloon ja yhteiskunnalliseen toimintaan osallistumiseen tämän päivän Suomessa. Näiden hankkiminen maksaa 495–1497 euroa kuukaudessa ilman asumista ja liikennemenoja, ks. Kuluttajatutkimuskeskuksen tiedote 19.10.2010.

Myös perusturvaetuuksien riittävyys kohtuulliseen kulutukseen vaihtelee eri kotitaloustyypeissä. Parhaiten perusturva näyttäisi kattavan yksin asuvan yli 65-vuotiaan kohtuullisen kulutuksen. Heikoiten perusturvaetuudet kattavat yksin asuvien alle 45-vuotiaiden sekä lapsiperheiden kohtuullisen kulutuksen, ks. Kelan tiedote 23.05.2012.

Välttämätön toimeentulo taataan Suomen perustuslaissa ja toimeentuloturvan taso etuuksia koskevassa lainsäädännössä. Huomionarvoista on kuitenkin se, että lainsäädäntöä toimeenpanevat viranomaiset tekevät huomattavan paljon päätöksiä myös harkinnan mukaan. Mikäli tahtoa on, nykyinen sääntely jättää lain toimeenpanijalle mahdollisuuden huolehtia toimeentuloturvan riittävästä tasosta ennen kaikkea sitä kautta, ettei ihmisiä jätettäisi viimesijaisen toimeentuloturvan varaan.

Viimesijaisenkin tuen eli toimeentulotuen tarkoituksena on mahdollistaa ihmisen osallistuminen yhteiskunnalliseen toimintaan, ei pelkästään pitää ihminen hengissä. Tämä on huomioitava, kun pohditaan toimeentulotuen perusosan pienentämistä tai täydentävää toimeentulotukea.

Tutkimuksen mukaan kohtuullista toimeentuloa uhkaa pienituloisuuden lisäksi ihmisten toimintamahdollisuuksia rajoittavat tekijät, kuten koulutuksen puute, sairaudet ja velkaantuminen. Sosiaalisiin suhteisiin liittyvät rajoitteet ilmenevät muun muassa yksinäisyytenä. Usein näissä tapauksissa viranomaisten toiminta koetaan omaehtoista toimintaa lannistavana.

Julkaisu: Kangas O, Niemelä M, Raijas A, toim. Takaisin perusteisiin. Perusturvan riittävyys kulutuksen näkökulmasta. Helsinki: Kela, 2013. ISBN 978-951-669-923-6 (nid.), 978-951-669-924-3 (pdf).

Tilaukset: julkaisut@kela.fi tai puh. 020 634 1947. Hinta: 20 euroa.