Uutta neuropsykiatrista kuntoutusta lapsille ja nuorille

Uusi monimuotoinen LAKU-perhekuntoutus tarjoaa käytännönläheistä tukea lapsille ja nuorille, joilla on neuropsykiatrinen häiriö.

Kela alkaa järjestää maaliskuun alusta lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen pitkäkestoista neuropsykiatrista kuntoutusta. Kyse on perheterapiaan perustuvasta moniammatillisesta kuntoutuksesta 5–15-vuotiaille lapsille ja nuorille, joilla on ADHD, autisminkirjon häiriö tai Touretten oireyhtymä. Kuntoutus kestää 18 kuukautta.

Tavoitteena toimivampi arki

LAKU-perhekuntoutuksen keskeinen tavoite on lisätä tietoa ja ymmärrystä lapsen tai nuoren neuropsykiatrisesta häiriöstä.  Kuntoutuksen keskiössä on arjen sujuvoittaminen. Tähän pyritään muun muassa vahvistamalla lapsen ja perheen vuorovaikutus- ja tunnetaitoja sekä edistämällä yhteistyötä päiväkodin ja koulun kanssa. Kuntoutuksessa on myös mahdollista hyödyntää arvokasta vertaistukea.

Nyt alkavan LAKU-perhekuntoutuksen rakenne on joustava, ja sen sisältö määräytyy lapsen tai nuoren ja hänen perheensä tarpeista.  

LAKU-perhekuntoutus sisältää

 • 38 tapaamista
 • 2 kuntoutusviikonloppua
 • 2–4 yhteispalaveria lapsen tai nuoren verkoston kanssa.

Käynnit toteutetaan lapsen tai nuoren ja hänen perheensä tarpeiden mukaisesti palveluntuottajan tiloissa tai perheen arkiympäristöissä. Osa tapaamisista voi toteutua etäyhteydellä, jos se sopii perheen tilanteeseen.

Lähettävät tahot

Laku-perhekuntoutukseen tarvitaan julkisen terveydenhuollon lähete.  Suosituksen voi tehdä lääkäri, joka tuntee asiakkaan ja perheen kokonaistilanteen ja työskentelee

 • erikoissairaanhoidossa esimerkiksi lastenpsykiatrian, lastenneurologian tai nuorisopsykiatrian yksikössä
 • perusterveydenhuollossa esimerkiksi neuvolassa, kouluterveydenhuollossa tai perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikössä
 • perheneuvolasta tai perhekeskuksessa.

Hakeminen

LAKU-perhekuntoutusta haetaan Kelasta lomakkeella KU 132. Liitteeksi tarvitaan B-lääkärinlausunto tai vastaavat tiedot sisältävä lääketieteellinen selvitys, josta ilmenee sairaus, suositeltu kuntoutus ja sen tavoitteet.

LAKU-perhekuntoutusta toteuttaa 6 palveluntuottajaa:

 • Pro Neuron Oy
 • Ryhmittymä Coronaria Oy ja Medifamilia Oy
 • Ryhmittymä Attentio Oy
 • MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö
 • Kankaanpään Kangaspolku Oy
 • Norther Oy.

Perhekuntoutukselle selkeä tarve

LAKU-perhekuntoutusta toteutettiin hankemuotoisesti vuosina 2010–2018. Hanke osoitti, että pitkäkestoiselle neuropsykiatriselle kuntoutukselle on selkeästi tarvetta.  Hankkeesta saatiin hyviä tuloksia, ja siihen osallistuneiden lasten vanhemmat arvioivat lasten empatiakyvyn vahvistuneen ja tunteiden säätelyn ja käyttäytymisen haasteiden vähentyneen kuntoutuksen aikana. Lisäksi huoltajien kokema vanhemmuuteen liittyvä stressi väheni kuntoutuksen aikana.

Lue lisää