Kela valmistautuu toimeentulotuen tehtäviin


Tasavallan presidentti on vahvistanut toimeentulotukilain muutokset. Valmistelut perustoimeentulotuen vastaanottamiseksi jatkuvat Kelassa.

Presidentti on vahvistanut toimeentulotukilain muutokset 26.6.2015. Muutoksen perusteella perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirtyvät Kelalle vuoden 2017 alusta alkaen.

Tämän jälkeen asiakas hakee toimeentulotukea pääasiassa Kelasta. Jos asiakkaalla on lisäksi sellaisia yllättäviä tai erityisiä menoja, joita perustoimeentulotuki ei riitä kattamaan, asiakas kääntyy kunnan puoleen. Kunnan tehtäväksi jää lainmuutoksen jälkeenkin myöntää täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki, jotka molemmat edellyttävät harkintaa. Kela varmistaa, että asiakkaat ohjataan sosiaalipalvelujen piiriin niiden perusteiden mukaan, joista Kela ja kunnat ovat yhdessä sopineet.

Toimeentulotuki tarvitsee kokonaisuudistuksen


Sosiaali- ja terveysministeriö asetti syksyllä 2014 työryhmän, jonka tehtävänä oli linjata kuntiin jäävän täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen kehittämistä osana sosiaalityötä. Työryhmä luovutti tänään loppuraportin ministeri Rehulalle.

Raportissa ehdotetaan, että perustoimeentulotukea kehitetään jo ennen sen siirtoa kunnista Kelan hoidettavaksi. Kela-siirron jälkeen kuntien myöntämä täydentävä ja ehkäisevä tuki yhdistettäisiin yhdeksi sosiaalihuollon taloudelliseksi tueksi. Tämän tuen hakeminen edellyttää, että asiakas ja sosiaalialan ammattilainen keskustelevat yhdessä asiakkaan tilanteesta ja arvioivat, mitä sosiaalihuollon palveluita asiakas tarvitsee. Lisäksi työryhmä ehdottaa, että tiettyjä menoeriä siirretään täydentävästä tuesta perustoimeentulotukeen Kelan hoidettavaksi. Työryhmä painottaa, että toimeentulotukilaki tarvitsee kokonaisuudistuksen.

Lisätietoja on sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteessa 26.6.2015.
Työryhmä: toimeentulotuen tarvetta voidaan vähentää vahvistamalla sosiaalityötä ja asumistukea

Valmistelut jatkuvat Kelassa


Valmistelut perustoimeentulotuen vastaanottamiseksi jatkuvat Kelassa. Parhaillaan rakennetaan muun muassa toimeentulotuen käsittelyyn tarvittavia tietojärjestelmiä, valmistellaan koulutussuunnitelmaa ja etuusohjeita sekä organisoidaan ratkaisutyötä ja asiakaspalvelua. Valmisteluja tehdään tiiviissä yhteistyössä kuntien ja Kuntaliiton kanssa.

Vuoden 2017 alkuun saakka kaikki toimeentulotukiasiat hoidetaan entiseen tapaan kunnissa. Kela tiedottaa asiakkaille hyvissä ajoin uusista menettelytavoista ennen muutosta.

www.kela.fi/perustoimeentulotuki2017

Tilaa toimeentulotuen uutiskirje
Kelan uutiskirje Toimeentulotuki 2017 -info välittää ajankohtaiset kuulumiset toimeentulotuen uudistuksesta ja perustoimeentulotuen siirrosta Kelan hoidettavaksi. Uutiskirje ilmestyy 4–6 kertaa vuodessa. Kirjeessä esitellään muun muassa ajankohtaisia tapahtumia ja esityksiä, tutkimusjulkaisuja ja blogikirjoituksia. Kelan kaikki uutiskirjeet ovat luettavissa ja tilattavissa osoitteessa www.kela.fi/uutiskirje .

Lue Sosiaalivakuutus-lehdestä
Tervetuloa toimeentulotuki!
Kelan ovesta on helppo astua

Tutustu myös Työpapereita -sarjan julkaisuun
Laatu M, Heinonen H-M, Sandelin I. Vantaan toimeentulotuen palveluyhteistyökokeilu. Asiakkaiden ja työntekijöiden kokemuksia Kelan ja sosiaalitoimen palveluyhteistyöstä.