Kelan etuudet myönnetään kaikille samoin ehdoin


Turvapaikanhakija voi saada Kelan etuuksia vasta sitten, kun hänelle on myönnetty oleskelulupa ja hänen katsotaan asuvan vakinaisesti Suomessa. Tämä edellyttää, ettei hän ole enää turvapaikanhakijoille tarkoitetun vastaanoton piirissä. Kela ei vastaa turvapaikanhakijoille maksettavasta vastaanottorahasta.

Suomen sosiaaliturvajärjestelmä perustuu joko maassa asumiseen tai täällä työskentelyyn. Henkilön kansalaisuudella ei sen sijaan ole merkitystä, eikä esimerkiksi Suomen kansalaisilla ole automaattisesti oikeutta Suomen sosiaaliturvaan. Joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta kaikilla Suomessa vakinaisesti asuvilla tai täällä pidempään työskentelevillä on oikeus Kelan myöntämiin sosiaaliturvaetuuksiin.

Vakinaisesti tänne muuttavaksi katsotaan muun muassa henkilö, jolle on myönnetty turvapaikka.Samoin pakolaiskiintiössä pakolaisuuden perusteella oleskeluluvan saaneen katsotaan muuttavan Suomeen vakinaisesti. Myös edellä mainittujen perheenjäsenen katsotaan muuttavan Suomeen vakinaisesti.

Hakemus Kelaan oleskeluluvan saamisen jälkeen

Kun oleskelulupa on myönnetty, Suomen sosiaaliturvaan kuulumista haetaan Kelan lomakkeella Y77 tai verkkoasiointipalvelussa. Asiasta annetaan kirjallinen päätös. Kela-kortin ja eurooppalaisen sairaanhoitokortin voivat saada Suomessa sairausvakuutetut henkilöt.

Turvapaikan saaneella on oikeus samoihin Kelan etuuksiin ja muuhun sosiaaliturvaan kuin muillakin Suomessa vakinaisesti asuvilla. Päätös oikeudesta Kelan sosiaaliturvaan voidaan tehdä vasta kun turvapaikka on myönnetty. Turvapaikkahakemuksen käsittelyn aikana henkilöllä ei ole oikeutta Kelan etuuksiin.

Kelasta kotoutumisvaiheessa haettavat etuudet

Pakolaisperhe
Kelan etuuksia maksetaan Suomessa asuvalle pakolaisperheelle kuten muillekin täällä asuville ja sosiaaliturvaan kuuluville henkilöille. Perheelle saattaa syntyä oikeus esimerkiksi lapsilisään, kotihoidon tukeen sekä yleiseen asumistukeen.

Yksin Suomeen saapunut pakolainen
Henkilöllä on oikeus samoihin etuuksiin kuin muilla vakinaisesti Suomessa asuvilla ja sosiaaliturvaan kuuluvilla. Esimerkiksi jos henkilö ei saa heti töitä, hänelle saattaa syntyä oikeus työmarkkinatukeen.

Turvapaikanhakijan majoittamien omaan kotiin

Jos yleistä asumistukea saava ruokakunta haluaa majoittaa kotiinsa turvapaikanhakijan, joka on kirjoilla vastaanottokeskuksessa, ei majoittaminen vaikuta ruokakunnan asumistukeen. Suomen sosiaaliturvaan kuulumatonta henkilöä ei lasketa kuuluvaksi ruokakuntaan, eikä hänen väliaikainen asumisensa asunnossa vaikuta asumistukeen.

Tarvittaessa tulkki avuksi

Kelan asiakkailla on oikeus maksuttomaan tulkkaukseen, jos asiointi Kelassa ei onnistu omalla äidinkielellä eikä löydy muutakaan yhteistä kieltä Kelan toimihenkilön kanssa. Tulkkina voi toimia kyseistä kieltä osaava Kelan virkailija tai ulkopuolinen ammattitulkki. Kelan verkkosivuilla osoitteessa www.kela.fi/tulkkaus on tietoa siitä, kuinka tulkki tilataan.

Infopankki tukena kotoutumisessa

Infopankki.fi-sivustolle on koottu runsaasti tietoa elämisestä ja asumisesta Suomessa sekä suomalaisesta yhteiskunnasta ja sen palveluista. Kela ja Infopankki ovat tuottaneet yhteistyössä palveluun mm. kattavan koostesivun Suomen sosiaaliturvasta. Sivustolla on tietoa usealla kielellä.

Lue konkreettiset esimerkit kansainvälisestä sosiaaliturvasta eri tilanteissa:
sosiaalivakuutus.fi/kansainvalinen-sosiaaliturva-kaytannossa/

Lisätietoja asiakkaille: