Kelan työntekijät: byrokratialoukkuja purettava

Kelalaisille tehtiin Kelan byrokratialoukuista kysely, jonka keskeinen tulos oli se, että asioinnin ongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan mm. riittäviä resursseja, yhteistyötä ja kattavia lakimuutoksia.

Osana TOIMI-hanketta tehtyyn kyselyyn vastasi lokakuussa noin 230 satunnaisesti valittua Kelan palveluasiantuntijaa, etuuskäsittelijää ja asiantuntijalääkäriä. Etuudet, joissa ongelmia erityisesti havaittiin, olivat muun muassa perustoimeentulotuki ja työttömyysetuus.

Suurimmaksi ongelmaksi nimettiin se, että Kelassa joudutaan odottamaan etuushakemuksen liitteiden saapumista. Ongelmaksi koettiin myös se, että tieto ei kulje Kelan ja muiden organisaatioiden välillä.

Tulorekisteri purkaa byrokratiaa

Tulorekisterin käyttöönotto vuoden 2019 alussa vähentää byrokratialoukkuja, sillä Kela saa sieltä asiakkaan palkkatiedot ajantasaisesti. Tulorekisterin odotetaan hyödyttävän erityisesti työttömyysturvan ja lyhytkestoisen työn yhteensovittamisessa.

Tähän asti asiakkaan palkkatodistuksen viipyminen on aiheuttanut viiveitä sekä työttömyysetuuksien että yleisen asumistuen maksamisessa ja saattanut aiheuttaa asiakkaalle toimeentulotuen tarvetta. Lisäksi etuuksien mahdollinen liikamaksu voi osaltaan vaikuttaa asiakkaan halukkuuteen ottaa vastaan työtä. Ongelma on tunnistettu, ja sen ratkaisemisen eteen on tehty töitä muun muassa tarkastelemalla Kelan maksatuskäytäntöjä ja lainsäädännön tarkoituksenmukaisuutta.

Uusi etuuskäsittelyn toimintamalli

Kelassa on myös käynnissä projekti (2018–2020), jossa suunnitellaan etuuskäsittelyn toimintamallia, jossa tilanne hoidetaan kokonaisvaltaisemmin työttömyysturvassa, yleisessä asumistuessa ja perustoimeentulotuessa.

Lisäksi hallitus on esittänyt työttömyysturvalain muuttamista, jotta lyhytkestoisen työn vastaanottamisen helpottuisi. Laki muuttaisi 1.4.2019 alkaen työttömyysturvan sovittelusäännökset ansaintaperusteisista maksuperusteisiksi, eli asiakkaan saama tulo huomioitaisiin siinä kuussa, kun se maksetaan. Tämäkin tehostaisi tulorekisterin hyödyntämistä.

Erityisen tärkeäksi kyselyn vastauksissa nousi lainsäädännön kehittäminen, jotta tiedonsaanti ja luovuttaminen eri viranomaisten ja yhteistyökumppaneiden välillä olisi sujuvaa. Kelan ja kuntien sosiaalitoimen yhteistyön parantaminen ja sähköisen tiedonvaihdon kehittäminen nähtiin keskeiseksi. Vastauksissa painottui myös toive julkisten toimijoiden tietojärjestelmien yhtenäistämisestä.

Osana TOIMI-hanketta Kela on nyt avannut kansalaiskyselyn Byrokratialoukut - totta vai tarua?, johon vastaamalla voi kertoa mielipiteensä sekä antaa kehitysideoita.