Kuntoutuksen palvelujen hankinnan tulisi kannustaa nykyistä suurempaan kilpailuun

Selvityksen mukaan hankintojen tulisi kannustaa palveluntuottajia suurempaan hinta- ja laatukilpailuun ja lisätä kuntoutujan omaa aktiivisuutta palvelujen valinnassa.

Aalto-yliopiston taloustieteen työryhmä selvitti Kelan toimeksiannosta vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen avoterapiapalveluiden aikaisempia hankintamenettelyjä.  Selvityksessä tarkasteltiin, millainen oli terapioiden hinnan ja kustannusrakenteen kehitys Kelan järjestämässä kilpailutuksessa vuonna 2014. Selvitys on pohjana tulevissa hankinnoissa.

Selvityksen mukaan hankintamalli ei ole kannustanut tuottajia kilpailemaan kokonaistaloudellisesti. Malli ei ole myöskään tukenut kuntoutujia palveluntuottajan valinnassa, koska heillä ei ole ollut riittävästi tietoa valintansa tueksi.  Näin palveluntuottajien välistä kilpailua laadustakaan ei ole päässyt syntymään, vaikka kokonaiskustannukset ovat kasvaneet. 

-Toteutunut hankintakustannus vaihtelee rajusti alueittain – korkean hintatason alueita on kourallinen. Erot eivät kuitenkaan todennäköisesti liity kustannuksiin, koska juuri näillä̈ alueilla muutaman tuottajan vaikutus hintatasoihin on suuri. Syy korkeisiin hintoihin löytyy hankintamenettelystä, jota kehittämällä on mahdollista päästä merkittäviin säästöihin palvelun laatua heikentämättä, Aalto yliopiston professori Matti Liski toteaa.

Tältä osin Aalto-yliopiston selvitys on samansuuntainen Ttm, VTM Pia Pekolan vastikään julkaistun kuntoutuksen kilpailutuksia käsittelevän väitöskirjan kanssa.

Kelan tavoitteena hankinnoissa on palveluiden riittävä saavutettavuus, erinomainen laatu, asiakkaan valinnanvapaus ja kustannustehokkuus.  Selvityksen mukaan tavoitteet voidaan saavuttaa kehittämällä nykyjärjestelmää ja ottamalla käyttöön vaihtoehtoisia hankintatapoja.  Kela on aloittanut Aalto-yliopiston selvityksen hyödyntämisen toimintansa kehittämisessä.  Raportti julkaistaan kokonaisuudessaan kesäkuussa, kun nyt meneillään oleva kilpailutus päättyy.

Tarjolla olevien palvelujen vertailu helpottuu

Kela voi ottaa kuntoutuksen palvelujen hankinnassa käyttöön palveluntuottajien rekisteröitymisen aikaisintaan vuonna 2019. Uusi menettely olisi näin käytössä vuoden 2020 alusta osassa kuntoutuspalveluja. Käyttöönotto etenee sen jälkeen portaittain vuoteen 2023 saakka. Palveluntuottajalle rekisteröityminen on mahdollista reaaliajassa ympäri vuoden. Asiakas voi vapaasti valita oman kuntoutuspalvelunsa tuottajan rekisteröitymisjärjestelmästä. Rekisteröitymisen myötä asiakkaalla on paremmat mahdollisuudet vertailla tarjolla olevia palveluntuottajia ja niiden erityisosaamista.

Terapiapalvelujen hankinta käynnissä

Kela hankkii parhaillaan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalveluja. Kela tukee asiakasta palveluntuottajan valinnassa uudistamalla asiakkaan ohjausta verkkosivuillaan sekä kouluttamalla Kelan ja terveydenhuollon henkilöstöä.

Terapiapalvelujen kilpailutus perustuu hankintalakiin.  Hankintayksikön on pyrittävä järjestämään hankinta siten, että hankinnat voidaan toteuttaa mahdollisimman taloudellisesti, laadukkaasti ja suunnitelmallisesti olemassa olevia kilpailuolosuhteita hyödyntämällä.

Kela ei voi kommentoida kilpailutusta kesken hankinnan, koska se vaarantaisi tarjoajien yhdenvertaisen kohtelun ja koko tarjouskilpailun hankintalain mukaisen toteuttamisen. Tarjoajilla on mahdollisuus esittää tarjouskilpailua ja tarjousten tekemistä koskevia kysymyksiä tarjouspyynnöissä kuvatulla tavalla sähköisessä kilpailutusjärjestelmässä (Hanki-palvelu). Tarjouskilpailussa esitetyt kysymykset ja niihin annetut vastaukset julkaistaan sähköisessä järjestelmässä, jossa ne ovat kaikkien tarjoajien nähtävillä.

Muokattu 11.10.2018: Julkaisuun lisätty luku 5 ja liitteet

Lisätietoja: