Opintotuen takaisinmaksuehdotuksia 33 850


Kela on lähettänyt päätösehdotukset opintotuen takaisinperinnästä. Noin 33 850 opintotuen saajaa ansaitsi yli vuositulorajan vuonna 2014. Määrä on lähes sama kuin vuotta aikaisemmin.

– Perintäehdotusten määrään vaikuttavat opintotuen riittävyys, tulorajojen muutokset ja työllisyystilanne, toteaa vastaava suunnittelija Ilpo Lahtinen Kelan opintotukiryhmästä. – Huonona jatkunut työllisyystilanne on varmastikin rajoittanut opiskelijoiden työssäkäyntiä ja siksi takaisinmaksuehdotusten määrä ei ole muuttunut, Lahtinen jatkaa.

Opintotukea sai vuonna 2014 noin 325 600 opiskelijaa. Heistä 33 850:llä tulot olivat Verohallinnolta saatujen tietojen mukaan suuremmat kuin opintotukilain mukainen vuosituloraja. Tämä on noin 10 % kaikista opintotuen saajista. Kela on lähettänyt näille opiskelijoille päätösehdotuksen takaisinperinnästä. Keskimäärin takaisin maksettavaa yhtä opiskelijaa kohti tulee 1 345 euroa. Päätösehdotusten mukaisten perintöjen yhteismäärä on 45,5 milj. euroa.

Vuosi sitten Kela lähetti maksuehdotuksia noin 33 500 opiskelijalle ja perittävä määrä oli 44 milj. euroa.

Opintotuen vuosituloraja määräytyy sen mukaan, kuinka monelta kuukaudelta opiskelija on nostanut opintotukea. Jos opiskelija nostaa tukea yhdeksältä kuukaudelta, hänellä saa olla muita tuloja enintään 11 850 euroa vuodessa. Opintotuen saajien keskimääräiset veronalaiset tulot vuonna 2014 olivat 7 715 euroa (ilman opintotukea).

Uudelleenkäsittelypyyntö on tehtävä kuukauden kuluessa

Kela lähettää takaisinperintäehdotuksen kaikille vuositulorajansa ylittäneille opiskelijoille. Se on päätösehdotus, sillä Kelalla ei ole tietoa, mikä osa tuloista on saatu opiskeluaikana. Jos vuositulorajan ylitys johtuu muista kuin opiskeluaikana saaduista tuloista, esimerkiksi valmistumisen jälkeisistä tuloista, maksettava määrä voi pienentyä tai maksettavaa ei tule lainkaan.

Opiskelija voi 17.3.2016 mennessä tehdä Kelalle uudelleenkäsittelypyynnön, jossa hän selvittää opintonsa ja sen, milloin tulot on saatu. Selvitys on tarpeen, jos opiskelija on vuoden 2014 aikana aloittanut opintonsa, valmistunut tai käyttänyt enimmäistukiaikansa loppuun. Edellisissä tulovalvonnoissa opintonsa aloittaneita tai valmistuneita on ollut noin neljäsosa takaisinperintäehdotuksen saaneista.

Opiskelijan tulee itse huolehtia siitä, että hänen vuositulonsa eivät ylitä tulorajaa. Opintotuen voi perua, palauttaa ja lakkauttaa helposti Kelan asiointipalvelussa. Opintotuen muutosilmoituksen voi tehdä verkossa osoitteessa www.kela.fi/asiointi. Asiointipalveluun kirjaudutaan omilla verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Jos opiskelija ei peru tai palauta opintotukea, liikaa maksettu tuki peritään takaisin 15 %:lla korotettuna. Vuodelta 2014 opintotuen vapaaehtoisia palautuksia kertyi 26,3 milj. euroa 25 600 opiskelijalta. Vuoden 2015 opintotukien vapaaehtoiset palautukset on maksettava toukokuun 2016 loppuun mennessä.

Lisätietoja asiakkaille: