Toimeentulotukea voi saada sairauden hoidon kannalta välttämättömiin lääkkeisiin


Kela on täsmentänyt yhteistyössä STM:n kanssa ohjeistusta siitä, miten lääkekustannuksiin myönnetään toimeentulotukea. Uusi ohje nojaa hyvään hoitokäytäntöön ja lääketieteelliseen tutkimusnäyttöön. Sillä pyritään myös puuttumaan lääkkeiden väärinkäyttöön.

Kelasta toimeentulotukea hakeva asiakas saa yleensä myönteisen päätöksen yhteydessä sähköisen maksusitoumuksen apteekkiin. Sillä asiakas saa ne lääkkeet ja valmisteet, jotka hänelle on määrätty reseptillä sairauden hoitoon ja jotka ovat hyvän hoitokäytännön mukaisia.

Maksusitoumus voidaan antaa myös rajattuna


Maksusitoumus voidaan rajata koskemaan kertaostoa, tiettyä lääkettä tai lääkeaineryhmää taikka sellaisia valmisteita, joita maksusitoumus ei yleensä kata (esim. potilaskohtaisella erityisluvalla toimitettavat lääkkeet).

Jos asiakas tarvitsee lääkettä tai valmistetta, jota maksusitoumus ei kata, hänen pitää toimittaa Kelaan potilasohje tai resepti sekä lääkärin, erikoislääkärin tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön antama lausunto. Siitä pitää käydä ilmi se, että lääkehoito on tarpeellinen ja välttämätön asiakkaan sairauden hoidossa. Jos asiakas ei toimita tarvittavia selvityksiä, lääkekuluun ei voida myöntää maksusitoumusta.

Niiden lääkkeiden kohdalla, joihin liittyy muun muassa erityinen väärinkäytön riski, hakemukset arvioidaan Kelassa lääketieteellisesti moniammatillisessa asiantuntijaryhmässä, ennen kuin lääkekuluun voidaan myöntää maksusitoumus. Lääkkeen tarpeellisuus ja välttämättömyys arvioidaan erikseen jokaisen asiakkaan kohdalla.

Lisätietoja asiakkaalle: