Vanhempien mielestä perhekuntoutus vähensi neuropsykiatrisesti oireilevien lasten käytösongelmia


Tun­teiden sää­telyn vai­keudet ja käytö­son­gelmat vähe­nivät. Myös las­ten empa­tia­kyky vah­vistui, ar­vioivat äi­dit ja isät moni­muo­toisen perhe­kun­tou­tuksen vaiku­tuksia neurop­sy­kiat­ri­sesti oirei­leviin lap­siin.

Lääkä­ri­leh­dessä julkais­tussa tutki­muk­sessa tarkas­teltiin neurop­sy­kiat­ri­sesti oirei­levien 5–12-vuo­tiaiden sosiaa­lisia tai­toja se­kä tun­teiden sää­telyn ja käyttäy­ty­misen on­gelmia moni­muo­toisen hoito-oh­jelman alussa ja lo­pussa. Oh­jelma pe­rustui per­he- ja vuoro­vai­ku­tus­te­ra­peut­tiseen työsken­telyyn.

Lue lisää Lääkärilehden artikkelista.

Tutkimus:

Vuo­ri M, Tuulio-Hen­riksson A, Autti-Rämö I. Perhe­kun­toutus lap­sen tun­teiden sää­telyn ja käyttäy­ty­misen pul­missa. Suom Lää­käril 2018;73:1218–22.