Alektinibi (Alecensa) rajoitetusti erityiskorvattavaksi 1.8.2019 alkaen

Alektinibia sisältävä Alecensa-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.8.2019 alkaen rajoitetusti erityiskorvattava (100 %) sairaudessa pahanlaatuiset kasvaimet, joita ei ole valtioneuvoston asetuksessa erikseen mainittu

  • monoterapiana edennyttä ALK-positiivista ei-pienisoluista keuhkosyöpää sairastavien aikuispotilaiden hoitoon
    • ensilinjassa
    • kun potilasta on aiemmin hoidettu kritsotinibilla.

Kela myöntää alektinibin erityiskorvausoikeuden 1504 ilman uutta lääkärinlausuntoa B niille henkilöille, joilla on voimassa oleva peruskorvausoikeus 3001 ja jotka ovat ostaneet alektinibia peruskorvattuna apteekista.

Alektinibin rajoitetun erityiskorvattavuuden lääketieteelliset edellytykset ja tarvittavat selvitykset on alla esitetty täsmällisessä muodossaan.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.8.2019 voimaan tulevasta rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä:

1504. Alektinibi

Alektinibi on rajoitetusti erityiskorvattavaa keuhkosyövän hoidossa seuraavin edellytyksin.

Erityiskorvausoikeus myönnetään erikoissairaanhoidon syöpäsairauksia hoitavasta yksiköstä annetun tai alan erikoislääkärin antaman lausunnon perusteella edennyttä ALK-positiivista ei-pienisoluista keuhkosyöpää sairastaville aikuisille monoterapiana

  • ensilinjan hoitoon tai 
  • kun potilas on aiemmin saanut kritsotinibihoitoa.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

Lisätietoja