Hååid Kela-aaʹššid ääiʹjstes õuʹddel eʹjjpeeiʹv

Eʹjjpeiʹvv ääʹjad reâuǥteʹmesvuõttääiʹj iʹlmmtem- da mäʹhssempeeiʹvid. Piʹrǧǧeemtuärjjõs ǩiõrggan baŋkktiil õõl õuʹddel eʹjjpeeiʹvi, jos ooccmõš da taarbšum meâlddõõzz lie tooimtum mââimõssân 19.3. Strääšnainelljdpeeiʹv äʹššniiʹǩǩid kääzzkââʹstet čiâss 13 räjja, leša piʹrǧǧeemtuärjjõõzz peeiʹvstummuš lij äävai čiâss 16 räjja.

Iʹlmmet reâuǥteʹmespeeiʹvid ääiʹjstes

Eʹjjpeiʹvv ääʹjad reâuǥteʹmesvuõttääiʹj iʹlmmtem- da mäʹhssempeeiʹvid. Čoʹrstõõǥǥi pirr mušttlet še äʹššeemkääzzkõõzzâst da reâuǥteʹmesvuõttääiʹj iʹlmmtõslomaakkâst.

Ko reâuǥteʹmesvuõttääiʹj iʹlmmtem pââʹjj poott 30.–31.3.2021

  • iʹlmmtõõzz vuäitt maaccted 30.3.2021.
  • tieʹǧǧ lie tiil âʹlnn ääiʹjmõsân 1.4.2021.

Jos reâuǥteʹmesvuõttääiʹj iʹlmmtem pââʹjj poott 1.4.2021

  • iʹlmmtõõzz vuäitt maaccted 31.3.2021.
  • tieʹǧǧ lie tiil âʹlnn ääiʹjmõsân 6.4.2021.

Jos reâuǥteʹmesvuõttääiʹj iʹlmmtem pââʹjj poott 2.–4.4.2021

  • iʹlmmtõõzz vuäitt maaccted 1.4.2021.
  • tieʹǧǧ lie tiil âʹlnn ääiʹjmõsân 7.4.2021. 

Iʹlmmtõõzz kaʹnnat tooiʹmted äʹššeemkääzzkõõzzâst juʹn maacctempeeiʹv tueʹlää, što tõn õõstât ǩiõttʼtõõllâd sõõrǥmõõzz mieʹldd.

Ooʒʒ piʹrǧǧeemtuärjjõõzz ääiʹjstes

Piʹrǧǧeemtuärjjõõzz mââimõs mäʹhssempeiʹvv õuʹddel eʹjjpeeiʹv lij 1.4. nelljdpeeiʹv. Piʹrǧǧeemtuärjjõs ǩiõrggan teʹl baŋkktiil õõl, jos ooccmõš da taarbšum meâlddõõzz lie tooimtum Kelaaʹje mââimõssân 19.3.

Jos äʹššneǩ taarbaš piʹrǧǧeemtuärjjõõzz ǩirrsallânji, son âlgg väʹldded õhttvuõđ Kela kääzzkâʹsttemnââmra 020 692 207 leʹbe kääzzkõspäikka. Ǩirrsallaš äʹšš vuäitt leeʹd ouddmiârkkân akutt tarbb mähssčõnnõõttmõʹšše talkksi leʹbe porrmõõžži vääras.

Strääšnainelljdpeeiʹv Kelast lij ǩirrsallaš piʹrǧǧeemtuärjjõõzz taarbšeeʹjid peeiʹvstummuš teʹlfoonkääzzkõõzzâst da måttmin kääzzkõspaaiʹǩin čiâss 16 räjja. Jos äʹššneǩ taarbaš piʹrǧǧeemtuärjjõõzz ǩirrsallânji Kela äävaiåårramaaiʹji åålǥbeäʹlnn, kåʹdd vuäitt tuʹmmjõõzzâs mieʹldd miõttâd cõggi piʹrǧǧeemtuärjjõõzz. Akutt kriisvueʹjjest äʹššneǩ vuäitt leeʹd õhttvuõđâst jälstemkååʹddes sosiaalpeeiʹvstummša põõzzi äiʹǧǧen.

Äʹššneǩ-kääzzkõõzz äävaiåårramääiʹj eʹjjpeeiʹv

Kela tâʹvvsääʹmǩiõllsaž teʹlfoonkääzzkõs lij ǩidd strääšnainelljdpeeiʹv 1.4. Sääʹmǩiõllsaž äʹššneeʹǩǩ vuäiʹtte kueʹđđed õhttvuõttväʹlddemraukkmõõžž neʹttpååʹšt mieʹldd addrõʹsse saame@kela.fi. Õhttvuõđväʹlddemraukkmõʹšše vaʹstteet arggpeeiʹvi tääuʹjmõssan juʹn seämma peeiʹv. Kaaunak lââʹssteâđ Kela  sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi pirr addrõõzzâst kela.fi/saame.

Kela lääʹddǩiõllsaž teʹlfoonkääzzkõs lij strääšnainelljdpeeiʹv äävai čiâss 9–13, leša piʹrǧǧeemtuärjjõõzz kääzzkõsnââmra 020 692 207 vuäitt ǩirrsallaš aaʹššin såittad čiâss 16 räjja. Kaaunak Kela kääzzkõsnââmrid neeʹttest: kela.fi/soita-kelaan.

Strääšnainelljdpeiʹvv vaaikat še äävai åårrai kääzzkâʹsttempaaiʹǩi äävaiåårrma. Äävai åårrai kääzzkõspääiʹǩ mâʹnne ǩidd čiâss 13, leša måtam peeivastt ǩirrsallaš piʹrǧǧeemtuärjjõõzz taarbšeeʹjid čiâss 16 räjja. Tiõttum kääzzkõspääiʹǩ peeiʹvste piʹrǧǧeemtuärjjõõzz diõtt.

Tääʹrǩest kääzzkõspaaiʹǩi addrõõzzid da äävaiåårramaaiʹjid kääzzkõspääiʹǩ ooccmest.

Aanar kääzzkõspäiʹǩǩ Âʹvvlest lij äävai seärdi čiâss 10–12 da 13–15, tõn diõtt eʹjjpeeiʹvin ij leäkku vaaiktõs äävaiåårramäigga.

Kela teʹlfoonkääzzkõs da kääzzkõspääiʹǩ lie ǩidd

  • strääšnaipiâtnâc 2.4.
  • sueʹvet 3.4.
  • eʹjjpeeiʹv 4.4.
  • jieʹnnpeeiʹv 5.4.

Tuäivtep äʹššneeʹǩǩeen moʹččes eʹjjpeiʹvvpõõzzid!

Looǥǥ lââʹzz