Kela koʹrvvad koronapuäkkaz välddmõõžž diõtt šõddi mäʹtǩǩ-koolaid

Kela koʹrvvad 27.3. ääʹljeeʹl mäʹtǩǩ-koolaid, kook lie šõddâm koronapuäkkaz välddmõõžž diõtt. Maaʹtǩid koʹrvveet seämmanalla ko jeeʹres tiõrvâsvuõtthuâl kääzzkõõzzid tuejjuum maaʹtǩid.

Kela koʹrvvad 27.3. ääʹljeeʹl tuejjuum koronapuäkktem-maaʹtǩi koolaid. Jiõččvasttõs määʹtǩest õõutårra lij jäänmõsân 25 euʹrred.

Maaʹtǩid koʹrvveet takainalla hääʹlbmõs jååʹttemnääʹl mieʹldd. Jõs äʹššneǩ ij vueiʹt tiõrvâsvuõđâs diõtt ââʹnned õõlmâs jååʹttemneävvaid leʹbe jõs õõlmâs jååʹttemneävv jie leäkku ââʹnnemnalla, son vuäitt vuäǯǯad koʹrvvõõzz takssmääʹtǩest.

Što Kela vuäitt koʹrvveed takssmääʹtǩ koolaid, äʹššneǩ âlgg tiʹllʼjed taaks vooudlaž tiʹllʼjemnââmrest. Jeeʹres nalla tiʹllʼjum takssmääʹtǩest ij vueiʹt vuäǯǯad Kela-koʹrvvõõzz. Čårstõkkân täʹst lij Ålandd, koʹst taaks tiʹllʼjet vuõiʹǧǧest auttšeeʹǩǩest.

Sääʹmvuuʹd (Jeänõõǥǥ, Aanar da Uccjooǥǥ kååʹdd di Suäʹđjel kååʹdd Lappi paalǥâskååʹdd vuʹvdd) sääʹmǩiõllsaž äʹššniiʹǩǩin lij õinn vuõiggâdvuõtt ââʹnned jiijjâzǩiõllsaž põõššitaaks sääʹmǩiõll-lääʹjj vuâđald.

Mäʹtǩǩ-koolai koʹrvvummuž täävtõssân lij staaneed äʹššniiʹǩǩi koronapuäkktummša piâssmõõžž.

Koʹrvvõõzz ooccâm

Õõlmâs jååʹttemneävvaivuiʹm leʹbe jiijjâs aautin tuejjuum määʹtǩest ooʒʒât koʹrvvõõzz mââiǩiõʹtte Kelast. Jõs äʹššneǩ taarbaš mieʹldd saʹtti, vuäitt še saʹtti määʹtǩest ooccâd koʹrvvõõzz. Hiâlpmõsân mäʹtǩǩ-koʹrvvõõzz vuäitt ooccâd neeʹttest addrõõzzâst kela.fi/omakela. Jõs äʹššneeʹǩǩest lij vuõiggâdvuõtt taaks ââʹnnma, son vuäǯǯ koʹrvvõõzz takssmääʹtǩest vuõiggkoʹrvvõssân taaksâst. Koʹrvvõõzz vuäǯǯmõš ooudald, što mäʹtǩǩ lij tiʹllʼjum vooudlaž tiʹllʼjemnââmrest.

Looǥǥ lââʹzz