Kohti ekososiaalista yhteiskuntapolitiikkaa ja hyvinvointia

Kestävä kehitys edellyttää yhteiskuntapolitiikassa uusia käytäntöjä ja ajatusmalleja. Uusi kokoelmateos tarjoaa näkökulmia ekososiaalisen yhteiskunnan tavoitteisiin ja mahdollisuuksiin.

Kestävän kehityksen edistäminen arjessa jää usein vaatimattomaksi: pyritään sammuttamaan valoja tai tulostamaan vähemmän. Vaikka jokapäiväiset askareet ovat oleellinen osa arkielämän ympäristöpolitiikkaa, todellinen kestävän kehityksen mukainen toiminta edellyttää myös suurempia ajatuksia ja tekoja.

Tarvitaan kykyä haastaa vallitsevia ajattelu- ja talousmalleja sekä valmiutta pohtia ja hyödyntää uudenlaisia ratkaisuja. Kelan tutkimusosaston julkaiseman kokoelmateoksen "Yhteyksien kirja - Etappeja ekososiaalisen hyvinvoinnin polulla" ydinkysymys onkin, mitä kestävän yhteiskunnallisen kehityksen vakavasti ottaminen merkitsee yhteiskuntapolitiikassa ja elämässämme.

Nykyisten sosiaalisten ja ekologisten haasteiden monimutkaisuus ja yhteenkietoutuminen tekevät entistä tärkeämmäksi erilaisten tieteiden välisten ja monitieteisten näkökulmien hyödyntämisen. Nyt julkaistavaan kokoelmaan on sosiaalisten, ekologisten ja taloudellisten yhteyksien avaamisen ja oivaltamisen nimissä kutsuttu kirjoittajiksi sosiaali- ja yhteiskuntapolitiikan asiantuntijoiden ohella myös ympäristökysymysten ja talouden asiantuntijoita. He tuovat kirjassa esiin totutusta poikkeavia ajattelu- ja ratkaisutapoja aikamme ekososiaalisiin ongelmiin mittakaavan vaihdellessa arkisista keittiöaskareista planeetanlaajuisiin kysymyksiin.

Teoksessa kirjoittavat Tuula Helne, Tiina Silvasti, Veijo Hukka, Olavi Riihinen, Risto Willamo, Leena Helenius, Jukka Hoffrén, Hilkka Pietilä, Jarna Pasanen, Marko Ulvila, Risto Isomäki, Timo Järvensivu, Paavo Järvensivu, Tiina Schmidt, Petri Palmu, Olli Tammilehto, Tapani Lausti, Arto O. Salonen, Liisa Häikiö, Annukka Berg, Maria Joutsenvirta, Mikko Jalas, Jenny Rinkinen, Antti Karisto, Kirsi Salonen, Katriina Soini, Markku Laatu, Leena Vilkka, Sonja Pyykkönen sekä Eero Paloheimo.

Yhteyksien kirja julkaistaan osana Kelan tutkimusosaston Toinen sosiaalipolitiikka -hanketta, jonka edellinen julkaisu, "Sosiaalipolitiikka rajallisella maapallolla" (http://hdl.handle.net/10138/34643), ilmestyi kesällä 2012. Hankkeen pääidea on selvittää, miten ilmastonmuutos, ekologinen kriisiytymiskehitys, luonnonvarojen rajallisuus ja liikakulutus voitaisiin ottaa paremmin huomioon sosiaalipolitiikassa, sosiaaliturvajärjestelmässä ja niiden kehittämisessä. Millaista siis olisi kestävä hyvinvointi?

Ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys on yksi Kelan vuosien 2012–2015 strategian painopistealueista. Kelan kestävän kehityksen ohjelma valmistui keväällä 2012.

Kirja on ladattavissa ilmaiseksi internetissä osoitteessa: www.kela.fi/tutkimus.

Lisätietoja:

Kelan tutkimusosasto, johtava tutkija, VTT Tuula Helne, puh. 020 634 1582 tai 050 551 7157etunimi.sukunimi@kela.fi ja

Jyväskylän yliopisto, yliopistonlehtori, VTT Tiina Silvasti, puh. 040 805 4218etunimi.sukunimi@jyu.fi

Julkaisu: Helne Tuula, Silvasti Tiina (toim.). Yhteyksien kirja. Etappeja ekososiaalisen hyvinvoinnin polulla. Helsinki: Kela, 2012. ISBN 978-951-669-902-1 (nid.), ISBN 978-951-669-903-8 (pdf). Hinta: 20 euroa.

Tilaukset: julkaisut@kela.fi tai puh. 020 634 1947.