Sopeutumisvalmennuksesta puuttuu selvä työnjako ja vastuu asiakkaista


Selvityksen mukaan perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon, erikoissairaanhoidon ja järjestöjen välistä työnjakoa tulee täsmentää.

Sopeutumisvalmennuksen tavoitteena on tukea ihmisten valmiuksia mahdollisimman täysipainoiseen elämään sairaudesta tai vammasta huolimatta. Sopeutumisvalmennusta järjestävät erityisesti Kela, Raha-automaattiyhdistys (RAY) sekä erikoissairaanhoito. Sopeutumisvalmennuskursseja toteuttavat monet toimijat, joista keskeisimpiä ovat järjestöt.

Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) tutkijaryhmä on tehnyt Kelan ja RAY:n rahoittamana selvityksen, jonka tulosten perusteella kokonaisnäkemystä eri toimijoiden vastuista ei ole keskitetysti kenelläkään. Lisäksi asiakasprosessit ovat usein hajanaisia ja eikä kenelläkään ole niistä kokonaisvastuuta.

– Resurssien tai tiedon puute voi vaikuttaa siihen, että mahdollisuudet ohjauksen ja tuen tarjoamiseen asiakkaille ovat vähäiset, sanoo selvityshankkeen vastuuhenkilö Sari Miettinen (HAMK).

– Tällöin asiakas voi jäädä ilman palveluja. Palvelun saaminen edellyttää asiakkaan omaa aktiivisuutta, mutta voi olla monia syitä siihen, miksi asiakas ei kykene sitä itse hakemaan.

Kokonaisuus edellyttää toimintakulttuurin muutosta

Tulosten perusteella asiakas saatetaan ohjata sopeutumisvalmennukseen monenlaisia reittejä pitkin, joissa ei ole yhtenäistä ohjausta. Sopeutumisvalmennuskurssien sisällöt ovat kuitenkin melko samankaltaisia eri asiakasryhmille.

Tutkijat haluavat korostaa, että sopeutumisvalmennusten toteutuksessa on eroja ja joidenkin asiakasryhmien kursseille ohjaaminen toimii hyvin. Näin on etenkin silloin, kun asiakkaiden kokonaisprosessia hoitaa ammattilainen, esimerkiksi kuntoutusohjaaja.

Selvityksessä annetaan suosituksia toiminnan kehittämiselle. Suositusten mukaan tulevaisuudessa tulee täsmentää vastuita ja selkeyttää työnjakoa. Kokonaisuutta tulee tarkastella asiakasprosessien näkökulmasta ja toimijoiden yhteistyötä tulee lisätä. Lisäksi tietojärjestelmiä tulee hyödyntää laajemmin asiakasprosesseissa.

Julkaisu: Miettinen S, Sirkkola M, Rämö S. Sopeutumisvalmennuksen työnjako. Helsinki: Kela, Työpapereita 100, 2016.