Päivärahojen ja kuntoutusrahan määrä vastaa jatkossa paremmin todellista tulotasoa

Vuoden 2020 alusta vanhempainpäivärahat, sairauspäivärahat, luovutuspäiväraha, erityishoitoraha sekä kuntoutusraha määräytyvät asiakkaan vuositulon perusteella. Uusi määräytymisperuste vastaa nykyistä tarkemmin asiakkaan todellista tulotasoa etuuden alkaessa.

Vuositulon perusteella määräytyvät kuntoutusraha ja päivärahat, joissa työkyvyttömyys tai etuusoikeus alkaa 1.1.2020 tai sen jälkeen.

Vuositulo lasketaan 12 kalenterikuukaudelta, jotka ovat edeltäneet etuusoikeuden alkamista edeltävää kalenterikuukautta.

Esimerkki: Jos asiakkaan oikeus äitiysrahaan alkaa 25.5.2020, vuositulo lasketaan huhtikuuta edeltävän 12 kalenterikuukauden ajalta eli 1.4.2019 – 31.3.2020.

Vuositulon laskemisessa otetaan huomioon palkkatulot, yrittäjän eläkelain (YEL) tai maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) mukainen työtulo ja tietyt etuudet.  Vuositulosta ei jatkossa enää vähennetä tulonhankkimismenoja. 

Vuositulo korvaa nykyisin päivärahojen määrän perusteena käytettävät verotuksessa todetut työtulot, 6 kuukauden työtulot ja edeltäviin etuuksiin perustuvat työtulot.  Vanhempainpäiväraha voi kuitenkin jatkossakin määräytyä edeltävän vanhempainpäivärahan perusteena olleen tulon perusteella.  

Päivärahaetuuksien hakeminen helpottuu

Jatkossa päivärahojen ja kuntoutusrahan hakeminen on aiempaa helpompaa, koska asiakkaan ei enää tarvitse toimittaa palkkalaskelmia tai muita selvityksiä tuloistaan Kelaan. Kela saa hakemusten ratkaisemista varten tarvittavat palkkatiedot suoraan tulorekisteristä.  Kela saa suoraan tietojärjestelmistä myös yrittäjän eläkelain (YEL) ja maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) mukaiset työtulot ja tiedot etuuksista.

Lisätietoja: Sairausvakuutuslain mukaisten päivärahojen määräytyminen muuttuu  (STM:n tiedote 11.4.2019)