Terveyskeskus yrittäjän työterveyshuollon palveluntuottajana – mikä muuttuu vuodenvaihteessa?


Vuoden 2018 alusta yrittäjä voi saada työterveyshuollon kustannuksistaan suorakorvauksen myös yksityiseltä palveluntuottajalta. Tämä aiheuttaa joitakin muutoksia tilanteissa, joissa kunta on ostanut yrittäjälle palvelut yksityiseltä palveluntuottajalta. Myös korvaushakemuslomakkeet muuttuvat 1.1.2018.

Vuoden 2018 alusta yrittäjä voi saada työterveyshuollon kustannuksistaan suorakorvauksen, jos hän on ostanut työterveyshuollon palvelut yksityiseltä palveluntuottajalta (lääkärikeskukselta) tai itsenäisesti toimivalta työterveyshuollon ammattihenkilöltä (työterveyslääkäri, työterveyshoitaja). Suorakorvaus on mahdollinen, jos yksityinen palveluntuottaja on tehnyt sopimuksen tilitysmenettelystä Kelan kanssa. Lisäksi suorakorvaus edellyttää, että yrittäjä on antanut työterveyshuoltosopimuksessa tai sen liitteessä luvan siihen, että korvaus maksetaan palveluntuottajalle tilitysmenettelyllä. Jos palveluntuottajalla ei ole sopimusta tilitysmenettelystä, yrittäjä hakee itse korvauksen kuten ennenkin.

Terveyskeskuksen tilitysmenettely


Yrittäjä maksaa työterveyshuollon palveluista terveyskeskukselle vain hänelle kuuluvan osuuden, ja terveyskeskusta ylläpitävä kunta hakee korvauksen Kelasta tilitysmenettelyä käyttäen kuten ennenkin. Yrittäjän ei tarvitse hakea korvausta jälkikäteen, eikä terveyskeskuksilta edellytetä erillistä tilityssopimusta Kelan kanssa. Tähän ei ole ensi vuoden alussa tulossa muutoksia.

Kunta voi tuottaa työterveyshuoltopalvelut itse tai ostaa ne yksityissektorilta


Terveyskeskusta ylläpitävä kunta voi tuottaa työterveyshuoltopalvelut alueensa yrittäjille ja maatalousyrittäjille myös ostopalveluna. Tällöin kunta tekee ostopalvelusopimuksen yksityisen palveluntuottajan kanssa. Yksityinen terveydenhuollon palveluntuottaja voi tehdä tilityksen terveyskeskusta ylläpitävän kunnan ostopalveluista 1.1.2018 alkaen, jos palveluntuottajalla on tilitysmenettelysopimus Kelan kanssa ja yrittäjältä on työterveyshuoltosopimuksessa saatu kirjallinen suostumus korvauksen maksamisesta palveluntuottajalle.

Kunnan tulee ostopalvelutilanteessa ohjata yrittäjät tekemään työterveyshuoltosopimus suoraan yksityisen palveluntuottajan kanssa eli sen palveluntuottajan kanssa, joka antaa palvelut. Siirtymäaikaa työterveyshuoltosopimusten tekemisessä on vuoden 2018 loppuun.

Yrittäjän työterveyshuollon korvaushakemuslomakkeet uudistuvat


Kaikki työterveyshuollot käyttävät jatkossa samoja korvaushakemuslomakkeita. Palveluntuottaja tekee tilityksen joko Kelan lomakkeilla tai omasta työterveyshuollon tietojärjestelmästään tulostettavilla, Kelan hyväksymillä ja ajantasaisilla lomakkeilla. Muutoksista on informoitu työterveyshuollon järjestelmätoimittajia.

Nykyisillä lomakkeilla haetaan korvaukset palveluista, jotka on annettu ennen 31.12.2017. Uusia lomakkeita käytetään, kun haetaan korvauksia 1.1.2018 jälkeen annetuista palveluista.

Yrittäjän on edelleen mahdollista hakea itse korvausta työterveyshuollon palveluista, jos työterveyshuoltosopimus on tehty yksityisen palveluntuottajan kanssa, eivätkä tilitysmenettelyn edellytykset täyty. Yrittäjä hakee myös aina itse korvaukset työterveyshuoltoon liittyvistä matkoista ja ensiapuvälineistä sekä niistä ensiapukoulutuksista, jotka eivät ole oman työterveyshuollon antamia. Myös yrittäjän oma hakemuslomake uudistuu.

Muutoksia yrittäjän työterveyshuollon päätöksiin


Vuonna 2017 annettuja palveluja koskevista tilityksistä Kela lähettää terveyskeskuksille tilityspäätökset kuten ennenkin. Tilityspäätös muuttuu tilitysilmoitukseksi, kun terveyskeskus hakee korvauksia 1.1.2018 jälkeen annetuista palveluista. Ilmoituksen liitteenä on jatkossakin maksuerittely. Yrittäjälle ei anneta erillistä päätöstä, jos korvaus maksetaan tilityksessä haetun mukaisesti palveluntuottajalle. Yrittäjä näkee tiedot maksetuista korvauksista Kelan asiointipalvelussa.

Yrittäjälle annetaan myönteisestä ratkaisusta kirjallinen päätös, jos hän on sitä 6 kuukauden kuluessa palvelujen saamisesta erikseen pyytänyt. Jos korvaus hylätään kokonaan tai osittain tai korvausta maksetaan lisää, Kela lähettää päätöksen yrittäjälle ja tiedoksi myös palveluntuottajalle. Asianosaiset voivat hakea muutosta päätökseen.

Lisätietoa työterveyshuollon palveluntuottajille: