Työpaikkaselvitys on työterveyshuollon korvausten ehto


Kela korvaa työnantajalle työterveyshuollon kustannuksia tilikaudelta 2016 vain jos työpaikalla on tehty työterveyshuollon perusselvitys eli työpaikkaselvitys. Ilman sitä ei korvauksia myönnetä.

Työpaikkaselvityksiä tekevät työterveyshuollon ammattihenkilöt ja asiantuntijat. Työnantajan tehtävänä on huolehtia siitä, että työterveyshuollon perusselvitys on tehty viimeistään vuoden 2016 aikana. Yrittäjille työterveyshuollosta aiheutuneet kustannukset korvataan vuoden 2017 alusta lukien vain, jos työpaikkaselvitys on tehty.

Kela hylkää työterveyshuollon korvaushakemukset, kunnes työpaikkaselvitys on tehty. Suunnattu työpaikkaselvitys ei yksinään riitä.

Työpaikkaselvitysraportti talteen

Työnantajien ja yrittäjien on huolehdittava siitä, että työpaikkaselvitykset toteutetaan työterveyshuoltolainsäädännön edellyttämällä tavalla ja että jokaisesta työpaikkaselvityksestä laaditaan kirjallinen asiakirja, joka pidetään tallessa. Työnantajien ja yrittäjien työterveyshuollon korvaushakemusten käsittelyn yhteydessä Kela voi pyytää nähtäväksi työpaikkaselvitysraportin ja lisäksi monitoimipaikkaiselta työnantajalta aikataulutetun suunnitelman perusselvitysten toteuttamisesta eri toimipaikoissa.

Kela voi myös pyytää työpaikkaselvitysraportin nähtäväksi, kun korvauskäsittelyssä selvitetään, perustuuko toteutettu toiminta työterveyshuollon ammattihenkilön tekemään tarvearviointiin.

Työterveyshuollon on tunnettava työ, työpaikka ja sen olosuhteet

Työterveyshuollon toiminta perustuu työterveyshuollon perusselvitykseen, jonka on oltava ajantasainen. Sen perusteella tehdään myös työterveyshuollon toimintasuunnitelma.

Työnantaja vastaa työntekijöidensä turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Tässä tehtävässä tarvitaan yhteistyötä työntekijöiden ja työterveyshuollon kanssa.

Työpaikkaselvityksessä arvioidaan työstä, työympäristöstä ja työyhteisöstä aiheutuvia terveysvaaroja, haittoja, kuormitustekijöitä sekä voimavaroja. Arviointi keskittyy erityisesti siihen, mikä merkitys näillä tekijöillä on terveydelle ja työkyvylle.

Työterveyshuollon ammattihenkilöt käyvät työpaikalla tekemässä perusselvityksen ja laativat selvityksestä kirjallisen raportin. He kirjaavat raporttiin arvion työn vaikutuksista työntekijän terveyteen ja työkykyyn. Lisäksi raporttiin merkitään toimenpide-ehdotukset työolosuhteiden kehittämiseksi.

Lue lisää