Työterveyshuollon sairaanhoitona korvataan myös etäpalvelua

Etäpalveluna annetut työterveyshuollon sairaanhoidon ja muut terveydenhuollon palvelut tulivat työterveyshuollon korvausten (korvausluokka II) piiriin maaliskuun alussa.

Toistaiseksi korvauksia ei kuitenkaan makseta ehkäisevän työterveyshuollon (KL I) etäpalveluista. Kela voi tehdä korvauslinjauksen ehkäisevän työterveyshuollon etäpalvelujen korvaamisesta sen jälkeen, kun sosiaali- ja terveysministeriön työterveyshuoltoneuvottelukunta on määritellyt, mitä sisältyy etäpalveluiksi hyväksyttävään hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaiseen toimintaan.

Työterveyshuollon sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon palveluista (KL II) voidaan maksaa työterveyshuollon korvausta, kun ne täyttävät sosiaali- ja terveysministeriön 28.10.2015 ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Valviran 15.1.2016 määrittelemät edellytykset. Etävastaanottona voidaan korvata videoyhteyden välityksellä annetut palvelut. Myös muiden työterveyshuollon korvaamisen edellytysten tulee täyttyä samalla tavoin kuin perinteisillä vastaanottokäynneillä.

Työterveyshuollon palveluita tuottava ammattihenkilö arvioi huolellisesti, mitkä sairaanhoitopalvelut ja muun terveydenhuollon palvelut soveltuvat hoidettavaksi etäyhteyden kautta. Asiakkaalle tulee varata mahdollisuus halutessaan tulla perinteiselle vastaanotolle.

Chatpalvelu rinnastetaan puhelinneuvontaan

Etäpalveluna korvattava työterveyshuollon sairaanhoito ja muu terveydenhuolto kuuluu korvausluokkaan II. Etäpalveluna korvattaviin palveluihin sovelletaan sairausvakuutuslakia sekä Kelan antamia ohjeita ja perusteita työterveyshuollon sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon palveluiden korvaamisesta.

Sairaanhoitokorvauksissa chat-palvelun korvattavuus rinnastetaan puhelimitse tai postitse annettuihin hoito-ohjeisiin. Korvaaminen edellyttää, että potilaalla on hoitosuhde chat-palvelua antavaan lääkäriin tai työterveyshoitajaan. Myös työterveyshuollossa sovelletaan samaa korvausohjetta eli kustannukset voidaan sisällyttää korvausluokkaan II, kun lääkärin tai työterveyshoitajan sairaanhoidon chat-palvelun kautta annetut hoito-ohjeet liittyvät olemassa olevaan hoitosuhteeseen ja edeltävään käyntiin.

Aiemman linjauksen mukaisesti samana päivänä saman työterveyshuollon ammattihenkilön tai asiantuntijan vastaanotolla käynneistä korvataan vain yksi käynti.

Etäpalveluille omat koodinsa

Kela edellyttää, että työterveyshuollon palveluntuottajat tekevät etävastaanottoja varten tietojärjestelmäänsä ja hinnastoonsa omat koodit siten, että niistä on pyydettäessä mahdollisuus saada erillinen listaus voimavaroittain (toimintatiedot ja kustannukset). Palveluntuottaja voi hyödyntää soveltuvin osin sairaanhoitovakuutusta varten tehtyjä koodeja. On kuitenkin huomioitava, että työterveyshuollon kustannusten korvaamisessa ei sovelleta taksajärjestelmää.  Kela voi pyytää työnantajalta tai yrittäjältä kyseisen erittelyn tarvittaessa nähtäväksi, kun se käsittelee työterveyshuollon korvaushakemuksia  tarkastustoimintaansa varten.

Korvauksen hakeminen

Työnantaja hakee korvausta kaikista työterveyshuollon kustannuksista verkkopalvelussa tai korvaushakemuksella SV 98a TTH. Etäpalveluna tuotetut korvausluokan II palvelut ohjautuvat hakemuksessa samoihin kohtiin kuin perinteisen vastaanoton kustannukset. Vastaavasti yrittäjän työterveyshuollon etävastaanoton sairaanhoitokäynnit ilmoitetaan korvaushakemuksissa samassa kohdassa perinteisen vastaanottokäynnin kanssa.
Työterveyshuollon palveluntuottaja vastaa siitä, että työnantaja- ja yrittäjäkohtaisilla korvaushakemuksilla ei ole etävastaanottojen kustannuksia ennen 1.3.2016 annetuista palveluista.

Lisätietoja