Yrittäjän perheenjäsen saa työttömyysturvan palkansaajan tavoin 1.7. lähtien

Yrittäjän perheenjäsen on jatkossa palkansaajan asemassa, jos hän jää työttömäksi. Muutos koskee henkilöitä, jotka työskentelevät perheyrityksessä, mutta joilla ei ole yrityksessä omistusta eikä määräysvaltaa. Muutos tulee voimaan 1.7.2019.

Jatkossa työssäoloehto on 52 viikkoa niille yrittäjän perheenjäsenille, jotka eivät ole yrityksen omistajia. Kun työssäoloehto täyttyy, perheenjäsenellä on oikeus työttömyyspäivärahaan. Työssäoloehtoon luettavan työn tulee täyttää samat edellytykset, joita sovelletaan muihinkin palkansaajiin. Työajan on oltava vähintään 18 tuntia viikossa ja palkan työehtosopimuksen mukainen.

Jotta yrittäjän perheenjäsenen työssäoloehto täyttyy, hän ei ole saanut omistaa eikä hänellä ole saanut olla määräysvaltaa yrityksessä vähintään 12 edeltävään kuukauteen.

Yrittäjän perheenjäsenellä on oikeus myös soviteltuun työttömyysetuuteen eli palkkatulojen ja työttömyysturvan yhdistämiseen, kuten palkansaajalla.

Jotta yrittäjän perheenjäsen täyttää työssäoloehdon, hän ei voi yhdistää työskentelyä perheyrityksessä ja ulkopuolisella työnantajalla. Jos yrittäjän perheenjäsen jää työttömäksi ja täyttää molemmilla töillä työssäoloehdon, hänen pitää valita, kumman työskentelyn perusteella hänelle maksetaan työttömyysturvaa.

Jos yrittäjän perheenjäsen, joka ei ole yrityksen omistaja, ei ole palkansaajia vakuuttavan työttömyyskassan jäsen tai hänellä ei ole oikeutta ansiopäivärahaan, hän voi hakea työttömyysturvaa Kelasta.

Aiemmin perheyrityksessä työskentelevä henkilö on voinut olla työttömyysturvalain mukaan yrittäjä, vaikka hän ei omistaisi yrityksestä mitään eikä käyttäisi siinä määräysvaltaa. Tämän vuoksi yrittäjän perheenjäsenen työttömyysturvaoikeus on poikennut palkansaajan oikeudesta.

Esimerkki:

Anna työskentelee puolisonsa kokonaan omistamassa osakeyhtiössä 20 tuntia viikossa. Palkka on työehtosopimuksen mukainen. Koska Anna ei itse omista yritystä lainkaan, hän on 1.7.2019 alkaen työttömyysturvalain mukaan palkansaaja ja hänen työskentelynsä kerryttää 52 viikon työssäoloehtoa. Aikaisemmin hänet on katsottu yrittäjäksi puolison omistuksen perusteella.

Lisätietoja asiakkaille: