Ajankohtaista koronaviruksesta ja kuntoutuspalveluista

Kela täsmentää ajankohtaisia koronaan liittyviä asioita. Huomioi myös aiemmin annetut tiedotteet.

Tiedotetta päivitetty 6.10. liittyen laitosyksikön ulkopuolisten tilojen käyttämiseen moniammatillisessa kuntoutuksessa.

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Asiakkaalla on oltava 1.10.2020 lukien voimassa oleva kuntoutussuunnitelma, kun hän hakee Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta. 


Yksilöterapiapäätösten voimassaoloaikaa ei voida enää pidentää vanhan kuntoutussuunnitelman perusteella. Jos yksilöterapia toteutetaan reaaliaikaisena etäterapiana, terapiakerran kesto on palvelukuvauksen mukainen. 

Jos ryhmäterapia on ollut keskeytyneenä koronatilanteesta johtuen ja asiakkaan kuntoutuspäätös päättyy ennen kuin ryhmäterapiaprosessi on toteutunut kokonaisuudessaan

 • toimita Kelaan suojatulla sähköpostilla (kumppanit.liitteet@kela.fi tai kumppanit2.liitteet@kela.fi)

  henkilötiedot asiakkaista, joiden kuntoutuspäätöksen voimassaoloaikaa on tarpeen jatkaa ryhmätoiminnan keskeytymisen vuoksi

 • ilmoita ryhmäterapiaprosessin aikataulutus ja suunniteltu päättymispäivä.  

Jos vaativa moniammatillinen yksilökuntoutus on ollut keskeytyneenä koronatilanteesta johtuen ja asiakkaan kuntoutuspäätös on päättynyt tai päättyy 31.12.2020 mennessä, kuntoutuspäätöksen voimassaoloa voidaan jatkaa. Päätöstä voidaan jatkaa enintään 6 kuukaudella. Uutta kuntoutussuunnitelmaa/lääkärinlausuntoa ei tarvitse toimittaa.

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmäpsykoterapia

Palveluntuottaja

 • voi toteuttaa ryhmäpsykoterapian kasvokkain
 • voi toteuttaa ryhmäpsykoterapian poikkeuksellisesti myös reaaliaikaisena etäterapiana enintään 31.12.2020 saakka.

Etäterapiana toteutettavan ryhmäterapiakerran kesto on palvelukuvauksen mukainen.

Ryhmäpsykoterapia on mahdollista toteuttaa reaaliaikaisena etäkuntoutuksena, jos

 • kuntoutus vastaa asiakkaan ja ryhmän tarpeita ja tavoitteita
 • jokainen ryhmän jäsen on halukas osallistumaan reaaliaikaiseen etäkuntoutukseen,
 • jokaisella ryhmäterapiaan osallistuvalla jäsenellä on mahdollisuus ja tekniset valmiudet osallistua reaaliaikaiseen etäkuntoutukseen,
 • jokaisella ryhmäterapiaan osallistuvalla jäsenellä on mahdollisuus käyttää tilaa, josta hän voi osallistua reaaliaikaiseen etäkuntoutukseen yksityisyydensuoja huomioiden.

Palveluntuottajan tulee huolehtia siitä, että hänellä on ajantasainen toimintamalli reaaliaikaisen etäkuntoutuksen aikaisia hätätilanteita varten, esimerkiksi jos asiakas etäyhteyden päässä ahdistuu tai saa paniikkikohtauksen (asiakasturvallisuus).  Lisäksi palveluntuottajalla tulee olla toimintamalli tilanteeseen, jossa asiakkaalla/asiakkailla on teknisiä haasteita, ettei terapia-aikaa mene teknisten ongelmien ratkomiseen.

Palveluntuottajan tulee huolehtia siitä, että jokaisen asiakkaan kohdalla tietoturva on Valviran ohjeiden mukainen ja asiakkaiden yksityisyydensuoja säilyy.

Palveluntuottaja vastaa siitä, että palvelukuvauksen mukainen vakuutusturva on voimassa myös reaaliaikaisen etäkuntoutuksen aikana.

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapian toteuttaminen, kun palveluntuottajalla ei ole toimitiloja 

Toimitilaton palveluntuottaja toteuttaa terapiaa ensisijaisesti asiakkaan kotona tai muussa asiakkaan arjen ympäristössä. Toimitilaton palveluntuottaja voi hyödyntää koronatilanteesta aiheutuneessa poikkeustilanteessa myös väliaikaista terapian toteuttamispaikkaa (1 kpl/sopimus), jos kyseinen tila täyttää palvelukuvauksen vaatimukset. Palveluntuottaja huolehtii siitä, että vakuutusturva kattaa myös väliaikaisen tilan.

Terapian siirtämisestä väliaikaiseen toimitilaan tulee keskustella ja sopia yhdessä asiakkaan tai hänen perheensä kanssa. Palveluntuottajan tulee kertoa asiakkaalle tai hänen perheelleen terapian toteutumiseen toimitilakäynteinä liittyvistä muutoksista, esimerkiksi terapiaan kuljettamisesta ja mahdollisista matkakustannuksista (omavastuu yhdensuuntaisesta matkasta on 25 €).

Tämä koronatilanteesta johtuva poikkeuksellinen jousto on voimassa asiakkaan yksilöllinen tarve huomioiden enintään 31.12.2020 saakka. Jousto koskee ainoastaan voimassa olevia yksilöterapiasopimuksia. Palveluntuottaja ilmoittaa väliaikaisen toimitilan Kelaan KU52-lomakkeella.

Terapeuttien lisääminen väliaikaisesti koronavirustilanteen johdosta

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapioita voidaan tiivistää ja jaksottaa asiakkaan tarpeiden mukaan. Osa käynneistä voi jäädä toteuttamatta. Kuntoutuspäätöksessä on ilmoitettu terapiakäynnin enimmäiskesto ja terapiakäyntien enimmäismäärä.

Kaksoiskäynnit eivät ole mahdollisia sen vuoksi, ettei kuntoutuspäätöksessä myönnettyjä enimmäismääriä ehditä toteuttaa. Kaksoiskäynneille täytyy olla todellinen asiakkaan kuntoutuksellinen tarve. Kaksoiskäyntiin pitää kysyä erillinen lupa Kelasta.

Jos palveluntuottajan nykyiset terapeuttiresurssit eivät riitä toteuttamaan asiakkaiden terapiapalveluita keskeytyksen jälkeen, palveluntuottaja ilmoittaa Kelalle väliaikaisesta terapeuttilisäyksestä perusteluineen muutosilmoituslomakkeella.

Väliaikaisen terapeutin tulee täyttää palvelukuvauksen mukaiset vähimmäisvaatimukset. Palveluntuottajan ilmoittama väliaikainen terapeutti voi toteuttaa Kelan vaativaa lääkinnällistä terapiaa enintään 31.12.2020 saakka. Väliaikaisen terapeutin lisäämisen mahdollistava jousto koskee ainoastaan voimassa olevia yksilöterapiasopimuksia.

Harkinnanvarainen moniammatillinen yksilökuntoutus

 Jos harkinnanvarainen moniammatillinen yksilökuntoutus on ollut keskeytyneenä koronatilanteesta johtuen ja asiakkaan kuntoutuspäätös on päättynyt tai päättyy 31.12.2020 mennessä, kuntoutuspäätöksen voimassaoloa voidaan jatkaa. Päätöstä voidaan jatkaa enintään 6 kuukaudella.  Uutta lääkärinlausuntoa ei tarvitse toimittaa.

Laitosyksikön ulkopuolisten tilojen käyttäminen moniammatillisessa kuntoutuksessa turvavälien mahdollistamiseksi

Kuntoutuspalvelujen palvelukuvauksissa on kuvattu, missä tiloissa palveluntuottaja voi toteuttaa kuntoutusta. Osassa palvelukuvauksista on määritelty, että kuntoutuksessa käytettävien kuntoutustilojen tulee sijaita palveluntuottajan laitosyksikössä.

Koronatilanteesta johtuen, palveluntuottajat voivat poikkeuksellisesti toteuttaa moniammatillista kuntoutusta myös laitosyksikkönsä ulkopuolisissa muissa kuntoutustiloissa, jos tämä on tarpeellista turvavälien noudattamiseksi ja palveluntuottaja arvioi, että kuntoutuksen toteuttaminen muissa kuntoutustiloissa on asiakkaille turvallisempaa.

Huomioi muiden kuntoutustilojen käytössä mm. seuraavat asiat:

 • palvelun kohderyhmä eli onko muihin kuntoutustiloihin siirtyminen asiakkaille riittävän helppoa
 • palveluntuottaja järjestää kuljetuksen kuntoutustiloihin, jos tilat eivät sijaitse ko. kohderyhmälle soveltuvalla kävelyetäisyydellä
 • palveluntuottajan tulee varmistaa, että palvelukuvauksen mukainen vakuutusturva on voimassa myös muissa tiloissa tapahtuvan kuntoutuksen aikana.

Tämä koronatilanteesta johtuva poikkeuksellinen jousto on voimassa enintään 31.12.2020 saakka.

Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit (mukaan lukien TAITO- ja KIILA-kurssit)

Kurssien siirtämisestä on annettu tiedote 18.8.2020.

Kun siirrät kurssia tai kurssin jatkojaksoa, keskustele ajankohdan vaihtumisesta asiakkaan kanssa ja tarkista, että asiakkaan tilanne on edelle soveltuva kurssille osallistumiseen

 • Jos kurssi on siirtynyt niin pitkälle, että asiakas ei enää iän puolesta kuulu kurssin kohderyhmään, Kela voi tehdä asiakkaalle päätöksen kurssille, joka on kohdennettu asiakkaan ikäisille henkilöille. Jos Kelassa on riittävät tiedot uuden kuntoutuspäätöksen antamiseksi, ei Kelaan tarvitse toimittaa uutta lääkärinlausuntoa.
 • Jos asiakkaan terveydentila on muuttunut selkeästi kurssin myöntämisen ajankohdasta ja myönnetty kurssi ei ole enää asiakkaalle oikea-aikainen, ilmoita asiasta Kelaan ja asiakkaalle. Kerro asiakkaalle, että Kela on häneen yhteydessä.
 • Jos Kela etsii asiakkaalle toisen soveltuvan kuntoutusmuodon, Kela arvioi tapauskohtaisesti tuleeko asiakkaan toimittaa uusi lääkärinlausunto hakemuksen liitteeksi.
 • Jos asiakas siirtyy toiselle saman sisältöiselle kurssille, ei uutta lääkärinlausuntoa tarvitse toimittaa.

Asiakaspaikkojen lisääminen kurssille

Asiakkaat ovat siirtyneet kurssilta toiselle koronatilanteesta johtuen. Voit pyytää halutessasi Kelaa lisäämään kursseillesi kaksi asiakaspaikkaa lisää, siinä tilanteessa, kun kurssillasi on jäljellä enintään kaksi vapaata asiakaspaikkaa ja kurssille on siirtynyt vähintään yksi asiakas toiselta kurssilta.

Lähetä pyyntö asiakaspaikkojen lisäämisestä sähköpostilla osoitteeseen kuntoutuspalvelut_muutokset@kela.fi.

Huolehdi siitä, että kuntoutus toteutetaan suurempaa asiakasmäärää lukuun ottamatta palvelukuvauksen mukaisesti.

Moniammatillisen kuntoutuksen henkilöstön jäsen voi toteuttaa osuutensa kuntoutusohjelmasta etäyhteydellä koronatilanteesta johtuen

Jos moniammatillisesti toteutetun kuntoutuksen henkilöstön jäsen ei pysty koronatilanteesta johtuen toteuttamaan osuuttaan kuntoutusohjelmasta palveluntuottajan toimipisteessä, voi osa henkilöstön jäsenistä toteuttaa osuutensa kuntoutusohjelmasta etäyhteyden välityksellä.

Kyseessä voi olla esim. tilanne,

 • jossa henkilöstön jäsen työskentelee päätoimisesti terveydenhuollossa ja työnantaja on linjannut, ettei terveydenhuollon henkilöstö saa koronasta johtuen osallistua työpaikan ulkopuolisiin tilaisuuksiin tai
 • jossa henkilöstön jäsen ei oman terveydentilansa vuoksi pysty osallistumaan kuntoutuksen toteutukseen palveluntuottajan toimipisteessä.

Jos palvelua koskevassa palvelukuvauksessa on määritelty henkilöstön osallistumista kuntoutukseen etäyhteyden välityksellä, noudata palvelukuvausta tämän ohjeen sijaan.

 • Esimerkiksi vaativan lääkinnällisen moniammatillisen yksilökuntoutuksen palvelukuvauksessa on määritelty kuntoutuksen toteutusta etäyhteyden välityksellä.

Huomioi kuntoutusohjelman toteutuksessa etäyhteyden avulla seuraavat etäkuntoutusta koskevat asiat:

 • Etäyhteyden välityksellä toteutettavan kuntoutusohjelman tulee soveltua toteutettavaksi etäyhteyden välityksellä kyseiselle asiakkaalle tai asiakasryhmälle.
 • Kuntoutuksen toteutus etäyhteyden välityksellä
  • yksittäiselle asiakkaalle ja/tai omaiselle: järjestä asiakkaan tai omaisen toivoessa kuntoutustiloihin kuntoutusohjelman toteutuksen ajaksi asiakkaan/omaisen tunteva työryhmän jäsen tai erityistyöntekijä.
  • ryhmälle: järjestä kuntoutustiloihin kuntoutusohjelman toteutuksen ajaksi ryhmäläiset tunteva työryhmän jäsen tai erityistyöntekijä.
 • Noudata kuntoutusohjelman toteutuksessa samoja yksityisyydensuojaa koskevia periaatteita kuin kasvokkain toteutetussa kuntoutuksessa.
 • Huolehdi etäyhteyden tietoturvasta Valviran ohjeiden mukaisesti. Kela suosittelee käyttämään suojattua yhteyttä ja vahvaa tunnistautumista.
 • Kirjaa asiakkaan asiakirjoihin, mikä osuus kuntoutuksesta on toteutettu koronatilanteesta johtuen etäyhteyden välityksellä

Ohje koskee seuraavia kuntoutuspalveluja:

 • kuntoutuskurssit
 • sopeutumisvalmennuskurssit
 • harkinnanvarainen moniammatillinen yksilökuntoutus
 • LAKU-perhekuntoutuksen kuntoutusviikonloput
 • ammatillinen kuntoutuselvitys
 • KIILA-kuntoutus
 • Ammatilliset TAITO-kuntoutuskurssit

Tämä koronatilanteesta johtuva poikkeuksellinen jousto on voimassa enintään 31.12.2020 saakka.

Kuntoutusrahan maksaminen

Kuntoutusrahaa maksetaan kuntoutukseen osallistumisen ajalta. Jos asiakkaalla on kysyttävää kuntoutusrahasta, ohjaa häntä ottamaan yhteyttä Kelaan verkkoasioinnin kautta (kela.fi/omakela) tai puhelimitse numeroon 020 692 205.  Kela selvittää kuntoutusrahan maksamisen.
Lue palveluntuottajan ohjeesta, miten toimit että kuntoutukseen osallistuvan asiakkaan kuntoutusraha maksetaan oikein.