FPA har inlett ett anbudsförfarande gällande individuell vattenterapi på finska i södra försäkringsdistriktet

FPA genomför en ny upphandling av individuell vattenterapi inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering bland serviceproducenterna i södra försäkringsdistriktet. Under upphandlingen fortsätter klienternas rehabilitering som förut.  

Marknadsdomstolen upphävde våren 2019 ett upphandlingsbeslut gällande individuell vattenterapi i södra försäkringsdistriktet. 

Det anbudsförfarande som nu inleds gäller vattenterapi på finska. De nuvarande avtalen om vattenterapi gäller till och med 30.4.2020. Den nya avtalsperioden är 2.3.2020–31.12.2021. Individuell vattenterapi ges i enlighet med de nya avtalen från och med 1.5.2020. Medan anbudsförfarandena pågår fortsätter klienternas rehabilitering i enlighet med de gällande rehabiliteringsbesluten.

Ett anbudsförfarande gällande vattenterapi på svenska genomförs separat. Målet är att anbudsförfarandet inleds senare i oktober.

Kvalitetsbedömning vid upphandlingen

Vid valet av anbud gällande individuell vattenterapi är urvalsgrunden totalekonomisk fördelaktighet, där prisets andel är 50 % och kvalitetens andel 50 %.  Vid bedömningen av kvaliteten beaktas terapeuternas långa och korta tilläggs- och påbyggnadsutbildningar samt deras arbetserfarenhet.

Anbudsförfarandena grundar sig på samma servicebeskrivning som de anbudsförfaranden som genomfördes 2018, nämligen FPA:s servicebeskrivning för terapi (Terapi inom krävande medicinsk rehabilitering, gäller från 1.1.2019, uppdaterad 14.3.2019).

Omfattande marknadsdialog vid beredningen av anbudsförfarandena

Vid beredningen av anbudsförfarandena gällande individuell vattenterapi förde FPA en marknadsdialog med Suomen Kuntoutusyrittäjät ry, Sote Palveluntuottajat ry, Finlands Fysioterapeuter rf och Tehy rf genom att träffa föreningarnas representanter och be om kommentarer gällande anbudsförfrågan och avtalsutkastet. FPA har strävat efter att i anbudsförfrågan och i avtalsutkastet beakta de synpunkter som framfördes. 

På grund av marknadsdomstolens beslut väljs anbudsgivarna på ett annat sätt än vid den förra upphandlingen. Anbudsgivarna väljs per kommun eller kommungrupp. Kommungrupper har bildats i situationer, där man vet att det inte i kommunen finns tillgång till bassänger av den typ som anges i servicebeskrivningen eller där det finns väldigt få klienter som får vattenterapi. Målet är att det ska finnas tillräckligt många serviceproducenter som tillhandahåller terapi i varje kommun eller kommungrupp. Vid valet av anbudsgivare beaktas att serviceproducenterna ska kunna producera tjänster för det antal klienter som angetts per kommun.