Meddelande till serviceproducenter som tillhandahåller fysioterapi och ergoterapi för barn och unga inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering

Avtalsperioden för fysioterapi och ergoterapi för barn och unga som genomförs inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering började 1.6.2019. Enligt avtalet kan serviceproducenten tillhandahålla fysioterapi- och ergoterapitjänster för personer som är under 18 år vid tidpunkten för ansökan om rehabilitering.

Vid genomförandet av fysioterapi och ergoterapi för barn och unga ska följande servicebeskrivning följas: FPA:s servicebeskrivning för terapi, Individuell fysioterapi och ergoterapi för barn och unga inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering, gäller från 1.5.2019.

Under avtalsperioden ska serviceproducenten beakta följande:

Klientens val av serviceproducent under avtalsperioden

Klienter som vid tidpunkten för ansökan är under 18 år får välja serviceproducent bland de serviceproducenter inom fysio- eller ergoterapi som godkänts från och med 1.11.2018 och de serviceproducenter inom fysio- eller ergoterapi för barn och unga som godkänts från och med 1.6.2019.

Klienten ska i första hand välja en serviceproducent bland de serviceproducenter som godkänts för den egna boendekommunen. Serviceproducentens lokaler behöver inte vara belägna i klientens boendekommun, utan terapin kan vid behov genomföras i serviceproducentens lokaler.

Om det inte finns någon serviceproducent som godkänts för klientens boendekommun, kan klienten välja någon av de serviceproducenter som godkänts för grannkommunen. I så fall måste klienten försäkra sig om att serviceproducenten i fråga är beredd att vid behov göra de hembesök som klienten behöver, hemma hos klienten eller i någon annan av klientens vardagsmiljöer. Om det inte finns någon tillgänglig serviceproducent som godkänts för en grannkommun ska klienten uppmanas att välja en serviceproducent inom landskapet. Om inte heller detta är möjligt kan klienten välja en serviceproducent inom försäkringsdistriktets område.

Genomförandet av terapi

Av rehabiliteringsbeslutet framgår vilken åtgärd klienten har beviljats:

 • fysioterapi för barn och unga
 • ergoterapi för barn och unga
 • en serviceproducent som endast har ett avtal om fysioterapi eller ergoterapi för barn och unga kan endast genomföra terapi i enlighet med servicebeskrivningen för fysioterapi eller ergoterapi för barn och unga
 • serviceproducenten har i sitt anbud namngett de terapeuter som genomför terapin och terapin kan endast genomföras av en terapeut som namnges i avtalet och som FPA godkänt.

Kommunområde och utökning av antalet kommuner

 • Serviceproducenten förbinder sig att under hela avtalsperioden tillhandahålla tjänster i alla de kommuner som serviceproducenten angett i sitt anbud.
 • Serviceproducenten har inte rätt att utan FPA:s samtycke tillhandahålla tjänster i andra kommuner än de som angetts i anbuden.
 • Om det när avtalsperioden börjar finns ett mera omfattande behov av att öka serviceproducentkapaciteten i någon kommun inom försäkringsdistriktets område och det inte går att göra detta genom att utöka antalet terapeuter, utreder FPA olika alternativ att öka serviceproducentkapaciteten i enlighet med upphandlingslagen.

Utökning av antalet terapeuter

 • Serviceproducenten förbinder sig att under hela avtalsperioden tillhandahålla terapi för minst det antal klienter per år som anges i anbudet.
 • Under avtalsperioden är det möjligt att utöka antalet terapeuter endast med skriftligt samtycke av FPA.
 • Serviceproducenten kan utöka antalet terapeuter för att trygga klienternas valfrihet, om flera klienter än väntat väljer serviceproducenten och beslut om terapi hos serviceproducenten därför har fattats för flera klienter än det antal som serviceproducenten angett i sitt anbud.
 • Terapeuten ska uppfylla de minimikrav som anges i servicebeskrivningen (ha minst 2 års erfarenhet av att genomföra fysioterapi eller ergoterapi för barn och/eller unga. Om antalet terapeuter utökas ska serviceproducenten dessutom säkerställa att kvaliteten på terapin motsvarar den nivå som anges i anbudet.
 • Ändringar som gäller terapeuterna, såsom utökning av antalet terapeuter, ska meddelas på blanketterna KU 51r (Uppgifter om en fysioterapeut – Fysioterapeut, barn och unga) och KU 53r (Uppgifter om en ergoterapeut – Ergoterapeut, barn och unga).
 • Ett godkännande från FPA är en förutsättning för att serviceproducenten ska kunna utse ytterligare terapeuter för att tillhandahålla FPA-terapi.
 • Utökning av antalet terapeuter genomförs så att serviceproducenten antingen anställer terapeuten i fråga eller ingår ett underleverantörsavtal med honom eller henne.

Vikarier

 • I avsnitt 3.1 i servicebeskrivningen står det att serviceproducenten ska komma överens med klienten om de vikariatsarrangemang som behövs under semesterperioder och i övrigt. En terapeut som är specialiserad på barn och unga (och som uppfyller behörighetskraven i servicebeskrivningen) kan fungera som vikarie.
 • Serviceproducenten ska komma överens om vikariatsarrangemangen med FPA.

Fakturablanketter

 • Serviceproducenten ska alltid fakturera kostnaderna för terapi för barn och unga separat per terapiform på separata fakturablanketter (blanketterna KU 203r och KU 206r).

Serviceproducenten är skyldig att meddela FPA om den inte kan tillhandahålla rehabilitering enligt avtalet om fysioterapi eller ergoterapi för barn och unga

 • Serviceproducenten har genom sitt anbud förbundit sig att tillhandahålla terapitjänster för minst det antal klienter som anges i anbudet.
 • Serviceproducenten måste omedelbart meddela FPA per e-post om den vid någon tidpunkt inte har möjlighet att ta emot nya klienter i behov av fysioterapi eller ergoterapi för barn och unga.

Anmälan om ändringar

 • ändringar som gäller terapeuterna ska meddelas på blanketterna KU 51r (Uppgifter om en fysioterapeut – Fysioterapeut, barn och unga) och KU 53r (Uppgifter om en ergoterapeut – Ergoterapeut, barn och unga)
 • ändringar som gäller lokalerna ska meddelas på blanketten KU 52r (Ändring gällande verksamhetslokaler)

Kontaktinformation enligt försäkringsdistrikt

I alla ärenden som gäller avtal och ändringar ska serviceproducenten använda följande e-postadresser:

 • Södra försäkringsdistriktet:etelainenvp.terapiasopimukset@kela.fi
 • Mellersta försäkringsdistriktet:keskinenvp.terapiasopimukset@kela.fi
 • Västra försäkringsdistriktet:lantinenvp.terapiasopimukset@kela.fi
 • Östra försäkringsdistriktet:itainenvp.terapiasopimukset@kela.fi
 • Norra försäkringsdistriktet:pohjoinenvp.terapiasopimukset@kela.fi