Meddelande till terapiproducenter: Upphandling av terapi inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering, december 2018

1. Serviceproducentens egen webbplats och e-postadress under den nya avtalsperioden

I enlighet med punkt 3.6 i servicebeskrivningen för terapi ska serviceproducenten ha en egen webbplats, där serviceproducenten ger aktuell information om de terapitjänster inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering som den producerar, om de terapeuter som genomför terapin, om den specialisering som terapeuterna förvärvat genom arbetserfarenhet och utbildning och om deras språkkunskaper, om serviceproducentens verksamhetslokaler och utrustning samt om de platser där rehabilitering tillhandahålls.

I anbudsförfarandet meddelade anbudsgivarna både adressen till sina webbplatser och sina e-postadresser. Anbudsgivare som inte, då anbudet lämnades, hade en webbplats eller en e-postadress intygade i sitt anbud att både webbplats och e-postadress är i bruk då avtalsperioden inleds (individuell terapi 1.11.2018 och gruppterapi 1.12.2018). Alla godkända anbudsgivare har fått en begäran om att meddela sin webbadress och e-postadress, om dessa inte framgick av anbudet.

FPA kan registrera avtalen först efter att alla villkor som gäller tjänsterna är uppfyllda. Först efter att avtalet registrerats är det möjligt att göra upp rehabiliteringsbeslut för en serviceproducent. Före detta syns inte heller serviceproducentens uppgifter i tjänsten för sökning av serviceproducent.

Om en serviceproducent som godkänts i anbudsförfarandet inte har meddelat försäkringsdistriktet adressen till sin webbplats och sin e-postadress måste uppgifterna senast 1.2.2019 meddelas det försäkringsdistrikt som ingått avtalet (adressen finns i den ovannämnda begäran som serviceproducenten fått).

I enlighet med punkt 16 (Hävning av avtalet) i avtalet om terapitjänster kan FPA häva avtalet då de lämplighetskrav som anges i anbudsförfrågan eller andra krav som ställs på serviceproducenten eller de tjänster som upphandlas inte uppfylls inom den tidsfrist som anges ovan. 

2. Försäkringsskydd som förutsätts i servicebeskrivningen

Det försäkringsskydd som serviceproducenterna förutsätts ha beskrivs i punkt 3.3.1 Försäkringsskydd i servicebeskrivningen för terapi. 

Serviceproducenten ska ha följande försäkringsskydd:

  • ansvarsförsäkring för verksamheten som täcker genomförandet av rehabiliteringen
  • patientförsäkring, om rehabiliteringen genomförs av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
  • ansvarsförsäkring för verksamheten och olycksfallsförsäkring räcker för musikterapeuter som inte kan få en patientförsäkring.

Kravet på gruppolycksfallsförsäkring gäller alla FPA-terapier inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering.

Serviceproducenten kan kontakta sitt försäkringsbolag för att få närmare information om de skador som försäkringarna täcker.

När rehabiliteringen inleds informerar serviceproducenten klienterna om hurdana försäkringar serviceproducenten har för klienterna och i vilka situationer klienterna inte är försäkrade.

FPA ersätter inte klienterna, deras anhöriga, närstående eller närmaste nätverk som deltar i rehabiliteringen eller serviceproducenten för kostnader som uppstår på grund av olycksfall eller skada under rehabiliteringen.

Det som gäller försäkringsskyddet och terapitjänsterna framgår i sin helhet av den uppdaterade servicebeskrivningen.

3. I anbudet angavs ett klientantal som serviceproducenten förbundit sig till

Serviceproducenten har förbundit sig att genomföra terapi för det antal klienter som angetts i anbudet. I det här klientantalet ingår också de nuvarande terapiklienter hos serviceproducenten, vars terapi fortsätter under den nya avtalsperioden. FPA stipulerar i punkt 19 i terapiavalet om avtalsvite för situationer där anbudsgivaren inte förmår tillhandahålla terapi för det antal klienter som den angett i sitt anbud.

4. Anbudsgivaren har godkänts i anbudsförfarandet, men tänker inte underteckna avtalet: direktupphandlingsavtal för enskilda klienter kan inte ingås med en sådan anbudsgivare

En del av de serviceproducenter som blivit godkända i anbudsförfarandet har meddelat att de inte undertecknar avtalet, eftersom avtalsvillkoren är för krävande och/eller serviceproducenten inte vill förbinda sig till det antal klienter som den angett i anbudet. Dessutom har en del serviceproducenter meddelat att de, med stöd av direktupphandlingsavtal, är villiga att fortsätta med sina befintliga klientrelationer inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering.                  

Direktupphandling för enskilda klienter

  • Enligt 110 § i upphandlingslagen kan den upphandlande enheten i fråga om upphandling av social- och hälsovårdstjänster i enskilda fall använda direktupphandling, om byte av serviceproducent skulle vara uppenbart oskäligt eller särskilt oändamålsenligt med tanke på möjligheterna att tillvarata en vård- och kundrelation som är viktig för kunden.
  • Enligt förarbetet för bestämmelsen kan direktupphandling användas t.ex. i situationer där den tidigare avtalsperioden går ut och tjänsterna konkurrensutsätts på nytt och serviceproducenten inte blir godkänd i det nya anbudsförfarandet.

Direktupphandlingsavtal för enskilda klienter kan inte ingås med en sådan anbudsgivare som har blivit godkänd i anbudsförfarandet men som inte undertecknar avtalet.

5. Meddelande om ändringar

I punkt 5 i terapiavtalet (Terapeuter som genomför tjänsterna) avtalas följande om meddelande om ändringar som gäller terapeuterna: 

Serviceproducenten har inte rätt att utan FPA:s samtycke byta ut en namngiven terapeut. Om en namngiven terapeut måste bytas ut av tvingande skäl som inte beror på serviceproducenten, har serviceproducenten rätt att byta ut den namngivna terapeuten endast mot en sådan terapeut på motsvarande nivå som FPA godkänt. I alla situationer som gäller byte av terapeut ska det FPA-försäkringsdistrikt som ingått avtalet godkänna den namngivna terapeut som ersätter den utbytta terapeuten innan den förstnämnda kan börja genomföra tjänsterna.

De nya blanketterna och anvisningar om meddelande om ändringar som gäller terapiavtalen har publicerats. Det finns separata blanketter för meddelande av ändringar för varje terapiform.  Blanketterna och anvisningar finns hädanefter på sidan www.kela.fi/avoterapiapalveluihin-liittyvat-muutokset.

Denna avtalspunkt tillämpas också då terapeuten är underleverantör till serviceproducenten.

6. Enligt avtalet är det möjligt att öka antalet terapeuter under avtalsperioden endast med skriftligt samtycke av FPA

Enligt punkt 5 i terapiavtalet (Terapeuter som genomför tjänsterna) förutsätter en ökning under avtalsperioden av det antal terapeuter som genomför FPA-terapi alltid skriftligt samtycke av FPA. Vidare krävs alltid att serviceproducenten vidtar de åtgärder som anges i punkt 5 i detta meddelande samt att FPA godkänner den nya terapeuten.  Se även det meddelande som publicerades 14.11.2018: Upphandling av terapi inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering.

Denna avtalspunkt tillämpas också då terapeuten är underleverantör till servicenproducenten.

7. Underleverans

Enligt punkt 11 i terapiavtalet svarar serviceproducenten för sina underleverantörers ansvar och skyldigheter som för sina egna. Detta gäller också det försäkringsskydd som beskrivs i punkt 2 i detta meddelande. Se också punkterna 6 och 7.

8. Direktupphandling

Serviceproducentens avtal med FPA om fysioterapi eller ergoterapi fortsätter inte från och med 1.1.2019. 

FPA publicerade 14.11.2018 ett aktualitetsmeddelande om att man inleder en ny upphandling av individuell ergoterapi och fysioterapi för barn och unga. Enligt den preciserade planen inleds avtalsperioden 1.6.2019.

FPA:s försäkringsdistrikt kontaktar de fysioterapi- och ergoterapiproducenter som varit serviceproducenter för FPA, som har producerat terapitjänster för barn och unga och vars avtal med FPA inte fortsätter från och med 1.1.2019. Med dem utreder FPA möjligheterna till direktupphandlingsavtal för tiden 1.1.2019–31.5.2019. Målet är att undvika att den serviceproducent som tillhandahåller fysioterapi och ergoterapi för barn och unga byts ut i och med den nya upphandlingen för tiden 1.6.2019-31.12.2020.

Övriga direktupphandlingssituationer

FPA:s försäkringsdistrikt kontaktar serviceproducenterna för de klienter för vilka FPA anser att villkoren för direktupphandling uppfylls.

9. Serviceproducenten har förbundit sig att genomföra terapi i de kommuner som angetts i anbudet

Enligt avtalet förbinder sig serviceproducenten att, under hela avtalsperioden, tillhandahålla tjänster i alla de kommuner som serviceproducenten angett i sitt anbud. Serviceproducenten har inte rätt att utan FPA:s samtycke tillhandahålla tjänster i andra kommuner än de som angetts i anbuden.

FPA vägleder kunden i valet av serviceproducent.