Nätverksbesök och rehabiliteringsrapport vid terapi inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering

Nätverksbesök

En terapeut kan med stöd av klientens rehabiliteringsbeslut delta i nätverksbesök i anslutning till klientens rehabilitering i de situationer som anges i servicebeskrivningen för terapi. Av servicebeskrivningen framgår också antalet nätverksbesök.

I den respons som kommit till FPA har det särskilt påtalats att det under nätverksbesöken kan föras olika slag av diskussioner, och att det därför inte alltid är förenligt med barnklienters bästa att de deltar i nätverksbesöken.

FPA har med sina anvisningar velat säkerställa att barns rätt att vara delaktiga i sin rehabilitering tillgodoses. Rätten att vara delaktig finns också inskriven i FN:s konvention om barnets rättigheter. Det är viktigt att barnet ges möjlighet att bli hörd och att han eller hon kan påverka planeringen av sin rehabilitering och delta i rehabiliteringsprocessen som en aktiv aktör. Inom terapi som ordnas av FPA ska terapeuten därför i sitt eget arbete stödja barnets rätt att vara delaktig.

I den här anvisningen beaktas att FPA inte kan påverka vem som deltar i sådana nätverksbesök som ordnas av någon annan organisation.

I fråga om nätverksbesök som hänför sig till FPA-rehabilitering ska nedanstående anvisning om deltagande tillämpas. Om ett nätverksbesök inte genomförs i enlighet med anvisningen kan terapeuten inte delta i besöket på FPA:s bekostnad.

I det följande anges vilka personer som betraktas som nödvändiga deltagare vid olika typer av nätverksbesök:

 1. Nätverksbesök som sker i klientens hem eller i någon annan av klientens vardagsmiljöerKlienten ska vara närvarande åtminstone en del av tiden.
 2. Nätverksbesök som gäller upprättande eller justering av den medicinska rehabiliteringsplan som görs upp inom hälso- och sjukvården

  – En vuxen klient eller hans eller hennes intressebevakare ska vara närvarande

  – En barnklients förälder eller annan vårdshavare ska vara närvarande. Om barnet inte har ombetts delta ska man ta reda på barnets åsikt och beakta den när planen görs upp. Det rekommenderas att barnet/den unga faktiskt är närvarande, om han eller hon med hänsyn till sin ålder och utvecklingsnivå klarar av att delta i nätverksbesöket.
   
 3.  Nätverksbesök som gäller utprovning av hjälpmedel eller instruktion i hjälpmedelsanvändning och som ordnas i klientens vardagsmiljö i social- eller hälsovårdens regi

  –Klienten ska vara närvarande.
   
 4. Nätverksbesök som gäller en sådan individuell plan för småbarnspedagogik för ett barn i behov av särskilt stöd som görs upp på daghemmet i enlighet med 23 § i lagen om småbarnspedagogik (540/2018)

  – Den individuella planen för småbarnspedagogik görs upp i samarbete mellan personalen och barnets förälder eller annan vårdnadshavare. I utarbetandet av planen deltar de personer som svarar för barnets undervisning, uppfostran och vård. Övriga myndigheter, sakkunniga och andra behövliga aktörer som stöder barnets utveckling och inlärning kan också delta i utarbetandet av planen. Om social- och hälsovårdsmyndigheternas sakkunskap behövs för bedömningen av stödbehovet ska dessa på begäran av anordnaren av småbarnspedagogik delta i bedömningen.
   

  – Barnets åsikt ska utredas och beaktas när den individuella planen för småbarnspedagogik görs upp.

  – Barnets förälder eller annan vårdshavare ska vara närvarande.

Nätverksbesök som gäller en sådan individuell plan för anordnande av undervisning på daghemmet eller i skolan (IP) som görs upp i enlighet med 17 a § i lagen om grundläggande utbildning

För att ett beslut om särskilt stöd ska kunna verkställas måste en individuell plan för hur undervisningen ska ordnas göras upp. Planen ska, om det inte finns ett uppenbart hinder för det, tas fram i samarbete med eleven och vårdnadshavaren eller vid behov med någon annan laglig företrädare för eleven. Enligt detaljmotiveringen till lagen ska planen så vitt möjligt tas fram gemensamt mellan utbildningsanordnaren, eleven och vårdnadshavaren.
Barnets förälder eller annan vårdshavare ska vara närvarande. Om barnet inte har ombetts delta ska man ta reda på barnets åsikt och beakta den när planen görs upp.

Terapeuten kan i sitt arbete beakta att ett nätverksbesök kan genomföras på distans om det är lämpligt i den aktuella situationen och om det passar klienten och den som ordnar nätverksbesöket.

Rehabiliteringsrapport KU 117r

Serviceproducenter som använder sig av elektronisk dokumenthantering kan använda ett eget elektroniskt dokument där rubrikerna är desamma som i blankett KU 117r.