Ohjaavalla työhönvalmennusmenetelmällä tukea nuorille

Työelämätaidot paranivat ja työkokemus karttui hankkeessa, jossa kehitettiin työhönvalmennuspalvelua oppimisvaikeuksia omaaville nuorille.

Ohjaava työhönvalmennuspalvelu oppimisvaikeuksia omaaville nuorille – hankkeessa kehitettiin palvelua, jonka tavoitteena on helpottaa ohjautumista Kelan tai TE-keskusten järjestämiin työhönvalmennuspalveluihin. Hanketta arvioitiin tutkimuksessa, joka tuotti tietoa työhönvalmennuspalvelusta, sen kokeilusta sekä menetelmän sovellettavuudesta kehittämishankkeen päätyttyä.

Kelan ja Rinnekoti-säätiön vuosina 2015–2017 toteuttamassa hankkeessa kehitettiin uutta työhönvalmennuspalvelua nuorille, joilla on laaja-alaisia oppimisvaikeuksia tai lievä kehitysvamma.  Koska nämä nuoret jäävät helposti eri palvelujärjestelmien ulkopuolelle, hankkeessa kehitettiin erityisesti palvelua, joka tavoittaisi nuoret riittävän varhain. Hankkeen aikana järjestettiin viisi työhönvalmennuskurssia.  Ne sisälsivät valmennusta pienryhmissä sekä työssäoppimista.  Pienryhmävalmennusjakso kesti kuukauden ja työssäoppiminen kaksi kuukautta.  Työhönvalmennuskurssin suoritti yhteensä 25 nuorta.

Haasteena asiakkaiden ohjautuminen palveluun

Kehitysvammaliitto teki hankkeesta arviointitutkimuksen, joka tuotti tietoa työhönvalmennuspalvelusta, sen kokeilusta sekä menetelmän sovellettavuudesta kehittämishankkeen päätyttyä.Tutkimuksen mukaan sidosryhmät pitivät hankkeessa kehitettyä palvelua tarpeellisena ja uskoivat sen soveltuvan myös laajemmalle kohderyhmälle. Palveluun sisältyi myös asiakkaiden vahvuuksien ja tarpeiden kartoitus, jota pidettiin hyvänä. Sen sijaan asiakkaiden ohjautumisessa nähtiin haasteita.

Palveluun osallistuneet nuoret pitivät palvelun sisältöä hyvänä ja henkilöstöä asiantuntevana. Kurssin hyödyiksi koettiin työnhaku- ja työelämätaitojen parantuminen, työkokemuksen karttuminen ja itselle soveltuvien työtehtävien selviäminen.

Tutkimukseen vastanneiden mukaan hankkeessa kehitetty työhönvalmennuspalvelu sopisi ensisijaisesti TE-toimistojen, Kelan tai kuntien hoidettavaksi.  

Tutkimuksen mukaan työhönvalmennuspalvelun vakiinnuttamisessa pysyväksi toiminnaksi tulisi kiinnittää erityistä huomiota siihen, miten asiakas ohjautuu palveluun ja mitä muita palveluja hän tarvitsee työhönvalmennuspalvelun jälkeen.

Lisätietoja: