Tiedote terveydenhuollolle lääkärinlausunto- ja todistusmenettelyistä koronavirusepidemian vuoksi

Tämä menettelytapa on voimassa 30.9.2020 saakka

Lausuntoja ja/tai vastaavat tiedot sisältäviä sairauskertomustekstejä hyväksytään alla olevan mukaisesti.

Vastaanottokäynnin yhteydessä laaditut lausunnot ja todistukset

Lausunnosta tai sairauskertomustekstistä tulee ilmetä haetun etuuden arvioimisen kannalta riittävät ja perustellut tiedot.

Sairauspäivärahaa haettaessa olennaista on kuvata riittävät tiedot työkyvyn arvioimiseksi sekä arvio työkyvyttömyyden kestosta. Lyhytkestoisissa työkyvyttömyyksissä riittää A-todistus, ja Kela tarvittaessa pyytää sairauskertomustekstit. Pidemmissä yli 2 kuukautta ylittävissä työkyvyttömyyksissä tulee toimittaa A-todistus ja sen liitteenä sairauskertomusteksti tai hoitoyhteenveto. Helpottuneesta lausuntokäytännöstä huolimatta on arvioitava myös jäljellä olevan työkyvyn hyödyntämismahdollisuuksia.

Osasairauspäivärahaa varten voidaan hyväksyä työterveyslääkärin tai muun työolot tuntevan lääkärin laatima A-todistus ja sen liitteenä sairauskertomusteksti, jossa on riittävät tiedot.

Erillistä työterveyshuollon 90 päivän lausuntoa työssä jatkamisen edellytysten arvioimiseksi ei tässä poikkeustilanteessa edellytetä.

Lääkkeiden korvausoikeuden hakemista varten tulee aina (myös poikkeustilanteessa) täyttää lääkärinlausunto B vähintään olennaisilta osin (henkilötiedot, lausunnon tarkoitus, mihin sairauteen, mille lääkehoidolle ja mille ajalle korvausoikeutta haetaan, allekirjoitus, yksilöintitunnus, toimipaikka ja yhteystiedot). Tarkempien sairauskertomustietojen ja hoitosuunnitelman osalta on mahdollista viitata liitteenä tai muutoin Kelaan toimitettaviin sairauskertomusteksteihin.

Työkyvyttömyyseläkettä tai määräaikaista kuntoutustukea haettaessa tulee kuvata riittävät tiedot työkyvyn arvioimiseksi sekä arvio työkyvyttömyyden kestosta. Hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa lääkärinlausunto B tai vastaavat tiedot sisältävä sairauskertomusteksti.

Kuntoutustuen jatkohakemus: Jos terveydenhuollon yksikkö muuttaa lääkärin vastaanottoaikaa ja lausunnon saaminen tästä syystä viivästyy, Kela voi jatkaa kuntoutustuen maksamista tapauskohtaisesti enintään 2 kuukautta ilman uutta B-lausuntoa.

Kuntoutus

Ammatillisen ja harkinnanvaraisen kuntouksen sekä nuoren kuntoutusrahan suositukseksi riittää A-todistus, jonka tarkoitukseksi on merkitty kuntoutus. Lisäksi liitteeksi tarvitaan sairauskertomustekstit, joista tulee ilmetä riittävät ja perustellut tiedot suositellulle kuntoutukselle.

Kuntoutuspsykoterapian ensimmäisen vuoden hakemisen yhteydessä voi psykiatri kirjoittaa lausunnon yhden käynnin perusteella edellyttäen, että asiakkaan tilanteesta on riittävät tiedot ja 3 kuukauden hoitojakso on toteutunut asianmukaisesti.

Kela voi tarvittaessa jatkaa vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta varten kirjoitetun kuntoutussuunnitelman voimassaoloa 6 kuukaudella.

Etävastaanotolla ja puhelinkontaktissa laaditut lausunnot ja todistukset

Kelaan toimitettavia asiakirjoja koskevat samat yllämainitut periaatteet kuin vastaanottokäynnillä laadittavia asiakirjoja. Lausunnossa tai sairauskertomustekstissä tulee mainita, onko arviointi tehty etävastaanotolla, miten etävastaanotto toteutui (kuvapuhelu, puhelin, chat) ja miten potilaan henkilöllisyys on varmistettu etävastaanotolla.

Etävastaanotolla tehty lääkärinlausunto tai – todistus voidaan hyväksyä, kun vastaanotto on toteutettu etävastaanoton periaatteita noudattaen.

Lausuntoja laativia lääkäreitä velvoittaa Valviran ohjeistus lääkärinlausunnon kirjoittamisesta ja Valviran ohje etäpalveluista. Lausunnon tulee perustua sellaisiin tietoihin, joiden paikkansapitävyydestä lääkäri itse on vakuuttunut. Etävastaanotolla tulee aina laatia ja arkistoida asianmukaiset potilasasiakirjamerkinnät.

Muuta huomioitavaa

Lisäksi hyväksytään terveydenhuollon yksiköstä tulostetut allekirjoittamattomat lausunnot ja todistukset.

Omakannasta tulostetut ja kopioidut sairauskertomus- ja lausuntotiedot eivät korvaa lääkärinlausuntoa tai sen kopiota. Ne voidaan kuitenkin poikkeustilanteen vallitessa huomioida lisäselvityksenä.

Ohje koskee Kelaan terveydenhuollosta toimitettavia lääkärinlausuntoja ja - todistuksia sekä sähköisesti Kelaan toimitettavia lausuntoja:

  • A-todistus (SV 6)
  • B- lausunto (SV 7 B1, SV 7 B2)
  • C-lausunto
  • Työterveyshuollon lausunto työhön paluun mahdollisuuksista (90 päivän lausunto)
  • KU207 Kuntoutussuunnitelma vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta varten
  • Työterveyslääkärin kirjoittama lausunto työssä tai työolosuhteissa olevasta vaarasta sikiön kehitykselle ja raskaudelle (SV 97)
  • Toimeentulotuen terveydenhuoltomenoa varten tarvittava lääketieteellinen selvitys