Toimeentulotuki siirtyy Kelan hoidettavaksi vuonna 2017


Eduskunta on hyväksynyt toimeentulotukilain muutokset. Perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirtyvät Kelan hoidettavaksi vuoden 2017 alussa.

Toimeentulotukilain muutokset on hyväksytty eduskunnassa 12.3.2015. Laki odottaa vielä presidentin vahvistusta. Muutoksen perusteella perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirtyvät Kelalle vuoden 2017 alusta alkaen.

Tämän jälkeen asiakas hakee toimeentulotukea pääasiassa Kelasta. Jos asiakkaalla on lisäksi sellaisia yllättäviä tai erityisiä menoja, joita perustoimeentulotuki ei riitä kattamaan, asiakas kääntyy kunnan puoleen. Kunnan tehtäväksi jää lainmuutoksen jälkeenkin myöntää täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki, jotka molemmat edellyttävät harkintaa. Kela varmistaa, että asiakkaat ohjataan sosiaalityön palvelujen piiriin niiden perusteiden mukaan, joista Kela ja kunnat ovat yhdessä sopineet.

Asiakkaalla säilyy oikeus keskusteluun kunnan sosiaaliviranomaisen kanssa. Lisäksi hänelle taataan uuden lain mukaan mahdollisuus keskustella perustoimeentulotukeen liittyvistä asioista myös Kelan toimihenkilön kanssa.

Tuen taso tai myöntämisperusteet eivät muutu


Lainmuutos ei vaikuta toimeentulotuen tasoon eikä tuen myöntämisperusteisiin. Uudessa laissa perustoimeentulotukeen tehdään pieniä tarkennuksia. Kelalta maksettavaan tukeen siirretään täydentävästä toimeentulotuesta sellaisia menoeriä, jotka toistuvat usein ja edellyttävät vähäisempää harkintaa. Myös sellaiset asumiseen liittyvät menoerät, jotka huomioidaan toimeentulotuessa, pyritään sisällyttämään mahdollisimman laajalti perustoimeentulotukeen.

Valtio ja kunnat vastaavat edelleen puoliksi perustoimeentulotuen menoista. Toimeentulotukea sai vuonna 2013 noin 247 000 kotitaloutta, joista perustoimeentulotukea sai lähes 93 %. Toimeentulotuen bruttokustannukset olivat 736,3 milj. euroa. Tästä summasta 655,7 milj. euroa (89,5 %) oli perustoimeentulotuen menoja.

Vuoden 2017 alkuun saakka kaikki toimeentulotukiasiat hoidetaan entiseen tapaan kunnissa. Kela tiedottaa asiakkaille hyvissä ajoin uusista menettelytavoista ennen muutosta.

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi toimeentulotuesta annetun lain ja kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta.

http://www.kela.fi/perustoimeentulotuki2017