Apulaisoikeuskansleri antoi Kelalle huomautuksen puutteellisista perusteluista perustoimeentulotuen päätöksessä

Apulaisoikeuskanslerin päätöksen mukaan Kelan perustelut perustoimeentulotuen päätöksessä eivät olleet hallintolain mukaisia, eikä päätös ollut toimeentulotukilain mukainen. Lisäksi apulaisoikeuskansleri muistutti Kelaa luottamuksensuojan periaatteesta.

Huomautus tuli tapauksesta, jossa Kela ei ollut myöntänyt asiakkaalleen perustoimeentulotukea eräisiin kilpirauhasvaivojen hoitoon käytettyihin valmisteisiin. Kela ei ollut perustellut tarpeeksi selvästi sitä, ettei se voi myöntää asiakkaalle toimeentulotukea valmisteisiin, joita ei pidetä hyvän hoitokäytännön mukaisena.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että päätös pitää perustella yksilöllisesti. Apulaisoikeuskanslerin ratkaisusta käy ilmi, että asiaa oli Kelassa selvitetty tarkemmin ja että yksilöllistä harkintaa oli kirjattu myös ratkaisun tausta-aineistoon. Asiakkaan saamaan päätökseen yksilöllisiä perusteluja ei kuitenkaan ollut kirjattu, joten päätöksen perustelut olivat puutteelliset.

Lisäksi Kelan lähettämässä lisäselvityskirjeessä oli kerrottu asiakkaalle ennakolta, ettei Kela huomioisi jatkossa asiakkaan lääkemenoja samoilla lääketieteellisillä selvityksillä kuin ennen. Kelan tarkoituksena oli välttää tilanne, jossa asiakas hakisi lääkemenojen korvausta turhaan.

Kela myöntää, että sanamuodot olivat epäonnistuneita. Sittemmin Kelassa on uudistettu asiakaskirjeitä ja päätösfraaseja vastaamaan paremmin asiakkaan tilannetta.

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa on parhaillaan vireillä valituslupahakemus perustoimeentulotuen myöntämisestä kyseessä olleen valmisteen kuluihin.