Omaishoidon palvelut eivät aina vastaa lapsiperheiden tarpeisiin


Omaishoitoperheet ovat keskenään eriarvoisessa asemassa. Kuntien välillä on suuria eroja.

Omaishoidon palvelut on kunnissa suunnattu ikäihmisille, vaikka omaishoidon tuella hoidetaan myös lapsia. Vuonna 2014 omaishoidossa olevista alle 18-vuotiaita oli 14 %.

– Monessa kunnassa yksilöllinen palvelusuunnittelu puuttuu tai lapsiperheille sopivia palveluita ei yksinkertaisesti ole tarjolla. Esimerkiksi omaishoidon palveluita järjestetään usein vain työaikana. Joskus jopa omaishoidon tuen saamisen kriteerit on rakennettu ikäihmisten tarpeista käsin, sanoo tutkija Päivi Tillman Kelasta.

Tiedot käyvät ilmi Kelan omaishoitajille vuonna 2014 tekemästä kyselytutkimuksesta.

Omaishoidossa oleva lapsi on useimmiten kehitysvammainen, ja omaishoitajana toimii lähes aina äiti (91 %). Lasten omaishoito poikkeaa muista omaishoitotilanteista: usein kyse on tavallisesta lapsiperheestä, jossa on muitakin hoivan tarpeessa olevia lapsia. Omaishoidosta maksettavaa palkkiota pidettiin toimeentulon kannalta merkittävänä.

Lisäksi lapsi saa yleensä Kelan maksamaa vammaistukea. Muista Kelan etuuksista käytettiin etenkin kuntoutusta, kuten erilaisia terapioita, sekä lääke- ja matkakorvauksia.

Valtaosa hoitajista käy töissä (62 %). Työn ja omaishoidon yhdistäminen voi kuitenkin olla vaikeaa. Osa omaishoitajista on joutunut jopa jäämään pois työelämästä.

– Olisi perusteltua, että työikäisten ja jo eläkkeellä olevien omaishoitajien työtä tuettaisiin eri tavalla. Työikäisten palkkion olisi syytä olla nykyistä suurempi, sillä palkkatulojen väheneminen voi vaikeuttaa perheen toimeentuloa monella tavalla. Se näkyy esimerkiksi sairauspäivärahan ja tulevan eläkkeen määrässä. Omaishoito voi vaikeuttaa myös työttömyysturvan saamista, Tillman sanoo.

Tuki sairauden kustannuksiin olisi järkevää kanavoida vammaistukien eikä hoitajan palkkion kautta.

”Omaishoidon tuki on niin pieni, että sillä ei elä.”
”Taloudellisesti pakko käydä töissä, vaikka raskasta olla hoitaja 24 h/vrk. Omaa aikaa ei ole.”
”Lapsen vaikeahoitoinen epilepsia ilmeni äitiysloman aikana enkä voinut palata entiseen ammattiini.”
”Minulle jo henkisestikin tärkeää päästä käymään osa-aikaisesti työssä.”
(kyselyn vastaajien avovastauksia)

Vammaisen lapsen vanhempien parisuhdetta tuettava

Vammaisen lapsen syntymä on vanhemmille eroriski: ensimmäisen 6 vuoden aikana eroriski on 28 % suurempi kuin terveiden lasten vanhemmilla.

Eron syynä ei ole vammainen lapsi, vaan vanhempien kohtaama kuormitus vammaisen lapsen syntyessä. Neuvoloiden terveydenhoitajien, lääkäreiden ja perheterapeuttien pitäisikin kiinnittää heti huomiota vanhempien parisuhteen tukemiseen.

– Muutoin vanhempien eroriski on pieni ensimmäisinä vuosina lapsen syntymän jälkeen, toteaa erikoistutkija Ilpo Airio Kelasta.

Tutkimuskirja pureutuu lapsiperheiden hyvinvointiin

Tiedot käyvät ilmi Kelan tutkimuksen kesäkuussa julkaisemasta Laulu 573 566 perheestä – Lapsiperheet ja perhepolitiikka 2000-luvulla -kirjasta. Se käsittelee lapsiperheiden hyvinvointia, niiden kohtaamia haasteita ja perhepolitiikan onnistumista 2000-luvulla.

Kirjan artikkelit perustuvat poikkeuksellisen laajaan rekisteriaineistoon, joka edustaa 50–60:ta prosenttia kaikista vuosina 1999–2009 synnyttäneistä äideistä ja heidän perheistään. Lisäksi artikkelit hyödyntävät kyselyaineistoja.

Julkaisu: Haataja A, Airio I, Saarikallio-Torp M ja Valaste M. Laulu 573 566 perheestä. Lapsiperheet ja perhepolitiikka 2000-luvulla. Helsinki: Kela, Teemakirja 15, 2016. ISBN 978-952-284-003-5 (nid.), ISBN 978-952-284-004-2 (pdf). Hinta: 35 euroa.


Tilaukset: julkaisut@kela.fi

Lisätietoja