Perustulokokeilun otantakoodi julkaistu


Perustulokokeilun valmistelut etenevät Kelassa.

Kela on julkaissut hallituksen esityksen mukaisesti otantakoodin, jolla perustulokokeilun satunnaisotanta tehdään joulukuussa 2016.

Perustulokokeilun on tarkoitus alkaa 1.1.2017. Hallituksen esitys on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä. Kokeilun alkaminen edellyttää, että eduskunta hyväksyy lain ja tasavallan presidentti vahvistaa sen.

Perustulokokeiluun valitaan satunnaisotannalla 2 000 henkilöä. Satunnaisotantaan osallistuvat kaikki 25–58-vuotiaat henkilöt, joille Kela oli maksanut työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa marraskuussa 2016 ja jotka eivät ole saaneet kyseistä etuutta lomautuksen vuoksi.

Kokeiluun valittavalla henkilöllä ei saa olla otantahetkellä maksussa perustulon saamisen estävää etuutta, esimerkiksi eläkettä, tai muuta laissa määrättyä rajoitusta.

Satunnaisotanta tarkoittaa sitä, että kaikilla perustulokokeilun kriteerit täyttävillä henkilöillä on yhtä suuri mahdollisuus tulla valituksi kokeiluryhmään.

Lisätietoja