Tiedote kunnille: Perustoimeentulotuen myöntäminen hammasproteeseihin

Perustoimeentulotuessa huomioitavat hammasproteettiseen hoitoon liittyvät kustannukset


Perustoimeentulotuessa huomioidaan tarpeelliset ja kohtuulliset terveydenhuoltomenot. Terveydenhuoltolaki velvoittaa kunnat järjestämään asukkailleen tarpeellisen hammashoidon. Hammashoitoon toimeentulotukea hakeva asiakas ohjataan kunnalliseen hammashoitoon, jonka asiakasmaksuasetuksen mukaiset maksut ovat toimeentulotuessa huomioitavia menoja.

Julkisen terveydenhuollon tulee vastata myös tarpeellisesta hammasproteettisesta hoidosta. Toimeentulotuessa huomioidaan kustannukset, jotka liittyvät hammasproteettisen hoidon tekniseen työhön, jonka kunnan terveydenhuollon yksikkö on tilannut yksityiseltä hammasteknikolta. Myös kunnan ostopalveluna, maksusitoumuksella tai sopimuspalveluntuottajalta hankkiman hoidon ja siihen liittyvän teknisen työn kustannukset huomioidaan, kun ne ovat asiakasmaksuasetuksen mukaisia.

Kunta voi ohjata kokoproteesihoitoa tarvitsevan asiakkaansa suoraan sellaiselle yksityiselle erikoishammasteknikolle, jonka kanssa kunnalla on sopimus. Kokoproteettiseen hoitoon liittyvät kustannukset voidaan huomioida perustoimeentulotuessa, jos kunta on ennen hoitoa ohjannut asiakkaan sopimuserikoishammasteknikolle.

Perustoimeentulotuen laskelmassa voidaan huomioida enintään tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset. Kliinisen työn kustannukset saavat olla enintään asiakasmaksuasetuksen mukaiset ja teknisen työn kustannukset enintään kunnan sopimuksen mukaiset. Yleensä sopimuksen mukaiset kustannukset katsotaan kohtuullisiksi.

Perustoimeentulotuen hakemukseen liitettävän laskun tiedot


Kunnan hammaslääkärin tilaaman teknisen työn laskussa tulee olla työn tilanneen kunnan tunnus. Sopimuserikoishammasteknikon laskussa tulee olla lähettäneen kunnan tunnus sekä kliinisen ja teknisen työn kustannukset eriteltynä. Jos laskusta ei näy tunnusta tai kustannuksia ei ole eritelty, Kela selvittää asiakkaan suostumuksella kunnasta, liittyykö teknisen työn lasku kunnassa annettuun hoitoon tai onko kunta ohjannut asiakkaan sopimuserikoishammasteknikolle. Jos erikoishammasteknikon laskusta puuttuu kustannuserittely, se pyydetään kunnasta.

Jos kunta on tilannut teknisen työn hammasteknikolta tai ohjannut asiakkaan erikoishammasteknikolle, joiden kanssa kunnalla ei ole sopimusta, Kela pyytää kunnan hammashoitolasta hoitosuunnitelman ja kustannusarvion. Kustannusarviossa tulee olla eriteltynä asiakasmaksuasetuksen mukaiset kliinisen ja teknisen työn osuudet.

Jos kunta ei ole ohjannut asiakasta erikoishammasteknikolle tai tekninen työ ei ole kunnan hammaslääkärin tilaama, kustannusta ei voida huomioida perustoimeentulotuessa.

Maksusitoumus kunnan tilaaman hammasteknisen työn kustannuksiin


Asiakkaalle voidaan antaa maksusitoumus teknisen työn kustannuksiin hammaslääkärin tekemän hoitosuunnitelman ja kustannusarvion pohjalta, jos kliinisen työn tekee kunnan hammaslääkäri ja asiakas tarvitsee maksusitoumuksen hammaslaboratoriosta tilattavan hammasteknisen työn kustannuksiin. Kustannusarviossa tulee eritellä kliinisen ja hammasteknisen työn kustannukset. Lisäksi siinä pitää mainita hammasteknisen työn palveluntuottaja tai mahdolliset palveluntuottajat. Jos on mahdollisia vaihtoehtoisia hoitosuunnitelmia, ne pitää esittää kustannusarvioineen. Maksusitoumus voidaan antaa vain hammasteknisen työn kustannuksiin.

Kunnan sopimuserikoishammasteknikon hoitoon ohjaamille asiakkaille ei tarvita maksusitoumusta, vaan kustannukset huomioidaan edellytysten täyttyessä laskun mukaan.