Uusi sähköinen B-lausunto helpottaa lääkärin työtä ja turvaa potilaan oikeuksia

Lääkärinlausunnon perusteella haettavat etuudet ovat tärkeitä potilaan toimeentulon ja hyvinvoinnin kannalta. Uusi sähköinen B-lausunto antaa lääkärille aiempaa tarkempia täyttöohjeita ja edellyttää täsmällisempiä vastauksia.

B-lausunnolla haetaan työkykyyn liittyviä etuuksia, kuten sairauspäivärahaa, kuntoutusta ja oikeutta erityiskorvaukseen lääkkeistä.

Koska työkykyä koskevat etuudet ovat erityisen tärkeitä potilaan toimeentulon turvaamiseksi sairauden aikana, B-lausunnosta tulisi selvitä kaikki työkykyä olennaisesti heikentävät tekijät. Vaikka lääkäri kirjoittaa B-lausunnon potilaansa etua ajatellen, lausunto saattaa Kelan näkökulmasta olla usein puutteellinen.

Jotta lausuntoon tulisi kirjatuksi kaikki hakemuksen ratkaisun kannalta olennaiset tiedot, sähköisen B-lausunnon kysymyksiä on tarkennettu ja täsmennetty. Osaan kysymyksistä sisältyy myös vinkkejä siitä, mitä asioita vastauksissa tulisi kertoa. Näin uusi lausunto helpottaa sekä lääkärin työtä että turvaa potilaan oikeuksia. 

Työkyvyn arviointi helpottuu

Uudella B-lausunnolla voi edelleen hakea yhtä tai useampaa etuutta samanaikaisesti. Vastattavaksi tulevat kysymykset aukeavat sen mukaan, mitä etuutta haetaan. Esimerkiksi sairauspäivärahaa varten kirjoitettava lausunto muodostaa loogisesti etenevän kokonaisuuden, jossa kaikki lääketieteelliseen työkyvynarvioon liittyvät keskeiset asiat käsitellään.

Näitä ovat:

  • diagnoosi ja sen perusteet: toimintakyvyn heikkenemän tulee perustua asianmukaisesti diagnosoituun vikaan, vammaan tai sairauteen
  • aikaisemmat tutkimukset, hoidot ja kuntoutukset sekä niiden tulokset
  • nykyinen hoito
  • nykytila: tuore status ja keskeiset ajankohtaiset muut tutkimustulokset
  • nykyinen toimintakyky, joka perustuu diagnoosiin ja nykytilassa kuvattuihin löydöksiin, joita täydennetään käytännön toimintakykyä kuvaavilla tiedoilla (esim. eri työtehtävissä ja arjessa selviäminen)
  • tutkimus- ja hoitosuunnitelma sekä arvio hoidon mahdollisuuksista
  • tiedot potilaan työstä ja koulutuksesta
  • arvio ammatillisen ja lääkinnällisen kuntoutuksen tarpeesta
  • arvio työkyvystä: potilaan toimintakyky suhteessa työn vaatimuksiin
  • hoitavan lääkärin ehdotus työkyvyn heikkenemän asteesta ja sen arvioidusta kestosta. Näiden tulee perustua B-lausunnossa aikaisemmin esitettyihin tietoihin.

Lääkäri voi käyttää sähköistä B-lausuntoa heti, kun se on saatavilla potilastietojärjestelmästä. Potilastietojärjestelmien toimittajat ottavat sen käyttöön oman käyttöönottoaikataulunsa mukaisesti.

Samalla kun lääkäri tallentaa lausunnon Potilastiedon arkistoon, se voidaan lähettää potilaan suostumuksella sähköisesti Kelaan. Vanhat B-lausunnot ovat toistaiseksi edelleen käytössä.