Kelan lausuntopyyntö uusista sairaanhoidon korvaustaksoista aiheutti säästöjen vastustusta

Kelassa on valmisteltu uudet sairaanhoitokorvausten taksat, jotka toteutuessaan vähentäisivät sairaanhoidon korvausmenoja 78 milj. euroa 1.1.2016 alkaen.  Kela on pyytänyt lausuntoa esitykseensä eri terveydenhuollon toimijoilta ja terveysalan ammattiliitoilta ja järjestöiltä.

Hallitus on esittänyt säästöjä sairausvakuutuksesta maksettaviin sairaanhoitokorvauksiin 1.1.2016 alkaen. Kaavaillut säästöt ovat yhteensä 78 miljoonaa euroa. Jos eduskunta hyväksyy hallituksen esityksen, säästöt kohdistetaan seuraavasti:

  • hammashoito 40 milj. euroa
  • lääkärinpalkkiot sekä tutkimukset ja hoidot 38 miljoonaa euroa.

Kelassa on valmisteltu uudet sairaanhoitokorvausten taksat, jotka vähentävät sairaanhoitokorvausmenoja hallituksen esityksen mukaisesti. Uudet korvaustaksat tulisivat voimaan 1.1.2016.

Kela sai lausuntopyyntöönsä 11 eri vastausta.  Lähes kaikki lausunnonantajat vastustivat korvaustaksojen heikennyksiä. Sairaanhoitovakuutusjärjestelmä on nähty yhteiskunnalle edullisena tapana kannustaa kansalaisia huolehtimaan terveydestään ja se on myös mahdollistanut asiakkaiden valinnanvapauden. Lausunnonantajat katsoivat, että nyt esitetyt säästöt johtavat nykyisen sairaanhoitovakuutusjärjestelmän alasajoon. Moni lausunnonantaja epäili, että heikennykset myös lisäävät julkisen terveydenhuollon menoja, kun asiakkaita siirtyy julkisen terveydenhuollon käyttäjiksi. Erityisesti hammashoidon ja fysioterapian osalta korvaustason alentaminen koettiin valitettavana. Julkisen terveydenhuollon palveluita ei ole mitoitettu vastaamaan hammashoidon ja fysioterapian osalta koko väestön tarpeisiin. Lausunnoissa otettiin kantaa myös yksittäisten toimenpiteiden korvaustaksojen muutoksiin.  Rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksan säilyttäminen nykyisellä tasolla nähtiin hyväksi ja perustelluksi.

Lääkärinpalkkioiden korvaustaksat

Säästöt toteutetaan pienentämällä toimenpidekohtaisia korvaustaksoja. Esitettävien korvaustaksojen perusteella vuoden 2016 lääkärinpalkkioiden korvausosuudeksi arvioidaan 16,7 %. Vuonna 2014 korvausosuus oli 21,0 %. Esityksen perusteella korvausmenot vähenisi 15,2 miljoonaa euroa.

Hammaslääkärin ja suuhygienistin palkkioiden korvaustaksat

Säästöt toteutetaan pienentämällä hammaslääkärin- ja suuhygienistin palkkiotaksojen toimenpidekohtaisia korvaustaksoja. Hammaslääkärin tekemän suun tutkimuksen korvaus sekä rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksa jätetään vuoden 2015 tasolle.

Esitettävien korvaustaksojen perusteella vuoden 2016 hammashoidon korvausosuudeksi arvioidaan 15,1 %. Vuonna 2014 korvausosuus oli 31,0 %, mutta tänä vuonna sen arvioidaan laskevan noin 24:ään. Tämä johtuu siitä, että vuoden 2015 alussa hammashoidon korvauksia leikattiin 33 milj. euroa.

Tutkimuksen ja hoidon korvaustaksat

Säästöt toteutetaan pienentämällä korvaustaksoja. Lisäksi fysioterapian korvattavien toimenpiteiden taksaluettelosta esitetään poistettavaksi joitakin toimenpiteitä.

Esitettyjen muutosten perusteella tutkimusten ja hoitojen korvausosuus on vuonna 2016 arviolta 14,7 %. Vuonna 2014 korvausosuus oli 21,3 %. Esityksen perusteella korvausmenot vähenevät 22,8 miljoonaa euroa.