Kilpailu heikensi fysioterapiapalveluiden laatua – toimiva kilpailu edellyttää riittäviä kannustimia


Asiakkailla ei ole riittävästi tietoa kuntoutuspalveluiden tuottajien laadusta. Toimiva valinnanvapaus edellyttää, että julkista vertailutietoa on saatavilla nykyistä enemmän.

Kilpailu laski laatua Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen fysioterapiapalveluissa, osoittaa TtM, VTM Piia Pekolan Itä-Suomen yliopistossa tarkastettava väitöskirja. Tulos oli yhdenmukainen riippumatta siitä, miten palvelusta maksettava hinta määräytyi. Myös hintasääntely laski laatua.

– Syynä on todennäköisesti epätäydellinen ja epätasaisesti jakautunut informaatio. Asiakkailla ei ollut käytössään riittävästi vertailukelpoista tietoa tuottajista, ja siksi tuottajilla ei ollut riittäviä kannustimia kilpailla asiakkaista, Pekola sanoo.

– Tiedolla on erittäin suuri merkitys terveyspalveluissa, sillä palveluiden tuottajilla on yleensä enemmän tietoa laadusta kuin asiakkailla. Siksi hyvin toimiva järjestelmä edellyttää riittävästi julkista vertailutietoa palveluista ja tuottajista.

Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen fysioterapiapalveluiden asiakkailla on ollut vapaus valita tuottajansa vuodesta 2011 lähtien.

Tuottajia kannustettava laadun parantamiseen


Erilaisten markkinamekanismien käyttö on yleistynyt eri maiden terveyspalveluissa. Valinnanvapaus ja kilpailun lisääminen on nähty keinoina tehostaa toimintaa ja parantaa laatua nostamatta kustannuksia. Myös taloustieteen teoreettisen kirjallisuuden mukaan etenkin kiinteähintaisessa järjestelmässä kilpailu lisää terveyspalvelujen laatua.

– Yleisesti ajatellaan, että kilpailu lisää laatua erityisesti silloin, kun hinnat ovat kiinteät ja asiakkaat voivat vapaasti valita palveluntuottajansa. Silloin tuottajien on nostettava laatua saadakseen asiakkaita. Empiirisen tutkimuksen perusteella tilanne ei kuitenkaan ole näin yksinkertainen, Pekola sanoo.

– Käytännössä lopputulokseen vaikuttavat muun muassa tuottajien ominaispiirteet, saatavilla oleva vertailutieto sekä korvausjärjestelmän yksityiskohdat eli se, kuinka kilpailullinen toimintaympäristö lopulta on. Yksittäisen tuottajan näkökulmasta kilpailun lisääntyminen kiinteähintaisissa palveluissa voi pienentää yrityksen voittoja, sillä se edellyttää tuottajalta usein tehostamistoimia samalla, kun asiakkaista kilpaillaan laadulla. Siksi on tärkeää, että tuottajilla on riittävät kannustimet laadun parantamiseen, Pekola jatkaa.

Ensimmäinen suomalainen tutkimus


Pekolan väitöskirja on ensimmäinen suomalainen terveyspalveluiden kilpailua ja laatua tarkasteleva tutkimus. Kilpailun vaikutusta terveyspalveluiden laatuun on tutkittu erityisesti Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa. Näiden tutkimusten perusteella vaikutus riippuu ennen kaikkea siitä, millaisia kannustimia markkinoille on mahdollista luoda ja miten ne vaikuttavat markkinoiden toimintaan.

Pekolan tutkimus antaa lisätietoa myös tulevan sote-uudistuksen näkökulmasta, sillä Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen toimintaympäristö muistuttaa siinä esillä ollutta mallia. Mallissa perusterveydenhuollon julkisille ja yksityisille palveluntuottajille maksettaisiin samansuuruinen kiinteä korvaus kustakin sote-keskuksen asiakkaaksi listautuneesta potilaasta ja tuottajat kilpailisivat siten asiakkaista laadulla.

Terveystieteiden maisteri, valtiotieteiden maisteri Piia Pekolan terveystaloustieteen alaan kuuluva väitöskirja ”The effects of competition and regulation on quality in physiotherapy” tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjinä toimii professori Pekka Rissanen Tampereen yliopistosta sekä kustoksena professori Ismo Linnosmaa Itä-Suomen yliopistosta.

Julkaisu:

Pekola P. The effects of competition and regulation on quality in physiotherapy. Helsinki: Kela, Studies in social security and health 148, 2018. ISBN 978-952-284-033-2 (nid.), ISBN 978-952-284-034-9 (pdf). Hinta: 30 euroa. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/232060