Lääkärit toivovat suosituksia sairauspoissaolojen kestosta


Lääkärit kirjoittavat tarpeettoman pitkiä sairauspoissaoloja jatkohoidon ja kuntoutuksen viiveiden vuoksi.

Kela ja Suomen Lääkäriliitto toteuttivat kyselyn, joka kartoitti lääkäreiden näkemyksiä sairauspoissaoloihin liittyvistä käytännöistä ja kehittämistarpeista. Kyselyn tulosten perusteella lääkärit pitävät julkisen sektorin palvelujen heikkoa saatavuutta keskeisenä syynä sairauspoissaolojen pitkittymiseen. Myös vajaakuntoisia työntekijöitä tukevien toimenpiteiden heikko saatavuus vaikuttaa sairauspoissaolojen kirjoittamiseen.

Lääkärit toivoivat vähintäänkin joitakin sairauksia koskevia kansallisia suosituksia sairauspoissaolojen kestosta. Nykyisiä käytettävissä olevia ohjeita ja suosituksia monet pitivät tärkeinä.

Lisäkoulutukselle tarvetta

Kelalta lääkärit toivoivat enemmän palautetta omasta toiminnastaan. Lääkärien osaamisen kehittämistarpeet puolestaan korostuivat erityisesti terveyskeskuksissa, mutta koulutusta tarvitsevien osuus on varsin suuri muillakin toimintasektoreilla.

Työterveyslääkärit erottuivat monissa kohdin omaksi ryhmäkseen. He näyttävät hallitsevan parhaiten työkyvyn ja sairauspoissaolon tarpeen arviointiin liittyvät tehtävät.

Tulosten perusteella nousi esiin seuraavia kehittämistarpeita, jotka tulisi huomioida myös sote-uudistuksessa. Jatkohoidon ja kuntoutukseen pääsyn viiveisiin olisi puututtava, työkyvyn arviointiin liittyvää koulutusta tarvitaan lisää, ja sairauspoissaolotarpeen arviointia on siirrettävä enemmän työterveyshuollon vastuulle. Tulee laatia myös sairauspoissaolojen kestoa koskevat suositukset.

Kyselylomake lähetettiin 8 867 lääkärille loppuvuodesta 2014. Vastausprosentti oli 35.

Samanlainen kysely sairauspoissaolojen kirjoittamisesta on toteutettu myös Ruotsissa ja Norjassa. Suomalaiset lääkärit kokivat ruotsalaisia ja norjalaisia perusterveydenhuollon lääkäreitä vähemmän ongelmia sairauspoissaoloon liittyvissä asioissa.

Lue myös tutkijoiden blogi aiheesta: blogi.kansanelakelaitos.fi/arkisto/3154

Julkaisu: Hinkka K, Niemelä M, Autti-Rämö I, Palomäki H, Pärnänen H, Vänskä J. Sairauspoissaolotarpeen määrittäminen. Kyselytutkimus lääkäreille. Helsinki: Kela, Työpapereita 96, 2016. ISSN 2323-9239