Nuorille suunnatut matalan kynnyksen kuntoutuspalvelut osoittautuivat tarpeellisiksi ja tuloksellisiksi

Neljässä Kelan rahoittamassa hankkeessa kehitettiin ryhmämuotoisia kuntoutuspalveluita nuorille. Hankkeiden tulokset osoittavat, että nuoret tarvitsevat heille räätälöityjä kuntoutuspalveluita. Nuoren tilanteen selvittely on keskeistä, kun häntä ohjataan oikeanlaiseen palveluun. Kuntoutuksen ammattilaisilta kuntoutustyö vaati ammattitaitoa ja inhimillistä otetta.

Kelan rahoittamissa hankkeissa kehitettiin alle 30-vuotiaille suunnattuja ryhmämuotoisia kuntoutuksia, joihin pääsi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa: kuntoutujilta ei vaadittu osallistumista diagnostisiin selvittelyihin eikä heiltä edellytetty lääkärinlausunto B:tä.

MATKA-hankkeessa edettiin ryhmän tuella kohti toimivampaa arkea

Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Nuorten Ystävät kehittivät MATKA-hankkeessaan nuorille suunnattua matalan kynnyksen ryhmämuotoista MATKA-avokuntoutusmallia. Kohderyhmänä olivat työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret. Lisäksi hankkeessa kokeiltiin ja kehitettiin sosiaalista ja ammatillista toimintakykyä arvioivaa MATKA-itsearviointikyselyä.

MATKA-hankkeen tulosten valossa näyttää tärkeältä, että sosiaalisen ja ammatillisen kuntoutuksen yhdistävä palvelu sisällytettäisiin työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten ammatilliseen kuntoutukseen. Myös kuntoutuksen ryhmämuotoisuudesta vaikuttaa olevan etua. Nuoren yksilölliset tarpeet ovat MATKA-kuntoutusmallin lähtökohta. Lisäksi hankkeen tuloksissa nousi esille se, että kuntoutuksella tulee olla selkeä ja ennakoitava rakenne.

Löydä suuntasi -hankkeen ohjausjaksot parantavat psyykkistä hyvinvointia  

Kuntoutussäätiö kehitti Löydä suuntasi -hankkeessaan työelämän ja opintojen ulkopuolella oleville nuorille tuen mallin, jossa vahvistetaan osallistujan psyykkistä toimintakykyä, elämänhallintaa ja sosiaalisia taitoja. Ohjausmalli yhdistää toisiinsa ammattilaisten ohjaaman vertaisryhmätoiminnan ja yksilöllisen ohjauksen. Se auttaa myös löytämään turvaverkoston, johon nuori voi tukeutua vielä ohjausjakson jälkeenkin.

Löydä suuntasi -ohjausjakso tuki nuorten työ- ja toimintakykyä, mikä näkyi masennus- ja ahdistusoireilun vähenemisenä ja itsetunnon vahvistumisena. Kuntoutussäätiön mukaan ohjausmallia voitaisiin hyödyntää erilaisissa nuorten aikuisten palveluissa. Kun ohjausmallia sovelletaan, pitää huolehtia, että resurssit ovat riittävät niin ammatillisen osaamisen kuin ajankäytönkin osalta.

NOVAK-hankkeessa nuorten tarpeisiin vastaava kuntoutus tuotti tulosta

Stadin ammattiopisto, Metropolia ja Kuntoutussäätiö loivat yhteishankkeessaan sosiaalisen kuntoutuksen palvelupolun, jossa yhdistetään yksilövalmennusta ryhmämuotoiseen sosiaaliseen kuntoutukseen. Tavoitteena oli valmentaa koulutuksen piiristä pudonneita nuoria Valma-koulutukseen osallistumista varten.

Hankkeen tuloksissa nousee esille se, että osa nuorista hyötyi enemmän yksilötoiminnasta ja osa ryhmätoiminnasta. Jotta nuorta kyettäisiin heti alusta asti tukemaan parhaalla mahdollisella tavalla, pitää palvelun sisältöön kiinnittää huomiota. Jotta nuori voidaan ohjata oikeanlaiseen palveluun, hänen tilanteensa huolellinen kartoittaminen on keskeistä. Se, että palvelu vastaa nuoren tarpeisiin, edesauttaa hänen kiinnittymistään palveluun.

Rytmiä ja rakennetta arkeen Saku-hankkeessa

Verve kehitti Saku-hankkeessaan joustavasti sosiaalista ja ammatillista kuntoutusta yhdistävää yksilö- ja ryhmämuotoista kuntoutusta sisältävää kuntoutuspalvelua nuorille. Lisäksi hankkeessa luotiin etäkuntoutuksen verkkoalusta eSaku.

Hankkeessa käytetyt työmenetelmät osoittautuivat nuorten ja yhteistyötahojen näkökulmasta joustaviksi ja pääosin tarkoituksenmukaisiksi. Saku-hanke toimi hyvänä lähtölaukauksena muihin Kelan ammatillisen kuntoutuksen palveluihin, jotka edellyttävät parempaa toimintakykyä ja tiukempaa sitoutumista. Saku-hankkeessa ryhmätoiminta osoittautui tarpeelliseksi lisäksi yksilöllisen tuen rinnalle.

Lisää tietoa hankkeen tuloksista raporteissa ja päätösseminaarissa

Hankkeet ovat päättyneet ja hankkeiden raportit julkaistaan kaikille avoimessa päätösseminaarissa. Hankkeiden yhteinen päätösseminaari pidetään 29.9.2020 verkon/videon välityksellä.

Julkaisut:

Ryhmän tuella toimivampaan arkeen. MATKA – Ryhmämuotoinen avokuntoutusmalli nuorille aikuisille. Johanna Moilanen, Kaisa Malinen, Jaana Paltamaa, Tiina Lautamo. Kuntoutusta kehittämässä 13/2020

Ohjausmallilla tukea työn ja opintojen ulkopuolella oleville nuorille aikuisille. Löydä suuntasi -hankkeen loppuraportti. Minna Parkkila, Leena Boltar, Liisa Vaalasranta, Sari Pitkänen, Erja Poutiainen. Kuntoutusta kehittämässä 17/2020

Nuoren tarpeisiin vastaava matalan kynnyksen kuntoutus tuottaa tulosta. NOVAK-hankkeen loppuraportti. Toimittaneet Henna Harju ja Tuuli Shinyella. Kuntoutusta kehittämässä 18/2020

Rytmiä ja rakennetta arkeen. Sosiaalista ja ammatillista kuntoutusta yhdistävä nuorten kuntoutuksen kehittämishanke Saku. Jari Turunen, Tarja Juvonen, Sari Seppä, Anna Satomaa, Ville Siitonen. Kuntoutusta kehittämässä 19/2020