Oikeuskanslerinviraston ratkaisu perustoimeentulotuen päätöksistä: Ratkaisutyöhön tehty parannuksia, päätösten selkeydessä parannettavaa

Apulaisoikeuskansleri on antanut 15.1.2021 ratkaisun Kelan perustoimeentulotukipäätöksistä ja niiden laadusta. Ratkaisun taustalla on Kelan toimihenkilöt ry:n kirje Kelan johdolle kesällä 2018. Kela ilmoittaa 31.5.2021 mennessä toimenpiteistään, joihin apulaisoikeuskanslerin päätöksessä esille nostamat seikat ovat mahdollisesti antaneet aihetta.

– Tutustumme apulaisoikeuskanslerin ratkaisuun ja annamme lausuntomme määräaikaan mennessä. Otamme ratkaisun vakavasti ja kiitämme Oikeuskanslerinvirastoa huolellisesta ja perusteellisesta paneutumisesta meille tärkeään asiaan, kiittää etuusjohtaja Antti Jussila.

Kelan toimihenkilöt ry:n 12.6.2018 päivätyn kirjeen mukaan toimeentulotuen perehdytys on ollut puutteellista ja henkilöstöresurssit riittämättömät. Kirjeessä kerrotaan lisäksi, että toimeentulotukipäätösten puutteisiin oli kiinnitetty huomiota Kelan sisällä ja että myös asiakkaat olivat antaneet palautetta virheellisistä päätöksistä. Lisäksi palveluneuvojien työhyvinvointi ja jaksaminen olivat heikentyneet uuden, vaikeassa elämäntilanteessa olevan asiakaskunnan myötä.

Kirjeen jälkeen Kelan johto tarttui henkilöstön huoleen nopeasti. Apulaisoikeuskanslerin ratkaisun mukaan Kelan toimista välittyi järjestelmällisyys sekä monipuolinen ja aktiivinen pyrkimys päätösten laadun kehittämiseen.

– Tärkeimpiä toimenpiteitä ovat olleet perehdytyksen lisääminen ja räätälöinti toimihenkilön osaamisen mukaan. Resursseja on myös parannettu, ja käsittelyajat ovat pysyneet lyhyinä. Toimihenkilöt voivat nyt eri mittareilla mitattuna paremmin kuin kirjeessä kuvattuna aikana, sanoo Jussila.

Kehitettävää on kuitenkin vielä jäljellä. Apulaisoikeuskanslerin mukaan toimeentulotuen päätösten pitäisi olla selkeämpiä ja ymmärrettävämpiä, jotta kaikki tuen hakijat saisivat päätöksestään selvän ja pystyisivät arvioimaan sen lainmukaisuuden.

– Toimeentulotukipäätösten selkeyteen ja ymmärrettävyyteen on tulossa parannusta toimeentulotuen uuden päätösjärjestelmän myötä. Järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön syksyllä 2021. Järjestelmän suunnittelutyössä on kuultu toimeentulotukea saavia asiakkaita ja kuntien sosiaalityöntekijöitä päätöstekstien ja asioiden esittämisjärjestyksen osalta. Tulevan kevään aikana Kela edelleen osallistaa sekä asiakkaita että sosiaalityöntekijöitä toimeentulotukipäätöksen loppukehitystyössä, kertoo etuuspäällikkö Marja-Leena Valkonen.

– Myös Kelan kielenhuolto pitää toimeentulotuen tekstien parantamista erittäin tärkeänä asiana. Olisi hyvä keskustella siitä, miten teksteistä saadaan samaan aikaan sekä asiakkaille ymmärrettäviä että juridisesti päteviä, vastaava kielenhuoltaja Essi Lehtinen sanoo.

Kela ilmoittaa apulaisoikeuskanslerille, mihin toimenpiteisiin hänen esiin nostamansa seikat mahdollisesti ovat vielä antaneet aihetta. Kela antaa ilmoituksen viimeistään 31.5.2021.