Sote-uudistuksessa edettävä vaiheittain, jotta valinnanvapauden hyödyt saavutetaan

Kela kannattaa sote-palveluiden valtakunnallista hinnoittelua, jotta asiakkaiden yhdenvertaisuus toteutuu eikä hallinnollisten töiden määrä kasva.

Kela on antanut lausunnon hallituksen esitysluonnokseen laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Kela kannattaa sote-uudistuksen tavoitteita ja haluaa auttaa sote-uudistuksen onnistumisessa. Kelassa toimeenpannaan 40:tä eri sosiaaliturvaetuutta, joista suuri osa nivoutuu yhteen sosiaali- ja terveydenhuollon prosessien ja etuuksien kanssa. Kelassa on kattavat tiedot muun muassa yksityisistä terveydenhuollon palveluntuottajista, sähköisistä resepteistä, potilastiedoista ja muista asiakkuustiedoista sekä valmiit yhteistyön prosessit työterveyshuollon, apteekkien, sairaanhoitopiirien ja muiden kumppaneiden kanssa. Lisäksi Kela toimii tehokkaana maksatusprosessien toimeenpanijana.
– Tämän osaamisen hyödyntäminen on ensiarvoisen tärkeää uudistuksessa, muutosjohtaja Marjukka Turunen toteaa.

Valinnanvapaus onnistuu siirtymäkautta hyödyntämällä

Kela katsoo, että valinnanvapaus on syytä toteuttaa vaiheittain, jotta uudistuksen tavoitteet toteutuvat. Näin toimintamallit pystytään sovittamaan asteittain uusiin prosesseihin ja tietojärjestelmät ehditään rakentamaan toiminnallisten muutosten tueksi. 

Kelan mukaan ehdotetun lakiluonnoksen voimaantulon aikataulu on erittäin haasteellinen, kun ottaa huomioon sen ja rinnalla etenevien muiden lainsäädäntöpakettien toimeenpanon edellyttämät laajat valtakunnalliset, maakunnalliset, kunnalliset sekä sairaanhoitopiirikohtaiset organisaatioon, hallintoon, tietojärjestelmiin ja muuhun lainsäädäntöön kohdistuvat muutokset.

Valinnanvapautta koskeva lainsäädäntö edellyttää myös täysin uusien tietojärjestelmien ja toimintamallien rakentamista.Kelan aiemman kokemuksen mukaan tietojärjestelmämuutosten toimeenpanolle ja käyttöönotolle on varattava riittävästi aikaa: esimerkiksi toimeentulotuen tietojärjestelmäkokonaisuuden rakentaminen kesti 2,5 vuotta. Kokonaisuus sisälsi toimeentulotuen käsittelyjärjestelmän lisäksi lukuisia eri tukijärjestelmiä, palveluita sekä integraatiota muihin järjestelmiin pääosin yhden organisaation sisällä. Sote-uudistuksen vaatimat järjestelmämuutokset ovat mittaluokaltaan huomattavasti laajemmat.

Valinnanvapautta voidaan siirtymävaiheessa laajentaa hyödyntämällä olemassa olevia järjestelmiä siten, että siirrytään yksikanavaiseen rahoitusmuotoon laskuttamalla asiakkaiden palvelujen rahoitus suoraan maakunnilta. Muutokset ovat toteutettavissa vuoden 2019 alkuun mennessä.

Valtakunnallisesti määrätyt hinnat varmistavat asiakkaiden yhdenvertaisuuden

Kelan mukaan kaikki korvausmallit tulisi sopia kansallisesti ja niistä tulisi säätää yhdenmukaisesti, koska mahdollisimman yhdenmukainen korvauskäytäntö helpottaa merkittävästi palveluntuottajien toimintaa ja edistää yli maakuntarajojen toimivaa valinnanvapautta.

Valtakunnallisesti sovitut hinnat ja maksut varmistavat myös asiakkaiden yhdenvertaisuuden.

Kaikki tieto yhteiseen käyttöön

Kela haluaa olla mukana toteuttamassa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tietojärjestelmäkokonaisuutta ja palveluita. Järjestelmätyötä varten on luotava yhteistyön malli, joka kerää yhteen eri toimijat eri puolilta Suomea. Kela on jo läsnä suomalaisten sote-asioinnissa: järjestelmät ja toimintamallit ovat valmiina yhdessä edelleen kehitettäviksi.

Kela tuo lausunnossaan esiin esimerkkejä siitä, miten Kelan palvelut toimisivat. Esimerkiksi Omakanta-palveluun voitaisiin tuoda asiakkaan ajantasaiset suorite- ja korvaustiedot sekä henkilökohtaisen budjetin seurantatiedot. Tämä lisäisi kansalaisten tietoisuutta sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannuksista. 

Kelalle on annettu lakiesityksessä vastattavaksi valtakunnallinen korvausten maksuliikenteen hallinta ja tekninen toteutus.

Tutustu tarkemmin: