Tasa-arvoinen avioliitto vaikuttaa Kelan etuuksiin


Hallitus esittää sosiaaliturvalakeihin muutoksia, jotka ovat seurausta jo vahvistetusta lainmuutoksesta, jolla avioliittolain säännökset muutettiin tasa-arvoiseen muotoon.  Nämä sosiaaliturvalakeja koskevat muutokset tulevat voimaan samaan aikaan tasa-arvoisen avioliittolain kanssa 1. maaliskuuta 2017. 

Avioliittolain muutoksen myötä myös samaa sukupuolta olevat voivat solmia avioliiton. Samalla myös avoliiton käsite muuttuu. Jatkossa samaa sukupuolta oleva puoliso tai hänen tulonsa voivat vaikuttaa mm. seuraavien etuuksien myöntämisperusteisiin tai määrään:

  • lastenhoidon tuet
  • lapsilisä               
  • opintotuen asumislisä
  • yleinen asumistuki
  • työttömyysturva
  • eläkkeensaajan asumistuki
  • kansaneläke
  • lapsikorotus (eläkkeissä).

Avioliittolain muutos vaikuttaa myös parisuhteen rekisteröimiseen. Mahdollisuus siihen päättyy 1.3.2017. Aiemmin rekisteröidyt parisuhteet jäävät kuitenkin voimaan. Kela maksaa etuuksia rekisteröidyssä parisuhteessa oleville samoin periaattein kuin avio- ja avoliitossa oleville.

Muutoksia sateenkaariperheiden etuuksiin

Hallituksen esityksen mukaan lapsen äidin naispuolisella avio- tai avopuolisolla olisi jatkossa oikeus vanhempain- ja isyysrahaan samoin perustein kuin lapsen äidin miespuolisella avio- tai avopuolisolla. Rekisteröidyssä parisuhteessa eläviin puolisoihin sovellettaisiin jatkossa samoja vanhempainpäivärahasäännöksiä kuin aviopuolisoihin. Enää ei siis edellytetä parisuhteen rekisteröintiä tai samaa sukupuolta olevan puolison lapsen adoptointia.

Elatustukilakiin ehdotetaan lisäystä, jossa elatustuen piiristä suljettaisiin pois tilanteet, joissa avioliiton ulkopuolella syntyneelle lapselle maksetaan elatustukea isyyden vahvistamatta jättämisen vuoksi, vaikka lapsella tosiasiassa on kaksi elatusvelvollista vanhempaa.

Lisätietoja: