Toiminnallisten häiriöiden kuntoutusta pitää kehittää

Työterveyslaitos kartoitti, millaisia kuntoutusmuotoja työikäisille on toiminnallisiin häiriöihin ja miten eri kuntoutusmuodot soveltuvat Kelan järjestämään kuntoutukseen.

Toiminnalliset häiriöt ovat työ- ja toimintakykyä sekä elämänlaatua haittaavia oireita, joita perinteiset sairaustilat eivät selitä. Niistä seuraa yksilöille ja yhteiskunnalle merkittäviä hyvinvointi- ja tuottavuusmenetyksiä.

Työterveyslaitos laati Kelan toimeksiannosta selvityksen, joka tuotti tietoa toiminnallisten häiriöiden kuntoutusmalleista sekä mallien hyödyistä ja mahdollisista haitoista.

– Selvitys tarvittiin, koska aiemmin saatavilla ollut tieto toiminnallisten häiriöiden kuntoutuskäytännöistä oli pirstaleista. Tämä on ensimmäinen kerta, kun Suomessa on kerätty tätä tietoa kattavasti ja järjestelmällisesti, sanoo projektipäällikkö Soile Huumonen Kelasta.

Selvityksen perusteella Työterveyslaitos suosittelee, että

  • toiminnallisten häiriöiden hoidon ja kuntoutuksen toimintatavoista laaditaan kansallinen suositus
  • hoito- ja kuntoutuspalveluissa rakennetaan tutkimukseen pohjautuvaa, laaja-alaista yhteistyötä
  • ammattilaisten tiedollisia ja taidollisia valmiuksia parannetaan sekä vaikuttavia hoito- ja kuntoutuskäytäntöjä kehitetään
  • Kela kehittää kuntoutuksen palveluita kohderyhmän tarpeita vastaaviksi.

– Näyttöä vaikuttavista, kuntoutujaa aktivoivista hoitomalleista on runsaasti, mutta hoitoon ohjautuminen ja pääsy on sattumanvaraista tai jopa mahdotonta. Lisäämällä ammattihenkilöstön valmiuksia voidaan vaikuttaa hoidon kehittymiseen ja hälventää häiriöihin liittyviä ennakkoluuloja. Samalla voidaan lisätä kansalaisten tietoisuutta toiminnallisista häiriöistä ja niiden hallintakeinoista, painottaa selvityksen vastuuhenkilö Sanna Selinheimo Työterveyslaitoksesta.

Lisätietoja:

Selinheimo S, Vuokko A, Juvonen-Posti P. Toiminnallisten häiriöiden kuntoutus. Sovellettavuus Kelan järjestämään kuntoutukseen ja vaikuttavat kuntoutusmuodot. Helsinki: Kela, Kuntoutusta kehittämässä 7/2019.