Âkkõõvvâm oummi säursmâʹttemkurss (IKKU)

Säursmâʹttemkurss suäpp nuʹtt dååma ko še kääzzkâʹsttempõõrtâst jälsteei pâʹjjel 68-ekksaž oummid, kook taarbše puõʒlmi diõtt vieʹǩǩ aarǥâst piʹrǧǧummša. IKKU-kurss taʹrjjad tuʹnne vueiʹttemvuõđ lââʹzzted jiõččtååimlažvuõđad da aktiivlažvuõđad. Kuursâst vuåǯǯum määttai veäkka pââstak vuässõõttâd aarǥad šõddmõõžžid ääiʹjab pueʹrben.

Kuurs vueʹllââʹǩǩraajj lij 68 eeʹǩǩed. Šuurmõs vueʹss kuurs toiʹmmjummšest šâdd jooukin, da kuurs programm meäʹrtââvv vuässõõttji jiijjâz da joouk õhttsaž täävtõõzzi mieʹldd. Kurssprograamm tiuddeet taarb mieʹldd oummu meâldlaž ohjjummšin.

Säursmâʹttemkuursâst vuäǯǯak

  • viõkkvääraid puõʒlmivuiʹm jeällmõʹšše
  • raʹvvjummuž jieʹllemvaaldšummša
  • kuånstid jiijjad aktiivlažvuõđ lââʹzztummša da aarǥâst piʹrǧǧummša
  • verddsõstuärj.

Kuurs jäʹrjstet säursmâʹttemstroiʹttlest kueʹhtten 5 suutk vueʹzzest. Lââʹssen kurss âânn seʹst õõut jeällmõõžž.

Säursmâttmõõžž ooccâm

Säursmâttmõõžž ooccâm vääras taarbšak dåhttarciâlkâlm B, koʹst tuõđât säursmâttmõõžž taarb da koon ǩeeʹrjtummšest lij mõõnnâm jäänmõsân eeʹjj äiʹǧǧ.

Tååimat säursmâʹttemooccmõõžž (KU 132) da dåhttarciâlkâlm Kelaaʹje. Säursmâʹttemooccmõõžž vuäǯǯak neeʹttest.

Säursmâttmõš lij määustem, da tõõzz vuäitt ooccâd pirreeʹjj. Kela koʹrvvad še säursmâttmõõžžâst šõddâm mäʹtǩǩ-koolaid.

Looǥǥ lââʹzz