Apoteksmeddelande 7-2024: Ändringar i bilagan till sjukförsäkringsanvisningarna för apotek | FPAGå till innehållet
Meddelande

Ändringar i bilagan till sjukförsäkringsanvisningarna för apotek

Publicerad 30.4.2024

Apoteksmeddelande 7/2024

I sjukförsäkringsanvisningarna för apotek införs ändringar på följande ställen i bilaga 1 som gäller redovisningsförfarande:

Uppgifter om läkemedelsinköp som förmedlas till FPA

Läkemedelspreparat som har ett referenspris eller som är utbytbart

  • I fråga om ett läkemedelspreparat som ingår i en referensprisgrupp och vars pris överstiger referenspriset ska någon av följande uppgifter anges:

Fogas till förteckningen: samma biologiska läkemedel i bruk mindre än 6 mån.

  • I fråga om ett utbytbart preparat som inte ingår i någon referensprisgrupp och vars pris överstiger den övre gränsen för det så kallade prisintervallet, ska någon av följande uppgifter anges:

Fogas till förteckningen: samma biologiska läkemedel i bruk mindre än 6 mån.

Andra uppgifter som ska anges

Ordet ”försäkrad” ändras till ”kund”.

  • Om den som betalar självrisken är någon annan än kunden antecknas i uppgif-terna om inköpet namnet på den som betalat självrisken samt betalarkod M.  

Sändande av månadsredovisning

Anvisningen ändras så att redovisningsblanketten ska skickas till FPA med skyddad e-post i stället för per post.

  • Obs! Om apotekssystemet byts ut mitt i en kalendermånad ska den skriftliga redovisningsblanketten SV50r skickas till FPA. Redovisningsblanketten skickas med skyddad e-post till den enhet vid FPA som handlägger apotekets redovisningar.  

Bilagor till den månadsredovisning som ska skickas till FPA 

Anvisningen ändras så att kopiorna av pappersrecept som skrivits ut i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz ska skickas med skyddad e-post i stället för som en bilagebunt.

  • Apoteket ska till FPA lämna in en kopia av ett pappersrecept som skrivits ut i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz om kunden har fått direktersättning för inköpet eller om inköpet räknas in i kundens initialsjälvrisk. Kopiorna ska skickas genast med skyddad e-post till den enhet vid FPA som handlägger apotekets redovisningar.

Förskottsbetalning och byte av apotekare

Formuleringen ”i god tid” ändras till ”senast 3 veckor före överlåtelsen”.

  • halva förskottet till den avträdande apotekaren på betalningsdagen för månadsredovisningen och den andra halvan till den nya apotekaren på dagen för övertagandet av apoteket. En förutsättning är att den avträdande apotekaren godkänner förfarandet och senast 3 veckor före överlåtelsen skriftligen meddelar den enhet vid FPA som handlägger apotekets redovisningar att han eller hon godkänner förfarandet. 
  • Den avträdande apotekaren kan också meddela att han eller hon inte tar emot sin andel av förskottsbetalningen. Den enhet vid FPA som handlägger apotekets redovisningar ska meddelas skriftligen om detta senast 3 veckor före betalningen mot redovisning

Betalning av förskott när apoteket är tillfälligt stängt

Ovanstående nya rubrik och texten nedan läggs till: 

  • Om ett apotek är stängt minst en full kalendermånad betalas inget förskott för den månad då apoteket är stängt. Apoteket måste senast 3 veckor på förhand skriftligen meddela den enhet vid FPA som handlägger apotekets redovisningar om stängningen. Om behovet att stänga apoteket har uppkommit plötsligt, ska stängningen meddelas omedelbart.

Meningsskiljaktigheter

Texten förtydligas och ordet ”försäkringsdistrikt” ändras till ”FPA” eller till ”den enhet vid FPA som handlägger apotekets redovisningar”. 

Innehållet eller praxisen förändras inte.

Påföljdsavgift

Ordet ”försäkringsdistrikt” ändras till ”FPA” eller till ”den enhet vid FPA som handlägger apotekets redovisningar”.

Innehållet eller praxisen förändras inte.

Betalning av ersättningar från arbetsplatskassorna

Ordet ”försäkringsdistrikt” ändras till ”FPA” eller till ”den enhet vid FPA som handlägger apotekets redovisningar”.

Innehållet eller praxisen förändras inte.

När en arbetsplatskassa upphör med sin verksamhet

Texten förtydligas och ordet ”försäkringsdistrikt” ändras till ”den enhet vid FPA som handlägger apotekets redovisningar”. 

Innehållet eller praxisen förändras inte.

 

Den uppdaterade bilaga 1 till sjukförsäkringsanvisningarna för apotek (pdf) har publicerats på www.fpa.fi/apotek. Bekanta dig med ändringarna och de nya anvisningstexterna.

 

Kompetenscentret för hälso- och sjukvårdsförmåner/läkemedelsgruppen

 

Senast ändrad 29.5.2024