Pappornas andel av föräldradagpenningsdagarna steg till nästan 16 procent år 2023 | FPAGå till innehållet
Meddelande

Pappornas andel av föräldradagpenningsdagarna steg till nästan 16 procent år 2023

Publicerad 12.6.2024

Antalet föräldrapenningsdagar som män fick ersättning för ökade med 3,4 procentenheter jämfört med året innan. Också partiell föräldrapenning har ökat i popularitet, framgår det av FPA:s statistik över förmåner till barnfamiljer.

Pappornas andel av föräldradagpenningsdagarna steg till nästan 16 procent år 2023. Figuren visar andelen män och kvinnor från 2006 till 2023.
 

År 2023 fick 137 295 personer föräldradagpenningar, vilket var tre procent mindre än föregående år. Av dem var 75 335 kvinnor och 61 960 män. För 84 procent av föräldradagpenningsdagarna betalades ersättningen till kvinnor. Andelen dagar som män fick ersättning för ökade från 12,2 procent till 15,6 procent.

– Ökningen tyder på att papporna allt mer vill dela på vården också medan barnet är litet. I vilken mån ökningen beror på den familjeledighetsreform som trädde i kraft 2022 är dock fortfarande oklart, säger Anneli Miettinen, forskningschef på FPA.

En förälder som sköter barnet en del av dagen och samtidigt arbetar på deltid kan ansöka om partiell föräldrapenning. När en person är partiellt föräldraledig en dag förbrukar hen endast en halv föräldrapenningsdag. Den partiella föräldrapenningen har ökat i popularitet och år 2023 betalades den ut till 1 261 personer. År 2022 fick 463 personer partiell föräldrapenning.

– I och med familjeledighetsreformen blev reglerna för partiell föräldrapenning flexiblare, vilket kan ha ökat intresset för den, förklarar Miettinen.

Föräldradagpenningar är enligt den familjeledighetsreform som trädde i kraft 1.8.2022 graviditetspenning, särskild graviditetspenning, föräldrapenning och partiell föräldrapenning. Föräldradagpenningar enligt den gamla lagen (moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning) betalas om den beräknade tidpunkten för barnets födelse var före 4.9.2022.

Summan av de utbetalda familjeförmånerna minskade något jämfört med året innan

År 2023 betalade FPA sammanlagt 2 862 miljoner euro i familjeförmåner. I beloppet ingår barnbidrag, moderskapsunderstöd, adoptionsbidrag, föräldradagpenningar, barnavårdsstöd och underhållsstöd. I barnbidrag betalades sammanlagt 1 352 miljoner euro, vilket utgör nästan hälften av familjeförmånernas totala belopp.

Beloppet av de familjeförmåner som betalades ut var 3,7 procent mindre än året innan. Med undantag för underhållsstöd betalades samtliga familjeförmåner ut till mindre belopp än året innan. Mest minskade utgifterna för barnbidraget, som var sju procent mindre än året innan. Utgifterna minskade lika mycket som de ökade året innan på grund av det extra barnbidrag som betalades i december 2022.

Antalet mottagare av många förmåner och antalet barn har minskat, eftersom nativiteten har sjunkit redan länge. Förmånsutgifterna kan dock till och med öka om förmånens belopp ökar eller om en förmån, till exempel föräldradagpenningar, betalas till mottagarna under en längre tid än tidigare.

Läs mer

FPA-statistik Förmåner till barnfamiljer

Senast ändrad 14.6.2024