Samarbetspartnerenkätens resultat 2023 | FPAGå till innehållet
Artikel

Mer förståelse för samarbetspartnerns arbete och bättre datarörlighet önskades i enkät

Publicerad 31.5.2024

I slutet av 2023 skickade vi ut en enkät till våra samarbetspartner som har gemensamma kunder med oss och frågade vad de anser om samarbetet med FPA och i vilken riktning våra tjänster och vår verksamhet borde utvecklas. Vi fick över 1 080 svar på enkäten. Många av dem som svarade på enkäten ser FPA som en viktig samarbetspartner, men det finns också rum för utveckling.

I november 2023 genomförde vi en enkät som riktade sig till sådana samarbetspartner som FPA har gemensamma kunder med. Vi önskade få svar i synnerhet från personer som arbetar i kundgränssnittet, såsom socialarbetare. 

Antalet svar var glädjande stort (1 088). Det visar att samarbetet och möjligheten att kunna påverka det upplevs som viktigt. Flest svar fick vi från vuxensocialarbetet i välfärdsområdena (297), läroanstalterna (89), kommunens sysselsättningstjänster (71) och den specialiserade sjukvården i välfärdsområdena (70).

FPA upplevs som en viktig samarbetspartner

De som svarade på enkäten bedömer att FPA i det stora hela har lyckats relativt bra med att ordna tjänster som anknyter till deras arbetsuppgifter. Beröm fick bland annat FPA:s chatt och skyddade e-post för samarbetspartner samt FPA:s aktivitet inom den sektorsövergripande servicen som främjar sysselsättningen (TYP). 

Förtroende är något som är mycket viktigt för oss, och därför ville vi ge våra samarbetspartner en möjlighet att ge sin syn på saken. De som svarade på enkäten var rätt positiva i fråga om förtroendet. De upplever att den information de får från FPA är tillförlitlig och att de gärna samarbetar med oss. 

”Tack för samarbetet. Utan FPA skulle jag inte lyckas med mina arbetsuppgifter.” 

FPA upplevs som en viktig samarbetspartner och många önskar att samarbetet och i synnerhet den gemensamma utvecklingen skulle intensifieras ytterligare. De utbildningar och webbinarier som FPA ordnar anses vara nyttiga och stödja det egna arbetet. Innehållet på fpa.fi bedöms svara mot samarbetspartnernas behov.

”Ert material är språkligt tydligt och handledningsvideorna är till stor hjälp i många situationer. Det finns alltid en person på FPA som man kan kontakta.”


 

Mer förståelse för samarbetspartnerns arbete 

Flera samarbetspartnergrupper ansåg att FPA inte känner till deras verksamhet och kundkrets tillräckligt väl. De önskade att FPA skulle fördjupa sin förståelse för innehållet i socialarbetet och socialarbetet inom hälso- och sjukvården.

”Det är oerhört viktigt att alla aktörer som sköter en kunds ärenden vet var man står och vad som eftersträvas, så att man följer en gemensam linje i handledningen.”

Personer som arbetar med invandring och integration efterlyste bättre förståelse för deras kundkrets. I de öppna svaren betonades vikten av att möta olika kunder på rätt sätt.

”Kundservicen borde vara personligare och ta hänsyn till den åldrande befolkningen och till de äldres behov. Alla kan helt enkelt inte använda e-tjänsterna.”

I alla landskap efterlyser samarbetspartnerna ökat lokalt samarbete, medan FPA:s verksamhet till många delar är riksomfattande. Flera av dem som svarade hänvisade till den minskade tillgången till lokal kundservice. 

”Kunden och jag använder vid behov telefontjänsten, men det skapas inget förtroligt samarbete med FPA. Det är alltid olika anställda som svarar på samtalen. Jag önskar verkligen att mina kunder hade en ”egen FPA-anställd” som de kunde vända sig till!”

I fråga om det sektorsövergripande samarbetet vill aktörerna i ett tidigt skede skapa en gemensam syn på kundens situation och de tjänster som bäst lämpar sig för situationen. Samarbetspartnerna upplever att arbetet med kunderna över sektorsgränserna är mycket betydelsefullt och önskar mer av den här typen av samarbete. Som exempel lyfter man fram arbetet inom den sektorsövergripande samservicen som främjar sysselsättningen (TYP) och Navigatorerna.

”Ett varmt tack till FPA:s arbetsförmågerådgivare. Toppexperter och toppentyper!”


 

Bättre datarörlighet

Som ett av de viktigaste utvecklingsområdena lyfte samarbetspartnerna fram datarörligheten i fråga om kunduppgifter. FPA kan lämna ut uppgifter om en kund till en samarbetspartner om samarbetspartnern har en lagstadgad rätt att få uppgifter.

En stor del av dem som svarade upplevde att begränsningarna i rätten att ta del av uppgifter vållar problem när man försöker främja kundens ärende. Också vi på FPA känner igen utmaningarna med datarörligheten och har fört fram dessa frågeställningar i vårt samarbete med lagstiftarna.

Snabbare och tillgängligare service

Utöver samarbetet utvärderade samarbetspartnerna FPA:s verksamhet och tjänster. Över hälften önskade att förmånshandläggningen skulle vara snabbare och högklassigare. Våra samarbetspartner upplever att kvaliteten på förmånsbesluten är ojämn och handläggningsprocessen byråkratisk. 

Som ett annat utvecklingsområde lyfte man fram rådgivningen och stödet från FPA. Samarbetspartnerna önskade att FPA skulle ta en starkare roll i rådgivningen och handledningen av kunden när det gäller att ansöka om och utreda FPA:s förmåner. Många samarbetspartner upplever att det kan vara svårt att nå FPA och att väntetiderna i telefontjänsten är för långa. 

Det tredje utvecklingsområdet var e-tjänsterna för samarbetspartner. I fråga om dem önskades snabbare och mer omfattande datarörlighet. 

”För anmälningar och meddelanden behövs en elektronisk kanal där uppgifter vid behov också snabbt kan rättas. En elektronisk kanal är att föredra också med tanke på datasäkerheten.” 


 

Vad gör FPA med den information som samlas in genom enkäten?

Kundförståelsen hjälper oss att utveckla vår verksamhet och producera tjänster som svarar mot kundernas behov. Den här enkäten gav oss mycket värdefull information om våra samarbetspartners syn på hur samarbetet löper och på vad vi borde utveckla för att göra skötseln av de gemensamma kundernas ärenden smidigare.  

Vi kommer att utnyttja resultaten i olika utredningar, försök och projekt, till exempel när vi förbereder oss inför reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024 och totalreformen av integrationslagen (KOTO24). Den information som vi fått via enkäten är central när vi planerar och utvecklar våra tjänster. 

”Tack för att ni är intresserade av era samarbetspartner!”

FPA har beslutat att göra enkätundersökningar bland sina organisationskunder, så att en enkät skickas ut årligen, turvis till serviceproducenter, samarbetspartner och arbetsgivare. År 2024 riktas en omfattande enkät till arbetsgivarna och den genomförs i slutet av året.

Källa: FPA:s enkät till samarbetspartner 11/2023

Senast ändrad 6.6.2024