Utbetalningen av folkpensioner till utlandet upphör eventuellt 2025 – så påverkas pensionstagarna | FPAGå till innehållet
Meddelande

Utbetalningen av folkpensioner till utlandet upphör eventuellt 2025 – så påverkas pensionstagarna

Publicerad 26.6.2024

Regeringens proposition om en indragning av utbetalningen av folkpensioner till utlandet har sänts på remiss. Om den planerade ändringen genomförs kommer de ålderspensioner och sjukpensioner som FPA betalar ut till andra EU-länder, EES-länderna, Schweiz och Storbritannien att upphöra i början av 2025. Ändringen gäller inte familjepensionerna, barnförhöjningen och utbetalningen av fronttillägg. Ändringen gäller inte heller utbetalningen av arbetspensioner.

Enligt regeringens riktlinjer som ingår i planen för de offentliga finanserna 2025–2028 ska Finland i början av nästa år avsluta utbetalningen av förmåner som omfattas av folkpensionslagen till personer som är bosatta utomlands. Det här ger en inbesparing på ungefär 38 miljoner euro om året.

Folkpensionen är en grundtrygghetsförmån som beviljas av FPA och som kompletterar arbetspensionen, om den blir liten eller om man inte har tjänat in någon arbetspension alls. Folkpensionen kan bestå av ålderspension eller sjukpension.

De föreslagna ändringarna gäller endast folkpensionen. Utbetalningen av arbetspensioner fortsätter på samma sätt som tidigare.

Tillsvidare betalas de förmåner som omfattas av folkpensionslagen till utlandet som vanligt och kunderna behöver ännu inte göra något.  De kunder som berörs av ändringen kommer att få ett beslut från FPA om att utbetalningen av pensionen kommer att upphöra.

Folkpensionen blir minimipension

Avsikten med lagändringen är att ändra folkpensionen så att den har karaktären av en minimipension i EU-lagstiftningens bemärkelse.

I EU-lagstiftningen är pensionerna uppdelade antingen i pensionsförmåner som utbetalas till länder som tillämpar EU-förordningar (EU- och EES-länder, Schweiz och Storbritannien) eller i minimipensioner som utbetalas endast till bosättningslandet. Garantipensionen från FPA har redan tidigare definierats som minimipension och enligt den föreslagna ändringen skulle även folkpensionerna definieras som sådana.

Det finns skillnader även i beräkningssätten för pensionerna. Därför är det möjligt att en pensionstagare som är bosatt i Finland och som har varit bosatt eller arbetat i ett EU- eller EES-land, Schweiz eller Storbritannien får sin pension justerad i enlighet med de nya bestämmelserna.

Pensionstagare som redan bor utomlands

Om den planerade ändringen genomförs betalar FPA från 1.1.2025 inte längre ålders- eller sjukpensioner till länder som tillämpar EU-förordningar (EU- och EES-länder, Schweiz och Storbritannien).

Däremot utbetalas familjepensioner, det vill säga efterlevandepension, barnpension och studiepension samt barnförhöjning och fronttillägg fortsättningsvis till dessa länder.

Ändringen gäller inte kunder som är bosatta i Australien, Chile, Israel, Kanada eller USA. Med de här länderna har Finland ingått avtal om social trygghet gällande folkpension. Pension beviljas och betalas till dessa länder som tidigare.

Pensionstagare som flyttar utomlands efter lagändringen

Om en kund flyttar utomlands permanent efter lagändringen upphör utbetalningen av FPA-pensioner från början av månaden efter den då kunden flyttade.

Pension skulle fortsättningsvis utbetalas under en tillfällig vistelse utomlands.

Utbetalningen av familjepensioner, det vill säga efterlevandepension, barnpension och studiepension samt barnförhöjning och fronttillägg fortsätter till länder som tillämpar EU-förordningar (EU- och EES-länder, Schweiz och Storbritannien).

Utbetalningen av pensioner till Australien, Chile, Israel, Kanada och USA fortsätter som tidigare.

Pensionstagare som tidigare har bott eller arbetat utomlands

I enlighet med den föreslagna lagändringen är folkpensionen i fortsättningen en minimipension som beräknas på ett annat sätt än den nuvarande folkpensionen.

På grund av ändringen är det möjligt att folkpensionerna för personer som är bosatta i Finland behöver justeras. Vid justeringen beräknas folkpensionen på nytt enligt reglerna för minimipension. Justeringarna gäller de pensionstagare som tidigare har varit bosatta eller arbetat i ett EU-land eller EES-land, i Schweiz eller Storbritannien.

FPA kommer att ge närmare information om detta senare.

Hur framskrider ärendet?

Propositionen om en ändring av folkpensionslagen har nu sänts på remiss. Det är möjligt att det görs preciseringar i den efter att den varit ute på remiss. Propositionens slutliga innehåll och tidpunkten för när den lämnas till riksdagen är ännu oklara.

FPA följer noga med hur situationen utvecklas och ger närmare information under hösten.

Läs mer om detta

 

Senast ändrad 26.6.2024