Alaikäisen hakemus ja päätös

Maaliskuusta 2014 alkaen Kela antaa 15 – 17 vuotiaan hakijan päätökset tietyissä etuuksissa tiedoksi myös hänen huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalle.

Käytännössä päätöksiä tulee annettavaksi huoltajalle tiedoksi seuraavissa etuuksissa: opintotuki, koulumatkatuki, yleinen asumistuki, työmarkkinatuki, peruspäiväraha, kotoutumistuki, vanhempainpäivärahat, lapsilisä, äitiysavustus, lastenhoidon tuki, elatustuki, lapseneläke, lapsikorotus, takuueläke ja eläkkeensaajan asumistuki sekä sosiaaliturvaan kuuluminen.

Uusi menettely perustuu hallintolain säännöksiin, joiden perusteella eduskunnan apulaisoikeusasiamies velvoitti Kelan muuttamaan menettelyjään.

Alaikäisen laillisia edustajia ovat huoltajat ja muut mahdolliset edunvalvojat. Huoltajia ovat yleensä vanhemmat. Alaikäisellä ja hänen huoltajallaan tai muulla laillisella edustajalla on oikeus käyttää puhevaltaa asiassa, joka koskee alaikäisen henkilöä tai henkilökohtaista etua tai oikeutta. Tiedoksianto tulee toimittaa henkilölle itselleen ja hänen lailliselle edustajalleen. Kun tiedoksiannon vastaanottajalla ja tämän laillisella edustajalla on molemmilla oikeus käyttää asiassa puhevaltaa, tiedoksianto on toimitettava kummallekin erikseen. Kelan päätökset ovat tällaisia tiedoksiantoja.

Päätös annetaan tiedoksi vain yhdelle huoltajalle, joka kysytään alaikäiseltä hakijalta hakemuksessa tai hakemuksen käsittelyn yhteydessä. Jos alaikäisellä on muu määrätty edunvalvoja, päätös annetaan tiedoksi vain edunvalvojalle.

Terveysperusteisissa etuuksissa ei tässä yhteydessä oteta käyttöön etuuspäätöksen samanaikaista tiedoksiantoa etuudensaajalle ja huoltajalle. Alaikäisen terveydentilatietojen antamiseen huoltajalle liittyy tietosuojanäkökohtia, jotka on selvitettävä ennen kuin menettely voidaan ottaa käyttöön.