Annosjakelu

Annosjaeltujen lääkkeiden toimittaminen
Toimituseräkohtainen toimitusmaksu
Annosjakelupalkkion korvaamisen edellytykset
Ikä ja lääkemäärä
Lääkärin perustelut
Kunnan järjestämä lääkejakelu
Korvaus annosjakelupalkkiosta
Tilitysmenettely

Annosjakelun tavoitteena on tarpeettomien lääkkeiden ja päällekkäislääkityksen karsiminen potilaiden elämänlaadun parantamiseksi. Tavoitteena on myös tukea lääkehoidon onnistumista ja vähentää kotiin kertyvien käyttämättä jääneiden lääkkeiden määrää.

Annosjakelussa apteekki toimittaa asiakkaan säännöllisesti käyttämät lääkkeet kerta-annoksiksi jaeltuina pääsääntöisesti kahden (2) viikon hoitoaikaa vastaavana eränä. Koska annosjakelussa asiakkaalle toimitetaan kerralla yleensä kahden viikon hoitoaikaa vastaava lääkemäärä, asiakkaalle ei jää suuria määriä käyttämättömiä lääkkeitä, jos lääkitys lopetetaan tai siinä tapahtuu muutoksia.

Annosjakelu voidaan toteuttaa koneellisesti tai käsin. Lääkkeiden potilaskohtaisen annosjakelun hyvät toimintatavat.

Annosjaeltujen lääkkeiden ja annosjakelupalkkion korvausten tilityksissä noudatetaan sairausvakuutuslakia, valtioneuvoston asetusta poikkeavan lääkekohtaisen omavastuun perimisestä, valtioneuvoston asetusta lääketaksasta sekä suorakorvausmenettelystä sovittuja menettelytapoja.

Annosjaeltujen lääkkeiden toimittaminen

Annosjaelluista lääkkeistä peritään poikkeava lääkekohtainen omavastuu jokaiselta alkavalta hoitoviikolta.

Poikkeavan lääkekohtaisen omavastuun periminen annosjaeltuna toimitettavien lääkkeiden korvaamisessa edellyttää, että

 • asiakkaan lääkitys on tarkistettu tarpeettomien, keskenään yhteensopimattomien ja päällekkäisten lääkitysten poistamiseksi; ja
 • annosjakeluun siirtyminen on pitkäaikaisessa lääkehoidossa lääketieteelliseltä kannalta perusteltua; ja
 • lääkäri on tehnyt annosjakeluun siirtymisestä merkinnän lääkemääräykseen; ja
 • annosjaeltaviksi lääkkeiksi valitaan yksikköhinnoiltaan edullisia lääkkeitä ja ne toimitetaan kahden viikon hoitoaikaa vastaavissa lääke-erissä, ellei ole perusteltua syytä menetellä muutoin.

Perusteltuja syitä kahden viikon lääke-erästä poikkeamiseen voivat olla lomakausi, juhlapyhät, asiakkaan matkalle lähtö, uuden lääkityksen aloittaminen kokeilulla ja muut näihin rinnastettavat syyt. Pelkkä asiakkaan oma pyyntö ei yleensä ole riittävä syy kahden viikon lääke-erästä poikkeamiseen, ellei sen syynä ole esimerkiksi pitkä välimatka asuinpaikan ja apteekin välillä tai muu vastaava perusteltu syy. Perusteltu syy ilmoitetaan Kelalle reseptin lisätiedoissa.

Esim. Jos asiakkaalle toimitetaan annosjaeltuna 14 päivän lääkkeet, häneltä peritään poikkeava lääkekohtainen omavastuu 2 viikolta eli jokaiselta alkavalta hoitoviikolta.
Esim. Jos asiakkaalle toimitetaan annosjaeltuna poikkeuksellisesti 8 päivän lääkkeet, häneltä peritään poikkeava lääkekohtainen omavastuu 2 viikolta eli jokaiselta alkavalta hoitoviikolta.

Lisäksi annosjakelussa noudatetaan seuraavia menettelytapoja, joilla pyritään madaltamaan korvattavia lääkekustannuksia. Apteekki huolehtii, että myös asiakas on tietoinen näistä periaatteista:

 • Asiakkaan lääkitys sovitetaan annosjakelun lääkevalikoimaan.
 • Lääkkeet hinnoitellaan yksikköhintojen ja asiakkaalle toimitetun lääkemäärän mukaisesti.
 • Lääkkeet hinnoitellaan lääkkeiden toimituspäivän hinnaston mukaisesti. Toimituspäiväksi katsotaan päivä, jolloin lääkkeet luovutetaan apteekista. Myös asiakkaan suorakorvaustietojen (esim. asiakkaan voimassa olevat korvausoikeudet) on oltava toimituspäivän mukaiset.
 • Vaihtokelpoisista lääkkeistä annosjakelussa käytetään halvinta tai siitä hinnaltaan vähän poikkeavaa valmistetta.
 • Annosjakelun aloittaminen asiakkaalle tulee tehdä hallitusti siten, että potilaan lääkitysturvallisuutta ei vaaranneta, turhia lääkekustannuksia vältetään ja lääkehävikki minimoidaan. Siirtyminen tulee ajoittaa niin, että hoitoyksikön käsin jakelussa olevat lääkkeet on käytetty mahdollisimman loppuun. Pääsääntöisesti annosjaeltava lääke-erä voidaan tilata, kun asiakkaalla on pakkauksessa lääkettä jäljellä enintään 14 hoitopäivälle.

Korvausta maksetaan vain toimitettujen lääkkeiden kustannuksista.

Annosjaellun lääkkeen toimituseräkohtainen toimitusmaksu

Lääketaksasta annetussa valtioneuvoston asetuksessa säädetään annosjaellun lääkkeen toimituseräkohtaisesta toimitusmaksusta. Annosjaellun lääkkeen toimitusmaksu (0,18 euroa ilman arvonlisäveroa) vastaa kahdestoistaosaa 3 kuukauden lääke-erän toimitusmaksusta (2,17 euroa ilman arvonlisäveroa).

Annosjakelupalkkion korvaamisen edellytykset

Sairausvakuutuslain (1224/2004) nojalla apteekin perimästä lääkkeiden annosjakelupalkkiosta voidaan tietyin edellytyksin maksaa korvausta.

SVL 5 luku 10 §
Vakuutetulla, joka on täyttänyt 75 vuotta, on oikeus korvaukseen annosjakelusta perittävästä palkkiosta, jos:
 1. hänellä on annosjakelun alkaessa vähintään kuusi annosjakeluun soveltuvaa tämän lain mukaan korvattavaa lääkettä;
 2. vakuutetun lääkitys on tarkistettu tarpeettomien, keskenään yhteensopimattomien ja päällekkäisten lääkitysten poistamiseksi; ja
 3. annosjakeluun siirtyminen on pitkäaikaisessa lääkehoidossa lääketieteelliseltä kannalta perusteltua

Peruste annosjakeluun siirtymisestä osoitetaan lääkärin lääkemääräykseen tekemällä merkinnällä.

Apteekki voi vähentää korvauksen määrän annosjakelupalkkiosta, jos apteekki on varmistanut, että edellytykset annosjakelupalkkion korvaamiseksi täyttyvät.

Ikä ja lääkemäärä

Annosjakelupalkkiosta voidaan maksaa korvausta henkilölle, joka on täyttänyt 75 vuotta. Lisäksi edellytetään, että henkilöllä on annosjakelua aloitettaessa* käytössä vähintään kuusi sellaista lääkettä, joista maksetaan sairausvakuutuslain mukaista korvausta ja jotka soveltuvat annosjakeluun.

*Annosjakelun aloituksella tarkoitetaan hetkeä, jolloin lääkäri tekee päätöksen asiakkaan siirtämisestä annosjakeluun. Sen jälkeen asiakkaan lääkityksen tarve ja tarkoituksenmukaisuus arvioidaan.  Tämän tai myöhemmin tehdyn arvioinnin perusteella jäljelle voi jäädä alle kuusi annosjakeluun soveltuvaa korvattavaa lääkettä. Tämä ei kuitenkaan poista asiakkaan oikeutta annosjakelupalkkion korvaukseen.

Lääkärin perustelut

Annosjakelupalkkion korvaamisen edellytyksenä on, että lääkäri on käynyt potilaan lääkityksen läpi ja mahdolliset tarpeettomat, keskenään yhteensopimattomat ja päällekkäiset lääkkeet on poistettu. Lisäksi lääkäri arvioi, onko potilaan lääkehoito riittävän vakiintunutta ja annosjakeluun siirtyminen pitkäaikaisessa lääkehoidossa lääketieteellisesti perusteltua.

Lääkäri osoittaa perusteen annosjakeluun siirtymisestä tekemällä tästä merkinnän asiakkaan lääkemääräykseen.

Kunnan järjestämä lääkejakelu

Jos kunta hankkii lääkkeiden annosjakelun ostopalveluna, se vastaa kokonaisuudessaan annosjakelupalkkiosta aiheutuvista kustannuksista. Kela ei maksa annosjakelupalkkiosta korvausta kunnan järjestämän lääkejakelun piirissä oleville henkilöille, kun lääkejakelu sisältyy asiakkaan kunnalle maksamaan asiakasmaksuun. Annosjakelupalkkiosta ei myöskään voida maksaa korvausta kunnalle tai kuntayhtymälle.

Jos apteekki on tietoinen asiakkaan kuulumisesta kunnallisen lääkejakelun piiriin, apteekki ei saa antaa suorakorvausta annosjakelupalkkiosta, vaan sen tulee ohjata asiakasta kääntymään asiassa Kelan puoleen.

Annosjakelupalkkiosta maksettavan korvauksen määrä

SVL 5 luku 10 §

Vakuutetulle korvataan annosjakelusta perittävästä palkkiosta 40 prosenttia. Jos yhden viikon hoitoaikaa vastaavien lääkkeiden jakelusta perittävä palkkio on suurempi kuin 3,15 euroa, korvaus suoritetaan 3,15 euron suuruisen palkkion määrästä.

Vakuutetun maksettavaksi jäävää osuutta annosjakelusta perittävästä palkkiosta ei lasketa osaksi alkuomavastuuta eikä vuosiomavastuuta, eikä siitä ole oikeutta saada lisäkorvausta.

Tilitysmenettely

Annosjaeltujen lääkkeiden ja annosjakelupalkkion korvausten tilityksissä noudatetaan suorakorvausmenettelystä sovittuja menettelytapoja.

1.10.2020 (Apteekkien SV-ohjeet kohta 9)

Lue lisää