Sopimus suorakorvausmenettelystä

Kela, Suomen Apteekkariliitto, Helsingin Yliopiston Apteekki ja Itä-Suomen yliopiston apteekki ovat tehneet suorakorvausmenettelystä sopimuksen.

Suorakorvausmenettelyä sovelletaan sairausvakuutuslain mukaan korvattaviin lääkeostoihin ja niihin liittyviin lääkärin- ja hammaslääkärinpalkkioihin sekä lääkkeiden annosjakelusta perittävään palkkioon.

Ilmoittaessaan liittyvänsä suorakorvaussopimukseen allekirjoittamalla kirjallisen sitoumuksen, apteekki sitoutuu noudattamaan sopimuksen ehtoja ja menettelyn yksityiskohdista annettuja ohjeita.

Lisäksi sopimuskokonaisuuteen liittyy muita osapuolten välisiä sopimuksia.

Apteekkien ja Kelan väliset sopimukset ovat apteekkien käyttöön tarkoitetulla ekstranet-sivustolla (Kirjaudu palveluun).

Apteekkien SV-ohjeet on laadittu käytettäväksi suorakorvaussopimuksen rinnalla. Tässä ohjekokoelmassa annetaan ohjeita sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen saamisen edellytyksistä, jotka apteekin tulee ottaa huomioon toimittaessaan lääkkeitä suorakorvausmenettelyllä, sekä suorakorvausmenettelyn käytännön asioista. Erillisiä ohjeita annetaan lisäksi apteekkitiedotteilla (30.6.2011 saakka apteekkikirjeillä). Ohjeissa on kerrottu myös joistakin yleisistä lääkkeiden korvaamiseen ja korvausoikeuden hakemiseen liittyvistä asioista.

Sairausvakuutuslain mukaisen lääkekorvauksen maksaminen apteekille edellyttää, että lääkkeitä toimitettaessa on noudatettu suorakorvaussopimusta ja sen nojalla annettuja ohjeita sekä muita lääkkeiden toimittamiseen liittyviä viranomaismääräyksiä.

Apteekkari samoin kuin Kela voi irtisanoa suorakorvausmenettelyn ilmoittamalla siitä kirjallisesti toiselle osapuolelle. Suorakorvausmenettely päättyy kuuden kuukauden kuluttua kirjallisesta ilmoituksesta.

Apteekkarilla tai Kelalla on lisäksi tietyissä tilanteissa mahdollisuus kirjallisesti purkaa suorakorvausmenettely päättymään välittömästi ilman irtisanomisaikaa. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi apteekin konkurssi tai suoritustila, jommankumman osapuolen olennainen tai toistuva sopimuksen ehtojen tai ohjeiden rikkominen tai tilanne, jossa lupaviranomainen keskeyttää tai peruuttaa apteekkarin toimiluvan.

Samalla päättyy myös muiden suorakorvausmenettelyyn liittyvien sopimusten voimassaolo.

Kela, Suomen Apteekkariliitto, Helsingin Yliopiston Apteekki ja Itä-Suomen yliopiston apteekki ovat yhdessä hyväksyneet suorakorvausmenettelyssä noudatettavat ohjeet.

Vakuuden antaminen

Suorakorvaussopimukseen perustuen apteekkarin tulee antaa Kelan erikseen määrittämä vakuus ennakkomaksumenettelystä mahdollisesti Kelalle aiheutuvasta vahingosta. Suomen Apteekkariliittoon kuuluvien apteekkien puolesta vakuuden antaa liitto.

Jos apteekkari ei kuulu Suomen Apteekkariliittoon tai eroaa liitosta, hänen tulee ennakkomaksun saadakseen antaa vakuus.

  • Apteekkarin tulee tällöin viipymättä ottaa yhteys Kelaan tarvittavan vakuuden määrittämiseksi.
     
  • Vakuuden määrittelemisessä käytetään perusteena kunkin apteekin vakuuden määrittelyä edeltävän vuoden tilitystietoja. Kelan Etuuspalvelujen lakiyksikkö määrittää vakuuden kaikkien apteekkien kohdalla samoilla periaatteilla. Vakuuden antamistavat voivat vaihdella.

Vakuuden riittävyyttä arvioidaan sopimusosapuolten kesken joka vuosi aina erikseen sovittavana ajankohtana ja olosuhteiden muuttuessa, esimerkiksi suorakorvaussopimuksen soveltamiskäytännön johdosta.

Apteekkari voi myös luopua ennakkomaksusta, jolloin vakuutta ei tarvitse antaa.

  • Jos uusi apteekkari luopuu ennakkomaksusta, hänen tulee ilmoittaa siitä sitoutuessaan suorakorvaussopimukseen.
     
  • Luopuessaan ennakkomaksusta apteekin vastaanottamisen jälkeen apteekkarin tulee lähettää muutosilmoituslomake apteekin tilityksiä käsittelevään Kelan palvelupisteeseen.

Kuukausitilityksen maksaminen Kelan palvelupisteestä.

Auditointi

Suorakorvaussopimukseen perustuen Kelalla on oikeus auditointimenettelyllä arvioida sopimukseen liittyneiden apteekkien osuutta korvausmenettelystä. Kelalla on oikeus tarkistaa ainoastaan niitä tietoja, jotka koskevat suorakorvaussopimuksen täyttämistä.

Auditoinnin tavoitteena on tarkastella ja arvioida korvausprosessia kokonaisuutena. Lisäksi siinä todennetaan, vastaako sopimukseen liittyneiden apteekkien käytännön toiminta sopimuksiin ja muihin asiakirjoihin kirjattuja ehtoja sekä niissä ja lainsäädännössä asetettuja vaatimuksia.

Sopimus apteekkipalkkiosta

Kela, Suomen Apteekkariliitto, Helsingin Yliopiston Apteekki ja Itä-Suomen yliopiston apteekki ovat sopineet apteekeille maksettavasta apteekkipalkkiosta.

Kela maksaa sopimuksen nojalla suorakorvausmenettelyyn liittyneille apteekeille suorakorvausmenettelyn täytäntöönpanon aiheuttamasta lisätyöstä vakuutetun samalla kertaa ostamista valmistemääristä palkkion.

13.3.2017 (Apteekkien SV-ohjeet kohdat 2, 2.1, 2.1.2, 2.1.3 ja 2.2)