Om deltidsarbetet avbryts | Arbetsgivare | FPAGå till innehållet

Om deltidsarbetet avbryts

Ett avtal om deltidsarbete kan ändras under deltidsarbetets gång. Arbetstagaren och arbetsgivaren kommer tillsammans överens om att ändra avtalet.

Deltidsarbetet kan avbrytas av olika orsaker medan avtalet om deltidsarbete gäller, till exempel på grund av arbetstagarens semester, hens egen eller ett barns sjukdom eller rehabilitering. Om deltidsarbetet avbryts tillfälligt och fortsätter efter avbrottet i enlighet med avtalet kan avtalet antingen fortsätta gälla eller avbrytas tillfälligt.

FPA kan betala partiell sjukdagpenning under avbrottet i arbetet endast om avtalet om deltidsarbete förblir gällande. Om avtalet om deltidsarbete avbryts tillfälligt under avbrottet i arbetet, fortsätter utbetalningen av partiell sjukdagpenning efter avbrottet utan någon separat ansökan.

FPA behöver inte underrättas ifall avtalet om deltidsarbete förblir gällande under det tillfälliga avbrottet. Om grunden för utbetalning av lön ändras ska man dock göra ett meddelande till FPA.

Om deltidsarbetet upphör helt och inte fortsätter efter avbrottet upphör rätten till partiell sjukdagpenning. Om arbetsoförmågan ändå fortsätter kan arbetstagaren utreda om hen har rätt till sjukdagpenning.

Meddelande till FPA


Arbetstagaren eller arbetsgivaren ska meddela FPA ifall

  • avtalet om deltidsarbete upphör helt tidigare än avtalat
  • avtalet om deltidsarbete avbryts tillfälligt
  • avtalet om deltidsarbete ändras
  • grunden för utbetalning av lön ändras så att arbetsgivaren inte längre har rätt till partiell sjukdagpenning (t.ex. att full lön som betalas ut på basis av partiell sjukfrånvaro övergår till semesterlön).

Meddelandet kan göras i E-tjänsten för arbetsgivare eller med blanketten SV 28r.

Sjukdom

Om deltidsarbetet avbryts på grund av arbetstagarens sjukdom och avtalet avbryts tillfälligt för sjukdomstiden, kan arbetstagaren eller arbetsgivaren ansöka om sjukdagpenning för den tid avbrottet varar. Sjukdagpenningen betalas till arbetsgivaren om arbetsgivaren betalar lön för sjukdomstiden. Partiell sjukdagpenning och sjukdagpenning kan inte betalas samtidigt.

Om avtalet fortsätter gälla under avbrottet i arbetet, fortsätter utbetalningen av partiell sjukdagpenning i enlighet med avtalet.

Rehabilitering

Om arbetstagaren deltar i rehabilitering under deltidsarbetet kan avtalet om deltidsarbete antingen avbrytas tillfälligt för den tid rehabiliteringen varar eller fortsätta gälla. Om rehabiliteringsperioden är kort (högst 1 vecka) och avtalet fortsätter gälla, behöver FPA inte underrättas om rehabiliteringen. Om avtalet avbryts kan arbetsgivaren eller arbetstagaren ansöka om rehabiliteringspenning för tiden i fråga.

Semester

Om deltidsarbetet avbryts på grund av semester så att deltidsarbetet fortsätter efter avbrottet i enlighet med avtalet, kan avtalet antingen fortsätta gälla eller avbrytas under semestern. Om avtalet avbryts för semestertiden kan arbetstagaren ansöka om sjukdagpenning för tiden i fråga.

Självrisktid

Efter ett tillfälligt avbrott tillämpas ingen ny självrisktid för partiell sjukdagpenning om arbetstagarens arbetsoförmåga fortsätter kontinuerligt under avbrottet.

Partiell sjukdagpenning som beviljas efter ett avbrott inbegriper självrisktid om arbetstagaren är arbetsför under avbrottet.

Om den föregående perioden med partiell sjukdagpenning har upphört

  • för mindre än 30 kalenderdagar sedan, är självrisktiden 1 vardag
  • för mer än 30 kalenderdagar sedan, är självrisktiden den dag arbetstagaren insjuknade och 9 vardagar.

Om rehabiliteringspenning har beviljats för avbrottstiden inbegriper partiell sjukdagpenning som beviljas efter rehabiliteringspenningsperioden inte självrisktid.

Om arbetstagaren beviljas sjukdagpenning för den tid avbrottet i deltidsarbetet pågår och utbetalningen av partiell sjukdagpenning fortgår omedelbart efter sjukdagpenningsperioden, finns inte någon självrisktid.

Senast ändrad 5.10.2023

Vad tycker du om sidan?