Tulojen vaikutus asumistukeen

Asumistukea voi saada pienituloinen ruokakunta. Ruokakuntaan kuuluvien henkilöiden bruttotulot vaikuttavat sen määrään. Bruttotulot tarkoittavat tuloja, joista ei ole vielä vähennetty veroja. Tulot lasketaan joko jatkuvana tulona tai keskiarvotulona. Esimerkkejä tulojen vaikutuksesta voi tarkistaa tulotaulukosta.

Jokaisen ruokakuntaan kuuluvan henkilön palkkatulosta, elinkeinotoiminnan tulosta tai maatalouden tulosta tehdään Kelassa 300 euron ansiotulovähennys. Tämä tarkoittaa sitä, että henkilön tulona huomioidaan todellista tuloa pienempi tulo.

Ruokakuntaan kuuluvien alle 18-vuotiaiden lasten tulot vaikuttavat asumistuen määrään vain silloin, jos alle 18-vuotias lapsi hakee asumistukea yksin tai puolisonsa kanssa.

Jatkuva tulo

Jatkuvana tulona pidetään tuloa, joka jatkuu vähintään 3 kuukautta asumistuen myöntämis- tai tarkistamisajankohdasta. Jos siis henkilön tulot jatkuvat samanlaisina vähintään 3 kuukautta myöntö- tai tarkistamisajankohdasta, asumistuen määrä lasketaan näiden tulojen mukaan.

Keskiarvotulo

Jos henkilön tulot vaihtelevat eli eivät pysy samoina vähintään 3 kuukautta asumistuen myöntämis- tai tarkistamisajankohdasta, arvioidaan keskiarvotulo. Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki tulot, jotka henkilön arvioidaan saavan seuraavan 12 kuukauden aikana.

Keskiarvotulon arvioiminen

Siiri hakee asumistukea 1.4.2021 alkaen. Siiri on määräaikaisessa työsuhteessa 1.4.–31.5.2021. Hänen palkkansa tältä ajalta on 1 550,00 e/kk. Työsuhteen päättymisen jälkeen 1.6.2021–31.3.2022 Siirin arvioitu työttömyysetuus on 726,27 e/kk. Hänellä ei ole muuta tuloa.

Siirin tulojen keskiarvo, joka vaikuttaa asumistuen määrään, arvioidaan seuraavalla tavalla:

Palkkatulo 1.4.–31.5.2021: 2 kk x 1 550,00 e/kk = 3 100,00 e
Palkkatulosta tehdään ansiotulovähennys 2 kk x 300, 00 e/kk = 600,00 e.

Siirin palkkatulona huomioidaan 2 500,00 e (3 100,00 – 600,00 e).
 
Työttömyysetuus 1.6.2021–31.3.2022: 10 kk x 726,27 e/kk = 7262,70 e
Tulot yhteensä: 1.4.2021–31.3.2022 = 2 500,00 e + 7262,70 e = 9 762,70 e/v

Siirin keskiarvotulo 1.4.2021 alkaen on:
9 762,70 e : 12 kk = 813,55 e/kk.

Päivärahan muuttaminen kuukausituloksi

Asumistuen määrää laskettaessa päiväraha muutetaan kuukausituloksi seuraavasti:

  • Työttömyyspäivärahat muutetaan kuukausituloksi kertomalla ne luvulla 21,5, koska työttömyyspäivärahaa maksetaan kuukaudessa keskimäärin 21,5 päivältä.
  • Muut päivärahat (esim. sairaus- äitiys- isyys- ja vanhempainraha) kerrotaan luvulla 25.

Lue lisää